<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 6/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 6  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
9355 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 44/2552 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 17 ก.พ.2552
9354 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 44/2554 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 23 ก.พ.2554
9353 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 44/2555 แต่งตั้งคณะทำงานให้คำแนะนำและเสนอแนะด้านกฏหมายของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 10 ก.พ.2555
9352 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 44/2556 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน [2 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 13 ก.พ.2556
9351 ไปราชการ ฝรก. 44/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 12 ก.พ.2557
9350 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 44/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 03 ก.พ.2558
9349 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 45/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 514 ครั้ง] 08 ก.พ.2536
9348 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 45/2537 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรมสัมมนาและคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ [3 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 31 ม.ค.2537
9347 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 45/2539 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 522 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9346 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 45/2540 เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินกราจัดให้ผู้คัดเลือกได้สำรองรวมเลือกบรรจุเป็นักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2540 [1 แผ่น อ่าน 596 ครั้ง] 29 ม.ค.2540
9345 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 45/2541 แต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการ POLIS [1 แผ่น อ่าน 651 ครั้ง] 28 ม.ค.2541
9344 ไปราชการ บก.อก. 45/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 18 ม.ค.2542
9343 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 45/2543 แต่งตั้งอารจาย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 56-58 [8 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 24 ม.ค.2543
9342 ไปราชการ บก.อก. 45/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 22 ม.ค.2544
9341 ไปราชการ บก.อก. 45/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9340 ไปราชการ บก.อก. 45/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 30 ม.ค.2546
9339 ไปราชการ ฝรก. 45/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9338 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 45/2548 ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเลือกตำแหน่ง [6 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 02 ก.พ.2548
9337 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 45/2549 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 01 มี.ค.2549
9336 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 45/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคาขั้นต่ำ [1 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 12 มี.ค.2550
9335 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 45/2551 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาวิชาตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมทุกประเภทให้ทันสมัย [3 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 15 ก.พ.2551
9334 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 45/2552 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 17 ก.พ.2552
9333 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 45/2554 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 23 ก.พ.2554
9332 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 45/2555 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 14 ก.พ.2555
9331 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 45/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจัดจ้างตรวจสภาพ ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 14 ก.พ.2556
9330 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 45/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [7 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 30 ก.ย.2557
9329 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 45/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบความรู้ นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [10 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 17 ก.พ.2557
9328 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 46/2534 ตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการพัฒนา กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 664 ครั้ง] 06 ก.พ.2534
9327 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 46/2536 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 10 ก.พ.2536
9326 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 46/2537 กำหนดมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการศึกษา ผู้ช่วยผู้บัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนผู้บัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 02 ก.พ.2537
9325 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 46/2539 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักการนสืบสวน เพื่อพัฒนาข้ารชการชั้นประทวนและพลเตรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9324 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 46/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [59 แผ่น อ่าน 595 ครั้ง] 30 ม.ค.2540
9323 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 46/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการรับรายงานตัวผู้คัดเลือกได้สำรองรวมเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ของโรงเรียนตำรวจนครบาล [1 แผ่น อ่าน 675 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9322 ไปราชการ บก.อก. 46/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 19 ม.ค.2542
9321 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 46/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการการสืบสวนข้อเท็จจริง [2 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 26 ม.ค.2543
9320 ไปราชการ บก.อก. 46/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 22 ม.ค.2544
9319 ไปราชการ บก.อก. 46/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 513 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9318 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 46/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [23 แผ่น อ่าน 584 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
9317 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 46/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัตองานในพิ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [2 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 26 ม.ค.2547
9316 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 46/2548 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2552) ของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 02 ก.พ.2548
9315 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 46/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 83 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 01 มี.ค.2549
9314 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 46/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร ประจำปีงบประมาณ 2550 [4 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 13 มี.ค.2550
9313 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 46/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 29 [11 แผ่น อ่าน 547 ครั้ง] 18 ก.พ.2551
9312 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 46/2552 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก [2 แผ่น อ่าน 590 ครั้ง] 18 ก.พ.2552
9311 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 46/2554 การลดจำนวนเงินเบิกลด [2 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 23 ก.พ.2554
9310 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 46/2555 แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนกับธนาคารออมสิน [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 15 ก.พ.2555
9309 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 46/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างทำตรายาง ป้ายชื่อ ป้ายไวนิล อัดและตกแต่งภาพผู้บังคับบัญชา โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 14 ก.พ.2556
9308 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 46/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 18 ก.พ.2557
9307 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 46/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือน (เต็มขั้น) และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 30 ก.ย.2557
9306 ไปราชการ ฝรก. 46/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 17 ก.พ.2557
9305 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 47/2534 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2534 [1 แผ่น อ่าน 711 ครั้ง] 06 ก.พ.2534
9304 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 47/2535 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชกร กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2535 [8 แผ่น อ่าน 564 ครั้ง] 31 ม.ค.2535
9303 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 47/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัด กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [2 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 10 ก.พ.2536
9302 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 47/2537 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติ [2 แผ่น อ่าน 537 ครั้ง] 03 ก.พ.2537
9301 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 47/2539 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9300 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 47/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [56 แผ่น อ่าน 574 ครั้ง] 31 ม.ค.2540
9299 ไปราชการ บก.อก. 47/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 556 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9298 ไปราชการ บก.อก. 47/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 19 ม.ค.2542
9297 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 47/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม ข้าราชการตำรวจและที่บรรจุหรือโอนมาเป็นมาเป็นราชการชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ (สายธุรการ) รุ่นที่ 11 [3 แผ่น อ่าน 626 ครั้ง] 26 ม.ค.2543
9296 ไปราชการ บก.อก. 47/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 22 ม.ค.2544
9295 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 47/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ วิทยากร และกองอำนวยการ ดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ สังกัดกองร้อยประจำกองบัญชาการศึกษา หลักสูตรความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ [3 แผ่น อ่าน 527 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9294 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 47/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [17 แผ่น อ่าน 643 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
9293 ไปราชการ ฝรก. 47/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 27 ม.ค.2547
9292 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 47/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก หญิง นพรัตน์ แสงดาว เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 562 ครั้ง] 02 ก.พ.2548
9291 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 47/2549 แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมควบคุมฝูงชนร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล สหราชอาณาจักร [2 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 02 มี.ค.2549
9290 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 47/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 56 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 13 มี.ค.2550
9289 ไปราชการ บก.อก. 47/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 19 ก.พ.2551
9288 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 47/2552 แต่งตั้งวิทยากรอบรมในโครงการเสริมสร้างสุขภาพละพลานามัยของข้าราชการตำรวจกองอำนวยการและมาตรฐานการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 20 ก.พ.2552
9287 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 47/2553 ปรับระดับอัตราเงินเดิอนข้าราชการตำวจ [2 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 19 ก.พ.2553
9286 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 47/2554 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2554 [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 24 ก.พ.2554
9285 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 47/2555 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 16 ก.พ.2555
9284 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 47/2556 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตรการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑ (Basic Firearms Course) [2 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 15 ก.พ.2556
9283 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 47/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 30 ก.ย.2557
9282 ไปราชการ ฝรก. 47/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 17 ก.พ.2557
9281 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 47/2558 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 05 ก.พ.2558
9280 ไปราชการ บก.อก. 48/2534 ให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำช่วยราชการ [5 แผ่น อ่าน 673 ครั้ง] 05 ก.พ.2534
9279 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 48/2535 ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 533 ครั้ง] 31 ม.ค.2535
9278 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 48/2536 เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง [2 แผ่น อ่าน 549 ครั้ง] 11 ก.พ.2536
9277 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 48/2537 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 03 ก.พ.2537
9276 ไปราชการ บช.ศ. 48/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 31 ม.ค.2538
9275 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 48/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [67 แผ่น อ่าน 563 ครั้ง] 31 ม.ค.2540
9274 ไปราชการ บก.อก. 48/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 563 ครั้ง] 19 ม.ค.2542
9273 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 48/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สายธุรการ) รุ่นที่ 11 [2 แผ่น อ่าน 501 ครั้ง] 26 ม.ค.2543
9272 ไปราชการ บก.อก. 48/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 22 ม.ค.2544
9271 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 48/2545 ตั้งกองอำนายการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [4 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 28 ม.ค.2545
9270 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 48/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [17 แผ่น อ่าน 599 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
9269 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 48/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 79 [8 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 27 ม.ค.2547
9268 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 48/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 03 ก.พ.2548
9267 ไปราชการ ฝรก. 48/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและคณะทำงานการจัดทำรายงานประจำปี 2548 [2 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 03 มี.ค.2549
9266 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 48/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 57-59 [10 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 13 มี.ค.2550
9265 ไปราชการ บก.อก. 48/2551 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2551 [8 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 22 ก.พ.2551
9264 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 48/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 30 [12 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 20 ก.พ.2552
9263 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 48/2553 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 19 ก.พ.2553
9262 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 48/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ ประจำปี 2554 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 24 ก.พ.2554
9261 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 48/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ ประจำปีงบประมาณ 2555 [8 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 20 ก.พ.2555
9260 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 48/2556 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตรการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ (Basic Firearms Course) [2 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 15 ก.พ.2556
9259 ไปราชการ ฝรก. 48/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 17 ก.พ.2557
9258 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 48/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเดินสาย LAN จำนวน ๒ จุด, ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 20 ก.พ.2557
9257 ไปราชการ บก.อก. 49/2534 ให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 694 ครั้ง] 07 ก.พ.2534
9256 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 49/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลุกจ้างประจำ ในสังกัดโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 03 ก.พ.2537
9255 ไปราชการ บช.ศ. 49/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 31 ม.ค.2538
9254 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 49/2539 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9253 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 49/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [70 แผ่น อ่าน 536 ครั้ง] 31 ม.ค.2540
9252 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 49/2541 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [25 แผ่น อ่าน 639 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9251 ไปราชการ บก.อก. 49/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 534 ครั้ง] 19 ม.ค.2542
9250 ไปราชการ บก.อก. 49/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 22 ม.ค.2544
9249 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 49/2545 ตั้งกองอำนายการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [4 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 28 ม.ค.2545
9248 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 49/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [15 แผ่น อ่าน 598 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
9247 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 49/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของร้อยตำรวจเอก บรรเจิด รักษาธากาญจน์ เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 491 ครั้ง] 28 ม.ค.2547
9246 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 49/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติล่วงหน้าของ ร้อยตำรวจเอก ชัยสันต์ ชานุ เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 03 ก.พ.2548
9245 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 49/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 53 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 07 มี.ค.2549
9244 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 49/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 85 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 13 มี.ค.2550
9243 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 49/2551 ถอนชื่อออกจากคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 22 ก.พ.2551
9242 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 49/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - -อาจารย์ หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2552 [4 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 20 ก.พ.2552
9241 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 49/2553 มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการรับสัญญาการใช้เงินคืน กรณีขอรับบำเหน็จบำนาญโดยมีเงื่อนไข การผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ และกรณีผู้รับบำนาญรับเงิน ช.ค.บ. เกินสิทธิ [2 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 19 ก.พ.2553
9240 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 49/2554 แต่งตั้งคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2553 [2 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 25 ก.พ.2554
9239 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 49/2555 ตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน [4 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 22 ก.พ.2555
9238 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 49/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างทำสำเนาและเข้าเล่มแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และคำขอตั้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 18 ก.พ.2556
9237 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 49/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ระดับกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [2 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 20 ก.พ.2557
9236 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 49/2557 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 22 ต.ค.2557
9235 ไปราชการ ฝรก. 49/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 17 ก.พ.2557
9234 ไปราชการ บก.อก. 50/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 04 ก.พ.2535
9233 ไปราชการ บก.อก. 50/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 15 ก.พ.2536
9232 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 50/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขาดทอดตลาดสิ่งของหลวงชำรุด [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 31 ม.ค.2538
9231 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 50/2539 แต่งตั้งวิทยากรและครูฝึก หลักสูตรการยิงปืนพก ระบบ พี.พี.ซี. และวิธีการควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 2 และ 3 [2 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9230 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 50/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [77 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 31 ม.ค.2540
9229 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 50/2541 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [17 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9228 ไปราชการ บก.อก. 50/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 19 ม.ค.2542
9227 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 50/2543 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 31 ม.ค.2543
9226 ไปราชการ บก.อก. 50/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 22 ม.ค.2544
9225 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 50/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 63 รุ่นที่ 64 รุ่นที่ 65 รุ่นที่ 66 และรุ่นที่ 67 [7 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 28 ม.ค.2545
9224 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 50/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [11 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
9223 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 50/2547 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ประจำปี 2547 [3 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 28 ม.ค.2547
9222 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 50/2548 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 525 ครั้ง] 08 ก.พ.2548
9221 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 50/2549 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู - อาจารย์ในหน่วยฝึกอบรม [4 แผ่น อ่าน 530 ครั้ง] 07 มี.ค.2549
9220 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 50/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 93-94เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 13 มี.ค.2550
9219 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 50/2551 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก รุ่นที่ 9-12 ประจำปีงบประมาณ 2551 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 22 ก.พ.2551
9218 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 50/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก รุ่นที่ 15-16 ประจำปีงบประมาณ 2552 [7 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 23 ก.พ.2552
9217 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 50/2554 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี 2554 [2 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 02 มี.ค.2554
9216 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 50/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร ประจำปีงบประมาณ 2555 [9 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 22 ก.พ.2555
9215 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 50/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [10 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 18 ก.พ.2556
9214 เลื่อนขั้นเงินเดือน ฝรก. 50/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 17 ก.พ.2557
9213 - บช.ศ. 50/2557 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของกองบัญชาการศึกษา [8 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 21 ก.พ.2557
9212 - บช.ศ. 51/2534 ศูนย์สื่อสาร กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 774 ครั้ง] 08 ก.พ.2534
9211 ไปราชการ บก.อก. 51/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 04 ก.พ.2535
9210 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 51/2537 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรมสัมมนาและคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ(เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 04 ก.พ.2537
9209 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ ว.ตร. 51/2538 ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 31 ม.ค.2538
9208 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 51/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [63 แผ่น อ่าน 580 ครั้ง] 31 ม.ค.2540
9207 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 51/2541 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [18 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9206 ไปราชการ บก.อก. 51/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 19 ม.ค.2542
9205 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 51/2543 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 31 ม.ค.2543
9204 ไปราชการ บก.อก. 51/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 24 ม.ค.2544
9203 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 51/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 41 รุ่นที่ 42 และรุ่นที่ 43 [9 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 28 ม.ค.2545
9202 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 51/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [10 แผ่น อ่าน 524 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
9201 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 51/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบสิ่งของที่มีผู้บริจาค [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 28 ม.ค.2547
9200 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 51/2548 แต่งตั้งวิทยากร ครู - อาจารย์ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 37 และรุ่นที่ 35 [3 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 09 ก.พ.2548
9199 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 51/2549 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู - อาจารย์ในหน่วยฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 07 มี.ค.2549
9198 ไปราชการ บก.อก. 51/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 13 มี.ค.2550
9197 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 51/2551 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด รุ่นที 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2551 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 22 ก.พ.2551
9196 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 51/2552 มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปกครองบังคับบัญชา [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 24 ก.พ.2552
9195 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 51/2553 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [4 แผ่น อ่าน 587 ครั้ง] 23 ก.พ.2553
9194 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 51/2554 แต่งตั้งผู้ตรวจราชการประจำปี พ.ศ. 2554 [2 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 02 มี.ค.2554
9193 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 51/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [2 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 24 ก.พ.2555
9192 ไปราชการ บช.ศ. 51/2556 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 19 ก.พ.2556
9191 - บช.ศ. 51/2557 เปลี่ยนกรรมการทำลายหนังสือราชการ [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 21 ก.พ.2557
9190 ไปราชการ บก.อก. 52/2534 ให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำช่วยราชการ [2 แผ่น อ่าน 652 ครั้ง] 08 ก.พ.2534
9189 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 52/2535 ตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 607 ครั้ง] 04 ก.พ.2535
9188 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 52/2536 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 18 ก.พ.2536
9187 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 52/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์เก่าชำรุด [1 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 02 ก.พ.2538
9186 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 52/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 29 ม.ค.2539
9185 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 52/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [82 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 31 ม.ค.2540
9184 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 52/2541 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [18 แผ่น อ่าน 530 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9183 ไปราชการ บก.อก. 52/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 19 ม.ค.2542
9182 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 52/2543 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 31 ม.ค.2543
9181 ไปราชการ บก.อก. 52/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 24 ม.ค.2544
9180 ไปราชการ บก.อก. 52/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 28 ม.ค.2545
9179 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 52/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [16 แผ่น อ่าน 581 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
9178 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 52/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 28 ม.ค.2547
9177 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 52/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 35 [2 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 09 ก.พ.2548
9176 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 52/2549 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 08 มี.ค.2549
9175 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 52/2550 ตั้งกองอำนวยการสัมมนา และคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู - อาจารย์ในหน่วยฝึกอบรม [6 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 15 มี.ค.2550
9174 ไปราชการ บก.อก. 52/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 23 ก.พ.2553
9173 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 52/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 103 [7 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 04 มี.ค.2554
9172 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 52/2555 ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 27 ก.พ.2555
9171 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 52/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างทำสำเนาและเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 20 ก.พ.2556
9170 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 52/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำแฟ้มใส่เอกสารการประชุม โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 24 ก.พ.2557
9169 ไปราชการ ฝรก. 52/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 19 ก.พ.2557
9168 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 53/2534 ตั้งกรรมการตรวจรับเวชภัณฑ์และยา [1 แผ่น อ่าน 648 ครั้ง] 08 ก.พ.2534
9167 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 53/2536 แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "การดำเนินการทางวินัยของ บช.ศ." พ.ศ. 2536 [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 22 ก.พ.2536
9166 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 53/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของหลวง [1 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 04 ก.พ.2537
9165 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 53/2538 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 07 ก.พ.2538
9164 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 53/2539 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2539 [10 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
9163 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 53/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [62 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 31 ม.ค.2540
9162 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 53/2541 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [17 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9161 ไปราชการ บก.อก. 53/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 19 ม.ค.2542
9160 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 53/2543 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 31 ม.ค.2543
9159 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 53/2544 แต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 25 ม.ค.2544
9158 ไปราชการ บก.อก. 53/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 29 ม.ค.2545
9157 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 53/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [18 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
9156 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 53/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมประสิทธิภาพกำลังพล ประจำปี 2547 [2 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 28 ม.ค.2547
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 6  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553