<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 8/50
รวม 9990 รายการ 32329 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

หน้าที่ 8  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
8590 ไปราชการ บก.อก. 68/2540 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [2 แผ่น อ่าน 98 ครั้ง] 06 ก.พ.2540
8589 ไปราชการ บก.อก. 68/2541 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 94 ครั้ง] 03 ก.พ.2541
8588 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 68/2542 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 91 ครั้ง] 01 ก.พ.2542
8587 ไปราชการ บก.อก. 68/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 78 ครั้ง] 07 เม.ย.2543
8586 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 68/2544 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [13 แผ่น อ่าน 158 ครั้ง] 29 ม.ค.2544
8585 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 68/2545 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [15 แผ่น อ่าน 148 ครั้ง] 01 ก.พ.2545
8584 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 68/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 54 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร7 [2 แผ่น อ่าน 95 ครั้ง] 14 ก.พ.2546
8583 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 68/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพู่กระบี่ไหมขาว [1 แผ่น อ่าน 80 ครั้ง] 09 ก.พ.2547
8582 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 68/2548 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [9 แผ่น อ่าน 81 ครั้ง] 22 ก.พ.2548
8581 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 68/2549 แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เจ้าหน้าที่นำสาร และผู้อารักขาการนำสารของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 85 ครั้ง] 03 เม.ย.2549
8580 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 68/2550 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ด้านการพัฒนาความชำนาญของตำรวจสายปฏิบัติการสืบสวน [2 แผ่น อ่าน 98 ครั้ง] 03 เม.ย.2550
8579 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กส. 68/2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สืบสวนหาข่าวการทุจริตการสอบ [6 แผ่น อ่าน 127 ครั้ง] 10 มี.ค.2552
8578 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 68/2553 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 110 ครั้ง] 09 มี.ค.2553
8577 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 68/2554 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2554 [3 แผ่น อ่าน 56 ครั้ง] 12 เม.ย.2554
8576 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 68/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน) ประจำปีงบประมาณ 2555 [3 แผ่น อ่าน 64 ครั้ง] 14 มี.ค.2555
8575 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 68/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการดูแลด้านรักษาความสะอาด สำหรับอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ. โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 38 ครั้ง] 13 มี.ค.2556
8574 เกี่ยวกับการสอบ กส. 69/2535 ระเบียบปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ การกำหนดเลขสมัครและรหัสประจำตัวสอบ การกำหนดเลข้อวิชา การออกข้อสอบ การพิมพ์ข้อสอบ การตอบปัญหาข้อสอบ การทำบัญชีปะกาศผล ในการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญา [13 แผ่น อ่าน 123 ครั้ง] 28 ก.พ.2535
8573 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 69/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวนชั้นประทวนและพลตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 115 ครั้ง] 24 ก.พ.2538
8572 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 69/2539 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [69 แผ่น อ่าน 134 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
8571 ไปราชการ บก.อก. 69/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 92 ครั้ง] 06 ก.พ.2540
8570 ไปราชการ บก.อก. 69/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 88 ครั้ง] 04 ก.พ.2541
8569 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 69/2542 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 81 ครั้ง] 01 ก.พ.2542
8568 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 69/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแห่นงที่สูงขึ้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 58 [2 แผ่น อ่าน 82 ครั้ง] 07 เม.ย.2543
8567 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 69/2544 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [16 แผ่น อ่าน 133 ครั้ง] 29 ม.ค.2544
8566 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 69/2545 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [19 แผ่น อ่าน 179 ครั้ง] 01 ก.พ.2545
8565 ไปราชการ บก.อก. 69/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 84 ครั้ง] 14 ก.พ.2546
8564 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 69/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรม และแต่งตั้งครูอาจารย์ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สายป้องกันปราบปราม (กอต.สายป้องกันปราบปราม) [6 แผ่น อ่าน 76 ครั้ง] 22 ก.พ.2548
8563 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 69/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 63 ครั้ง] 04 เม.ย.2549
8562 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 69/2550 แต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร ประจำปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 83 ครั้ง] 03 เม.ย.2550
8561 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กส. 69/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ [3 แผ่น อ่าน 79 ครั้ง] 14 มี.ค.2551
8560 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 69/2552 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการหลักและผู้มีส่วนเสียของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 125 ครั้ง] 13 มี.ค.2552
8559 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กส. 69/2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สืบสวนหาข่าวการทุจริตการสอบ [2 แผ่น อ่าน 135 ครั้ง] 09 มี.ค.2553
8558 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 69/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 43 ครั้ง] 12 เม.ย.2554
8557 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 69/2555 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 84 [8 แผ่น อ่าน 50 ครั้ง] 15 มี.ค.2555
8556 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 69/2556 แต่งตั้งวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [1 แผ่น อ่าน 52 ครั้ง] 14 มี.ค.2556
8555 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 69/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจช้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 10 ครั้ง] 18 มี.ค.2557
8554 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 70/2534 ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบอมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 17 [2 แผ่น อ่าน 145 ครั้ง] 14 ก.พ.2534
8553 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 70/2535 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคำของบประมาณ เพื่อปรับปรุง อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ โสดทัศนูปกรณ์ของกองบัญชาการศึกษา กรณีพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 108 ครั้ง] 28 ก.พ.2535
8552 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 70/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงสร้างกรมตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 83 ครั้ง] 29 มี.ค.2536
8551 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 70/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนชั้นประทวนและพลตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 144 ครั้ง] 24 ก.พ.2538
8550 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 70/2539 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [58 แผ่น อ่าน 167 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
8549 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 70/2540 มอบหมายอำนวจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการศึกษา ผู้ช่วยผู้บัญชาปฏิบัติราชการแทน รักษาการแทนผู้บัญชาการศึกษา และกำหนดลำดับอาวุโสในการรักษาราชการแทนผู้บัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 109 ครั้ง] 07 ก.พ.2540
8548 ไปราชการ บช.ศ. 70/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 107 ครั้ง] 04 ก.พ.2541
8547 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 70/2542 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 119 ครั้ง] 01 ก.พ.2542
8546 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 70/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 52 ครั่งที่ 1 [3 แผ่น อ่าน 128 ครั้ง] 07 เม.ย.2543
8545 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 70/2544 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 179 ครั้ง] 29 ม.ค.2544
8544 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 70/2545 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [8 แผ่น อ่าน 198 ครั้ง] 01 ก.พ.2545
8543 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 70/2546 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 113 ครั้ง] 18 ก.พ.2546
8542 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 70/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรม และแต่งตั้งครูอาจาย์ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อพิจารณาบรรจุให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายป้องกันปราบปราม (กอน.สายป้องกันปราบปราม) [12 แผ่น อ่าน 97 ครั้ง] 22 ก.พ.2548
8541 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 70/2549 แก้ไขคำสั่งปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 94 ครั้ง] 04 เม.ย.2549
8540 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 70/2550 แต่งตั้งอาจารย์ - ครูหลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก ประจำปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 114 ครั้ง] 03 เม.ย.2550
8539 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กส. 70/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง [5 แผ่น อ่าน 94 ครั้ง] 14 มี.ค.2551
8538 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 70/2552 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ผลผลิตและบริการหลักของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 139 ครั้ง] 13 มี.ค.2552
8537 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 70/2553 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 195 ครั้ง] 17 มี.ค.2553
8536 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 70/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 79 [7 แผ่น อ่าน 54 ครั้ง] 18 เม.ย.2554
8535 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 70/2555 ตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการคัดเลือกโดยสอบข้อเขียนข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 50 ปี ขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 [6 แผ่น อ่าน 54 ครั้ง] 23 มี.ค.2555
8534 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 70/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 80 ครั้ง] 14 มี.ค.2556
8533 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 71/2534 มอบหมายหน้าที่นายตำรวจควบคุมรักษาความปลอกภัยและนายทะเบียนเอกสารลับ [1 แผ่น อ่าน 157 ครั้ง] 15 ก.พ.2534
8532 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 71/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณธุรการและกำลังพลชั้นประทวนและพลตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 118 ครั้ง] 24 ก.พ.2538
8531 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 71/2539 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [76 แผ่น อ่าน 122 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
8530 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 71/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 107 ครั้ง] 07 ก.พ.2540
8529 ไปราชการ บก.อก. 71/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 98 ครั้ง] 04 ก.พ.2541
8528 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 71/2542 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 138 ครั้ง] 01 ก.พ.2542
8527 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 71/2544 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [13 แผ่น อ่าน 157 ครั้ง] 29 ม.ค.2544
8526 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 71/2545 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 213 ครั้ง] 01 ก.พ.2545
8525 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 71/2546 ถอดยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 137 ครั้ง] 18 ก.พ.2546
8524 ไปราชการ ฝรก. 71/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 93 ครั้ง] 10 ก.พ.2547
8523 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 71/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรม และแต่งตั้งครูอาจารย์ หลักสูตรการฝึกอบรมนายดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจ เพื่อพืจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายป้องกันปราบปราม (กอร.สายป้องกันปราบปราม) [8 แผ่น อ่าน 102 ครั้ง] 22 ก.พ.2548
8522 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 71/2549 แต่งตั้งวิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา : ด้านการเขียนโครงการ [1 แผ่น อ่าน 81 ครั้ง] 07 เม.ย.2549
8521 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 71/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 93-94 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [1 แผ่น อ่าน 114 ครั้ง] 04 เม.ย.2550
8520 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 71/2552 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 139 ครั้ง] 13 มี.ค.2552
8519 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 71/2553 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [4 แผ่น อ่าน 82 ครั้ง] 18 มี.ค.2553
8518 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 71/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการ [2 แผ่น อ่าน 65 ครั้ง] 18 เม.ย.2554
8517 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 71/2556 แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 67 ครั้ง] 14 มี.ค.2556
8516 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 72/2534 มอบหมายหน้าที่นายตำรวจควบคุมรักษาความปลอกภัยและนายทะเบียนเอกสารลับ [1 แผ่น อ่าน 158 ครั้ง] 15 ก.พ.2534
8515 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กส. 72/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ.2535 [3 แผ่น อ่าน 151 ครั้ง] 02 มี.ค.2535
8514 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 72/2536 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับการพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มแสดงคุณวุฒิ ประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 89 ครั้ง] 07 เม.ย.2536
8513 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 72/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจรชั้นประทวนและพลตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 126 ครั้ง] 24 ก.พ.2538
8512 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 72/2539 บรรจุและแต่งตังข้าราชการ [55 แผ่น อ่าน 129 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
8511 ไปราชการ บก.อก. 72/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 117 ครั้ง] 07 ก.พ.2540
8510 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 72/2542 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 111 ครั้ง] 01 ก.พ.2542
8509 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 72/2543 แต่งตั้งคณะอุนกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อปรับระดัดตำแหน่งกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 129 ครั้ง] 07 เม.ย.2543
8508 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 72/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 90 ครั้ง] 31 ม.ค.2544
8507 ไปราชการ บก.อก. 72/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 136 ครั้ง] 04 ก.พ.2545
8506 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 72/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิลผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อารย์ในฝ่ายการศึกษา สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 100 ครั้ง] 18 ก.พ.2546
8505 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 72/2547 แต่งตั้งวิทยากรหลักสูตรเสริมประสิทธิภาพกำลังพล ประจำปี 2547 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 103 ครั้ง] 12 ก.พ.2547
8504 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 72/2548 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 98 ครั้ง] 24 ก.พ.2548
8503 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 72/2549 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคบูรณาการการปฎิบัติ กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 125 ครั้ง] 11 เม.ย.2549
8502 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 72/2550 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 81 ครั้ง] 05 เม.ย.2550
8501 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 72/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 61 [8 แผ่น อ่าน 122 ครั้ง] 18 มี.ค.2551
8500 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 72/2552 ตั้งคณะทำงานโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการที่ดี [2 แผ่น อ่าน 136 ครั้ง] 16 มี.ค.2552
8499 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 72/2553 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [1 แผ่น อ่าน 105 ครั้ง] 18 มี.ค.2553
8498 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 72/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตรลงมา ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 60 ครั้ง] 18 เม.ย.2554
8497 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 72/2555 ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [1 แผ่น อ่าน 80 ครั้ง] 26 มี.ค.2555
8496 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 72/2556 แต่งตั้งคณะผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของอาคารที่ทำการกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 44 ครั้ง] 14 มี.ค.2556
8495 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 72/2557 มอบหมายเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแลการใช้งานชุดอุปกรณ์การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ของ วิทยาลัยการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 4 ครั้ง] 06 มี.ค.2557
8494 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 73/2534 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับ การติดตั้งโทรศัพท์สายตรงประจำ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 157 ครั้ง] 15 ก.พ.2534
8493 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ กส. 73/2535 ตั้งหน่วยเฉพาะกิจ [3 แผ่น อ่าน 127 ครั้ง] 07 มี.ค.2535
8492 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 73/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ 16 [1 แผ่น อ่าน 100 ครั้ง] 07 เม.ย.2536
8491 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 73/2537 ให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ [1 แผ่น อ่าน 129 ครั้ง] 21 ก.พ.2537
8490 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 73/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 34 [8 แผ่น อ่าน 116 ครั้ง] 27 ก.พ.2538
8489 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 73/2539 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [46 แผ่น อ่าน 131 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
8488 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 73/2540 มอบหมายอำนวจหน้าที่ให้ ผู้บังคับการ ประจำกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 112 ครั้ง] 07 ก.พ.2540
8487 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 73/2541 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด [1 แผ่น อ่าน 107 ครั้ง] 06 ก.พ.2541
8486 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 73/2542 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [14 แผ่น อ่าน 111 ครั้ง] 01 ก.พ.2542
8485 ไปราชการ บก.อก. 73/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 133 ครั้ง] 07 เม.ย.2543
8484 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 73/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 52 ครั้งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 93 ครั้ง] 01 ก.พ.2544
8483 ไปราชการ บก.อก. 73/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 110 ครั้ง] 04 ก.พ.2545
8482 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 73/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิลผลงานทางวิชาการ [2 แผ่น อ่าน 102 ครั้ง] 18 ก.พ.2546
8481 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 73/2547 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายอำนวยการหลักสูตรการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานของระบบดิจิตอล [4 แผ่น อ่าน 106 ครั้ง] 13 ก.พ.2547
8480 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 73/2548 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ประมวลผลการสอบและจัดทำบัญชีประกาศผลรอบสุดท้ายในการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2548 และนักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) [6 แผ่น อ่าน 100 ครั้ง] 25 ก.พ.2548
8479 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 73/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [7 แผ่น อ่าน 127 ครั้ง] 11 เม.ย.2549
8478 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 73/2550 แต่งตั้งวิทยากรอบรมในโครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ [1 แผ่น อ่าน 108 ครั้ง] 05 เม.ย.2550
8477 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 73/2551 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด รุ่นที่ 4 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 125 ครั้ง] 19 มี.ค.2551
8476 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 73/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [5 แผ่น อ่าน 165 ครั้ง] 17 มี.ค.2552
8475 ไปราชการ บก.อก. 73/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [10 แผ่น อ่าน 130 ครั้ง] 18 มี.ค.2553
8474 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 73/2554 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 55 ครั้ง] 19 เม.ย.2554
8473 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 73/2555 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน พ.ศ. 2555 [3 แผ่น อ่าน 73 ครั้ง] 27 มี.ค.2555
8472 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 73/2556 แผนปฏิบัติการตามแนวทางการประหยัดพลังงาน ของกองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 56 ครั้ง] 14 มี.ค.2556
8471 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 73/2557 มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อกำกับ ดูแลการใช้งานชุดอุปกรณ์การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ของ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง [1 แผ่น อ่าน 4 ครั้ง] 10 มี.ค.2557
8470 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 74/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 100 ครั้ง] 07 เม.ย.2536
8469 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 74/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 28 [9 แผ่น อ่าน 96 ครั้ง] 21 ก.พ.2537
8468 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 74/2538 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 29/2538 และ ที่ 31/2538 ลงวันที่ 26 มกราคม 2538 [1 แผ่น อ่าน 131 ครั้ง] 28 ก.พ.2538
8467 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 74/2539 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [73 แผ่น อ่าน 108 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
8466 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 74/2540 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 117 ครั้ง] 10 ก.พ.2540
8465 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 74/2542 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [15 แผ่น อ่าน 108 ครั้ง] 01 ก.พ.2542
8464 ไปราชการ บก.อก. 74/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 110 ครั้ง] 08 เม.ย.2543
8463 ไปราชการ บก.อก. 74/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 122 ครั้ง] 02 ก.พ.2544
8462 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 74/2545 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 102 ครั้ง] 04 ก.พ.2545
8461 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 74/2546 ถอดยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 156 ครั้ง] 18 ก.พ.2546
8460 ไปราชการ ฝรก. 74/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 96 ครั้ง] 13 ก.พ.2547
8459 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 74/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 107 ครั้ง] 25 ก.พ.2548
8458 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 74/2549 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำเอกสารส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 126 ครั้ง] 11 เม.ย.2549
8457 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 74/2550 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน (แก้ไข) [1 แผ่น อ่าน 102 ครั้ง] 05 เม.ย.2550
8456 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 74/2551 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2551 [8 แผ่น อ่าน 97 ครั้ง] 21 มี.ค.2551
8455 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 74/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 154 ครั้ง] 17 มี.ค.2552
8454 ไปราชการ บก.อก. 74/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 108 ครั้ง] 18 มี.ค.2553
8453 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 74/2554 แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 62 ครั้ง] 20 เม.ย.2554
8452 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 74/2555 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 66 ครั้ง] 27 มี.ค.2555
8451 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 74/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างทำป้ายไวนิล พระสาทิสลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 47 ครั้ง] 18 มี.ค.2556
8450 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 75/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพือจัดหาครุภัฒฑ์โสตัศนูปกรณ์ ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 121 ครั้ง] 12 มี.ค.2535
8449 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 75/2537 การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานพลตำรวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ [3 แผ่น อ่าน 148 ครั้ง] 21 ก.พ.2537
8448 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กส. 75/2538 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 18 [4 แผ่น อ่าน 114 ครั้ง] 28 ก.พ.2538
8447 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 75/2539 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และอาจารย์ผู้บรรยายวิชาต่าง ๆ ในการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 65 [8 แผ่น อ่าน 125 ครั้ง] 31 ม.ค.2539
8446 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 75/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 121 ครั้ง] 10 ก.พ.2540
8445 ไปราชการ บก.อก. 75/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 112 ครั้ง] 10 ก.พ.2541
8444 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 75/2542 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [10 แผ่น อ่าน 142 ครั้ง] 01 ก.พ.2542
8443 ไปราชการ บก.อก. 75/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 114 ครั้ง] 08 เม.ย.2543
8442 ไปราชการ บก.อก. 75/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 108 ครั้ง] 02 ก.พ.2544
8441 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 75/2545 ตั้งกองอำนายการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 116 ครั้ง] 04 ก.พ.2545
8440 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 75/2546 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 77 และรุ่นที่ 78 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 109 ครั้ง] 19 ก.พ.2546
8439 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 75/2547 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 185 ครั้ง] 13 ก.พ.2547
8438 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 75/2548 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [4 แผ่น อ่าน 88 ครั้ง] 25 ก.พ.2548
8437 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 75/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [4 แผ่น อ่าน 139 ครั้ง] 11 เม.ย.2549
8436 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 75/2550 แต่งตั้งวิทยากรในหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 123 ครั้ง] 05 เม.ย.2550
8435 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 75/2551 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด รุ่นที่ 4 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 114 ครั้ง] 26 มี.ค.2551
8434 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 75/2553 มอบหมายความรับผิดชอบกำกับดูแล สนับสนุนการรับกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน [2 แผ่น อ่าน 116 ครั้ง] 22 มี.ค.2553
8433 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 75/2554 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานสายป้องกันปราบปรามและกลุ่มงานสายอำนวยการและสนับสนุน [4 แผ่น อ่าน 57 ครั้ง] 20 เม.ย.2554
8432 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 75/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจในสังกัดที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [1 แผ่น อ่าน 49 ครั้ง] 27 มี.ค.2555
8431 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 75/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาซ่อมรางม่านปรับแสงประจำห้องทำงาน ผู้กับการการผ่ายอำนวยการ ๕ กองบังคับการอำนวยการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 34 ครั้ง] 20 มี.ค.2556
8430 ไปราชการ บก.อก. 76/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 138 ครั้ง] 18 ก.พ.2534
8429 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 76/2536 แต่งตั้งคณะทำงานปฏิทินการปฏิบัติงานกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 100 ครั้ง] 09 เม.ย.2536
8428 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 76/2537 มอบหมายหน้าที่นายตำรวจควบคุมรักษาความปลอดภัย นายทะเบียนเอกสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับ [2 แผ่น อ่าน 78 ครั้ง] 22 ก.พ.2537
8427 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 76/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 94 ครั้ง] 02 มี.ค.2538
8426 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 76/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับารศึกษาอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 38 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 117 ครั้ง] 31 ม.ค.2539
8425 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 76/2540 มอบหมายหน้าที่นายตำรวจควบคุมรักษาความปลอดภัย นายทะเบียนเอสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับ [2 แผ่น อ่าน 100 ครั้ง] 10 ก.พ.2540
8424 ไปราชการ บก.อก. 76/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 111 ครั้ง] 10 ก.พ.2541
8423 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 76/2542 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [13 แผ่น อ่าน 103 ครั้ง] 01 ก.พ.2542
8422 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 76/2543 ตัดคะแนความประพฤติผู้เข้ารับการฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 143 ครั้ง] 08 เม.ย.2543
8421 ไปราชการ บก.อก. 76/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 107 ครั้ง] 05 ก.พ.2544
8420 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 76/2545 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 150 ครั้ง] 06 ก.พ.2545
8419 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 76/2546 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กับการ รุ่นที่ 45 และรุ่นที่ 46 เพิ่มเติม [3 แผ่น อ่าน 86 ครั้ง] 02 ก.พ.2546
8418 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 76/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 89 ครั้ง] 13 ก.พ.2547
8417 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 76/2548 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [4 แผ่น อ่าน 86 ครั้ง] 25 ก.พ.2548
8416 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 76/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 90-92 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 127 ครั้ง] 11 เม.ย.2549
8415 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 76/2550 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก [3 แผ่น อ่าน 75 ครั้ง] 10 เม.ย.2550
8414 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 76/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 95 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 84 ครั้ง] 26 มี.ค.2551
8413 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 76/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 64 - 67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 [2 แผ่น อ่าน 87 ครั้ง] 18 มี.ค.2552
8412 ไปราชการ บก.อก. 76/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 114 ครั้ง] 23 มี.ค.2553
8411 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 76/2554 ปรับระดับอัตราเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจที่รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ (เต็มขั้น) [3 แผ่น อ่าน 52 ครั้ง] 20 เม.ย.2554
8410 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 76/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 55 ครั้ง] 28 มี.ค.2555
8409 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 76/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 32 ครั้ง] 20 มี.ค.2556
8408 ไปราชการ บก.อก. 77/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 148 ครั้ง] 19 ก.พ.2534
8407 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 77/2536 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์การปฏิบัติงานของแผนกการเงินเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ [1 แผ่น อ่าน 83 ครั้ง] 15 เม.ย.2536
8406 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 77/2537 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 71 ครั้ง] 22 ก.พ.2537
8405 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 77/2538 แก้ไขการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนผู้บัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 100 ครั้ง] 02 มี.ค.2538
8404 ไปราชการ บก.อก. 77/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 100 ครั้ง] 31 ม.ค.2539
8403 ไปราชการ บก.อก. 77/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 96 ครั้ง] 11 ก.พ.2540
8402 ไปราชการ บก.อก. 77/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 93 ครั้ง] 10 ก.พ.2541
8401 ไปราชการ บก.อก. 77/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 104 ครั้ง] 02 ก.พ.2542
8400 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 77/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 16 ครั่งที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 120 ครั้ง] 09 เม.ย.2543
8399 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 77/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 31 (ครั้งที่ 1) กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [2 แผ่น อ่าน 121 ครั้ง] 05 ก.พ.2544
8398 ไปราชการ บก.อก. 77/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 101 ครั้ง] 06 ก.พ.2545
8397 ไปราชการ บก.อก. 77/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 77 ครั้ง] 20 ก.พ.2546
8396 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 77/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 79 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 76 ครั้ง] 13 ก.พ.2547
8395 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 77/2548 ให้ชำระค่าสินไหมทดแทน [2 แผ่น อ่าน 124 ครั้ง] 25 ก.พ.2548
8394 ไปราชการ บก.อก. 77/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 65 ครั้ง] 12 เม.ย.2549
8393 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 77/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 77 ครั้ง] 11 เม.ย.2550
8392 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 77/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 97 - 99 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 96 ครั้ง] 18 มี.ค.2552
8391 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 77/2554 ปรับอัตราเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจที่รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ (เต็มขั้น) [2 แผ่น อ่าน 52 ครั้ง] 20 เม.ย.2554
รวม 9990 รายการ 32329 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

หน้าที่ 8  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553