<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 9/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 9  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
8755 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 71/2546 ถอดยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 18 ก.พ.2546
8754 ไปราชการ ฝรก. 71/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 10 ก.พ.2547
8753 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 71/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรม และแต่งตั้งครูอาจารย์ หลักสูตรการฝึกอบรมนายดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจ เพื่อพืจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายป้องกันปราบปราม (กอร.สายป้องกันปราบปราม) [8 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 22 ก.พ.2548
8752 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 71/2549 แต่งตั้งวิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา : ด้านการเขียนโครงการ [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 07 เม.ย.2549
8751 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 71/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 93-94 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [1 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 04 เม.ย.2550
8750 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 71/2552 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 13 มี.ค.2552
8749 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 71/2553 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [4 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 18 มี.ค.2553
8748 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 71/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการ [2 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 18 เม.ย.2554
8747 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 71/2556 แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 14 มี.ค.2556
8746 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 71/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำตรายาง ป้ายชื่ออะคลิลิกพร้อมตำแหน่ง ป้ายชื่ออะคลิลิกหน่วยงาน ป้ายไวนิล อัดและตกแต่งภาพ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 19 มี.ค.2557
8745 - ฝรก. 71/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 06 มี.ค.2557
8744 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 72/2534 มอบหมายหน้าที่นายตำรวจควบคุมรักษาความปลอกภัยและนายทะเบียนเอกสารลับ [1 แผ่น อ่าน 796 ครั้ง] 15 ก.พ.2534
8743 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 72/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ.2535 [3 แผ่น อ่าน 666 ครั้ง] 02 มี.ค.2535
8742 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 72/2536 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับการพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มแสดงคุณวุฒิ ประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 07 เม.ย.2536
8741 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 72/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจรชั้นประทวนและพลตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 661 ครั้ง] 24 ก.พ.2538
8740 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 72/2539 บรรจุและแต่งตังข้าราชการ [55 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
8739 ไปราชการ บก.อก. 72/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 07 ก.พ.2540
8738 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 72/2542 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 554 ครั้ง] 01 ก.พ.2542
8737 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 72/2543 แต่งตั้งคณะอุนกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อปรับระดัดตำแหน่งกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 571 ครั้ง] 07 เม.ย.2543
8736 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 72/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 31 ม.ค.2544
8735 ไปราชการ บก.อก. 72/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 04 ก.พ.2545
8734 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 72/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิลผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อารย์ในฝ่ายการศึกษา สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 18 ก.พ.2546
8733 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 72/2547 แต่งตั้งวิทยากรหลักสูตรเสริมประสิทธิภาพกำลังพล ประจำปี 2547 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 12 ก.พ.2547
8732 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 72/2548 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 24 ก.พ.2548
8731 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 72/2549 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคบูรณาการการปฎิบัติ กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 11 เม.ย.2549
8730 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 72/2550 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 05 เม.ย.2550
8729 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 72/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 61 [8 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 18 มี.ค.2551
8728 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 72/2552 ตั้งคณะทำงานโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการที่ดี [2 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 16 มี.ค.2552
8727 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 72/2553 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [1 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 18 มี.ค.2553
8726 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 72/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตรลงมา ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 18 เม.ย.2554
8725 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 72/2555 ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [1 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 26 มี.ค.2555
8724 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 72/2556 แต่งตั้งคณะผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของอาคารที่ทำการกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 14 มี.ค.2556
8723 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 72/2557 มอบหมายเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแลการใช้งานชุดอุปกรณ์การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ของ วิทยาลัยการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 06 มี.ค.2557
8722 ไปราชการ ฝรก. 72/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 07 มี.ค.2557
8721 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 73/2534 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับ การติดตั้งโทรศัพท์สายตรงประจำ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 668 ครั้ง] 15 ก.พ.2534
8720 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 73/2535 ตั้งหน่วยเฉพาะกิจ [3 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 07 มี.ค.2535
8719 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 73/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ 16 [1 แผ่น อ่าน 529 ครั้ง] 07 เม.ย.2536
8718 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 73/2537 ให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ [1 แผ่น อ่าน 610 ครั้ง] 21 ก.พ.2537
8717 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 73/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 34 [8 แผ่น อ่าน 541 ครั้ง] 27 ก.พ.2538
8716 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 73/2539 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [46 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
8715 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 73/2540 มอบหมายอำนวจหน้าที่ให้ ผู้บังคับการ ประจำกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 07 ก.พ.2540
8714 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 73/2541 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด [1 แผ่น อ่าน 542 ครั้ง] 06 ก.พ.2541
8713 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 73/2542 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [14 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 01 ก.พ.2542
8712 ไปราชการ บก.อก. 73/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 555 ครั้ง] 07 เม.ย.2543
8711 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 73/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 52 ครั้งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 01 ก.พ.2544
8710 ไปราชการ บก.อก. 73/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 04 ก.พ.2545
8709 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 73/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิลผลงานทางวิชาการ [2 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 18 ก.พ.2546
8708 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 73/2547 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายอำนวยการหลักสูตรการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานของระบบดิจิตอล [4 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 13 ก.พ.2547
8707 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 73/2548 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ประมวลผลการสอบและจัดทำบัญชีประกาศผลรอบสุดท้ายในการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2548 และนักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) [6 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 25 ก.พ.2548
8706 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 73/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [7 แผ่น อ่าน 551 ครั้ง] 11 เม.ย.2549
8705 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 73/2550 แต่งตั้งวิทยากรอบรมในโครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ [1 แผ่น อ่าน 525 ครั้ง] 05 เม.ย.2550
8704 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 73/2551 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด รุ่นที่ 4 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 546 ครั้ง] 19 มี.ค.2551
8703 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 73/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [5 แผ่น อ่าน 590 ครั้ง] 17 มี.ค.2552
8702 ไปราชการ บก.อก. 73/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [10 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 18 มี.ค.2553
8701 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 73/2554 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 19 เม.ย.2554
8700 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 73/2555 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน พ.ศ. 2555 [3 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 27 มี.ค.2555
8699 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 73/2556 แผนปฏิบัติการตามแนวทางการประหยัดพลังงาน ของกองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 14 มี.ค.2556
8698 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 73/2557 ตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เข้ารับการฝึกอบรมโดยวิธีการสอบหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๗ [11 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 20 มี.ค.2557
8697 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 73/2557 มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อกำกับ ดูแลการใช้งานชุดอุปกรณ์การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ของ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง [1 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 10 มี.ค.2557
8696 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 73/2559 เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [5 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 30 มี.ค.2559
8695 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 74/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 07 เม.ย.2536
8694 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 74/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 28 [9 แผ่น อ่าน 544 ครั้ง] 21 ก.พ.2537
8693 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 74/2538 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 29/2538 และ ที่ 31/2538 ลงวันที่ 26 มกราคม 2538 [1 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 28 ก.พ.2538
8692 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 74/2539 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [73 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
8691 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 74/2540 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 10 ก.พ.2540
8690 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 74/2542 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [15 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 01 ก.พ.2542
8689 ไปราชการ บก.อก. 74/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 540 ครั้ง] 08 เม.ย.2543
8688 ไปราชการ บก.อก. 74/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 02 ก.พ.2544
8687 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 74/2545 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 04 ก.พ.2545
8686 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 74/2546 ถอดยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 513 ครั้ง] 18 ก.พ.2546
8685 ไปราชการ ฝรก. 74/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 13 ก.พ.2547
8684 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 74/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 25 ก.พ.2548
8683 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 74/2549 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำเอกสารส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 545 ครั้ง] 11 เม.ย.2549
8682 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 74/2550 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน (แก้ไข) [1 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 05 เม.ย.2550
8681 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 74/2551 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2551 [8 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 21 มี.ค.2551
8680 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 74/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 514 ครั้ง] 17 มี.ค.2552
8679 ไปราชการ บก.อก. 74/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 18 มี.ค.2553
8678 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 74/2554 แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 20 เม.ย.2554
8677 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 74/2555 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 27 มี.ค.2555
8676 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 74/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างทำป้ายไวนิล พระสาทิสลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 18 มี.ค.2556
8675 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 74/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติมอบให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติประพฤติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ตามโครงการตำรวจสีขาว ดาวคุณธรรม โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 24 มี.ค.2557
8674 ไปราชการ ฝรก. 74/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 10 มี.ค.2557
8673 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 74/2559 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 30 มี.ค.2559
8672 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 75/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพือจัดหาครุภัฒฑ์โสตัศนูปกรณ์ ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 647 ครั้ง] 12 มี.ค.2535
8671 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 75/2537 การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานพลตำรวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ [3 แผ่น อ่าน 645 ครั้ง] 21 ก.พ.2537
8670 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 75/2538 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 18 [4 แผ่น อ่าน 492 ครั้ง] 28 ก.พ.2538
8669 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 75/2539 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และอาจารย์ผู้บรรยายวิชาต่าง ๆ ในการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 65 [8 แผ่น อ่าน 504 ครั้ง] 31 ม.ค.2539
8668 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 75/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 10 ก.พ.2540
8667 ไปราชการ บก.อก. 75/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 523 ครั้ง] 10 ก.พ.2541
8666 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 75/2542 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [10 แผ่น อ่าน 550 ครั้ง] 01 ก.พ.2542
8665 ไปราชการ บก.อก. 75/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 527 ครั้ง] 08 เม.ย.2543
8664 ไปราชการ บก.อก. 75/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 02 ก.พ.2544
8663 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 75/2545 ตั้งกองอำนายการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 04 ก.พ.2545
8662 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 75/2546 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 77 และรุ่นที่ 78 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 19 ก.พ.2546
8661 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 75/2547 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 679 ครั้ง] 13 ก.พ.2547
8660 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 75/2548 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [4 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 25 ก.พ.2548
8659 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 75/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [4 แผ่น อ่าน 526 ครั้ง] 11 เม.ย.2549
8658 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 75/2550 แต่งตั้งวิทยากรในหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 05 เม.ย.2550
8657 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 75/2551 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด รุ่นที่ 4 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 565 ครั้ง] 26 มี.ค.2551
8656 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 75/2553 มอบหมายความรับผิดชอบกำกับดูแล สนับสนุนการรับกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน [2 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 22 มี.ค.2553
8655 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 75/2554 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานสายป้องกันปราบปรามและกลุ่มงานสายอำนวยการและสนับสนุน [4 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 20 เม.ย.2554
8654 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 75/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจในสังกัดที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 27 มี.ค.2555
8653 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 75/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาซ่อมรางม่านปรับแสงประจำห้องทำงาน ผู้กับการการผ่ายอำนวยการ ๕ กองบังคับการอำนวยการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 20 มี.ค.2556
8652 ไปราชการ ฝรก. 75/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 11 มี.ค.2557
8651 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 75/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 24 มี.ค.2557
8650 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 75/2558 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 25 ก.พ.2558
8649 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 75/2559 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งช้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 31 มี.ค.2559
8648 ไปราชการ บก.อก. 76/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 646 ครั้ง] 18 ก.พ.2534
8647 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 76/2536 แต่งตั้งคณะทำงานปฏิทินการปฏิบัติงานกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 09 เม.ย.2536
8646 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 76/2537 มอบหมายหน้าที่นายตำรวจควบคุมรักษาความปลอดภัย นายทะเบียนเอกสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับ [2 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 22 ก.พ.2537
8645 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 76/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 02 มี.ค.2538
8644 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 76/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับารศึกษาอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 38 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 31 ม.ค.2539
8643 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 76/2540 มอบหมายหน้าที่นายตำรวจควบคุมรักษาความปลอดภัย นายทะเบียนเอสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับ [2 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 10 ก.พ.2540
8642 ไปราชการ บก.อก. 76/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 10 ก.พ.2541
8641 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 76/2542 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [13 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 01 ก.พ.2542
8640 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 76/2543 ตัดคะแนความประพฤติผู้เข้ารับการฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 613 ครั้ง] 08 เม.ย.2543
8639 ไปราชการ บก.อก. 76/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 05 ก.พ.2544
8638 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 76/2545 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 592 ครั้ง] 06 ก.พ.2545
8637 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 76/2546 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กับการ รุ่นที่ 45 และรุ่นที่ 46 เพิ่มเติม [3 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 02 ก.พ.2546
8636 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 76/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 13 ก.พ.2547
8635 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 76/2548 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [4 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 25 ก.พ.2548
8634 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 76/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 90-92 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 514 ครั้ง] 11 เม.ย.2549
8633 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 76/2550 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก [3 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 10 เม.ย.2550
8632 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 76/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 95 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 26 มี.ค.2551
8631 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 76/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 64 - 67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 [2 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 18 มี.ค.2552
8630 ไปราชการ บก.อก. 76/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 23 มี.ค.2553
8629 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 76/2554 ปรับระดับอัตราเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจที่รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ (เต็มขั้น) [3 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 20 เม.ย.2554
8628 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 76/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 28 มี.ค.2555
8627 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 76/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 20 มี.ค.2556
8626 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 76/2557 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาติดตั้งสาย LAN เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงานผู้บังคับการอำนวยการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 25 มี.ค.2557
8625 ไปราชการ บก.อก. 77/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 646 ครั้ง] 19 ก.พ.2534
8624 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 77/2536 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์การปฏิบัติงานของแผนกการเงินเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 15 เม.ย.2536
8623 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 77/2537 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 22 ก.พ.2537
8622 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 77/2538 แก้ไขการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนผู้บัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 02 มี.ค.2538
8621 ไปราชการ บก.อก. 77/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 31 ม.ค.2539
8620 ไปราชการ บก.อก. 77/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 11 ก.พ.2540
8619 ไปราชการ บก.อก. 77/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 10 ก.พ.2541
8618 ไปราชการ บก.อก. 77/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 02 ก.พ.2542
8617 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 77/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 16 ครั่งที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 480 ครั้ง] 09 เม.ย.2543
8616 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 77/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 31 (ครั้งที่ 1) กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [2 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 05 ก.พ.2544
8615 ไปราชการ บก.อก. 77/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 06 ก.พ.2545
8614 ไปราชการ บก.อก. 77/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 20 ก.พ.2546
8613 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 77/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 79 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 13 ก.พ.2547
8612 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 77/2548 ให้ชำระค่าสินไหมทดแทน [2 แผ่น อ่าน 527 ครั้ง] 25 ก.พ.2548
8611 ไปราชการ บก.อก. 77/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 12 เม.ย.2549
8610 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 77/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 11 เม.ย.2550
8609 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 77/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 97 - 99 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 18 มี.ค.2552
8608 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 77/2554 ปรับอัตราเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจที่รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ (เต็มขั้น) [2 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 20 เม.ย.2554
8607 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 77/2555 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2555 [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 28 มี.ค.2555
8606 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 77/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการพัสดุ สำหรับการจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 20 มี.ค.2556
8605 ไปราชการ ฝรก. 77/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 12 มี.ค.2557
8604 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 77/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสารใบสมัครและกระดาษคำตอบ [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 25 มี.ค.2557
8603 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 78/2535 การฝืกอบรมเพื่อคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ครูฝืกพลศึกษาประจำโรงรียนตำรวจในสังกัดกองลบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 564 ครั้ง] 18 มี.ค.2535
8602 ไปราชการ บก.อก. 78/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 23 ก.พ.2537
8601 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 78/2538 การฝึกอบรมหลักสุตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 02 มี.ค.2538
8600 ไปราชการ บก.อก. 78/2539 มอบหมายความรับผิดชอบศูนย์วิทยุสรรเพชญ [2 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 31 ม.ค.2539
8599 ไปราชการ บก.อก. 78/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 11 ก.พ.2540
8598 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 78/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 49 [12 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 12 ก.พ.2541
8597 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 78/2542 แต่งตั้งคณะวิทยากรอบรมนักเรียนพลตำรวจตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [1 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 02 ก.พ.2542
8596 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 78/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาวิชาหนังสือคู่มือตำรวจหลักสูตรสำหรับฝักอบรมพลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 09 เม.ย.2543
8595 ไปราชการ บก.อก. 78/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 06 ก.พ.2544
8594 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 78/2545 แต่งตั้งกองอำนวยการ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและความรู้ภาษาอังกฤษของข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 06 ก.พ.2545
8593 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 78/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิลผลงานทางวิชาการ [2 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 20 ก.พ.2546
8592 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 78/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 48 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 13 ก.พ.2547
8591 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 78/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 87 [12 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 25 ก.พ.2548
8590 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 78/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 84 [17 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 20 เม.ย.2549
8589 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 78/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 93-94เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 12 เม.ย.2550
8588 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 78/2552 แต่งตั้งคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2551 [3 แผ่น อ่าน 559 ครั้ง] 20 มี.ค.2552
8587 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 78/2554 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 20 เม.ย.2554
8586 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 78/2555 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 29 มี.ค.2555
8585 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 78/2556 แต่งตั้งยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 21 มี.ค.2556
8584 ไปราชการ ฝรก. 78/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 248 ครั้ง] 12 มี.ค.2557
8583 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 78/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 26 ก.พ.2558
8582 ไปราชการ บก.อก. 79/2537 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 575 ครั้ง] 23 ก.พ.2537
8581 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 79/2538 แต่งตั้ง ครู อาจารย์ และกองอำนวยการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจ ภาค 1 ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 02 มี.ค.2538
8580 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 79/2539 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบอมหลักสูตรการยิงปืนพก ระบบ พี.พี.ชี. และวิธีควบคุมฝูงชน (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 02 ก.พ.2539
8579 ไปราชการ บก.อก. 79/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 11 ก.พ.2540
8578 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 79/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 50 [12 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 12 ก.พ.2541
8577 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 79/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 02 ก.พ.2542
8576 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 79/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2543 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรนักเรียนตำรวจ รุ่นที่ 51 คั้งที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร9 [3 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 09 เม.ย.2543
8575 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 79/2544 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรชัยยะระดับพื้นฐาน และหลักสูตรการฝึกพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 06 ก.พ.2544
8574 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 79/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่นักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 40 กองกำกับการ โรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 06 ก.พ.2545
8573 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 79/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 55 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร3 [3 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 20 ก.พ.2546
8572 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 79/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 77 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 13 ก.พ.2547
8571 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 79/2548 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปะมวลผลการสอบและจัดทำบัญชีประกาศผลสอบรอบสุดท้ายในการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2548 และนักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 01 มี.ค.2548
8570 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 79/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 24 เม.ย.2549
8569 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 79/2550 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 19 เม.ย.2550
8568 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 79/2551 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 29 [8 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 28 มี.ค.2551
8567 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 79/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2551 [2 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 20 มี.ค.2552
8566 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 79/2554 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 20 เม.ย.2554
8565 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 79/2555 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 29 มี.ค.2555
8564 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 79/2556 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 22 มี.ค.2556
8563 ไปราชการ ฝรก. 79/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 14 มี.ค.2557
8562 ไปราชการ บช.ศ. 79/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 27 มี.ค.2557
8561 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 80/2536 ให้ข้าราชการตำราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 21 เม.ย.2536
8560 ไปราชการ บช.ศ. 80/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 03 มี.ค.2538
8559 ไปราชการ บก.อก. 80/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 02 ก.พ.2539
8558 ไปราชการ บก.อก. 80/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 11 ก.พ.2540
8557 ไปราชการ บก.อก. 80/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 12 ก.พ.2541
8556 ไปราชการ ว.ตร. 80/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 02 ก.พ.2542
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 9  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553