<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 50/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 50  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
555 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 619/2547 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 22 พ.ย.2547
554 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 620/2540 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ประมวลผลการคัดเลือก ตรวจกระดาษตำตอบซ้ำและจัดทำบัญชีประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [7 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 24 ธ.ค.2540
553 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 620/2541 ตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [4 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 30 ธ.ค.2541
552 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 620/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 28 ต.ค.2542
551 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 620/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจขั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 2 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 รุ่นที่ 11 [3 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 04 ก.ย.2543
550 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 620/2544 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 07 ธ.ค.2544
549 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 620/2545 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพู่กระบี่ไหมสีขาว [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 21 พ.ย.2545
548 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 620/2546 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบซ้ำ ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [4 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 18 พ.ย.2546
547 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 620/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 22 พ.ย.2547
546 ไปราชการ บก.อก. 621/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 26 ธ.ค.2540
545 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 621/2541 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 31 ธ.ค.2541
544 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 621/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบบุคลิกภาพ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [3 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 29 ต.ค.2542
543 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 621/2543 มอบหมายหน้าที่ในการส่งมอบลังบรรจุข้อสอบบุคลิกภาพ [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 04 ก.ย.2543
542 ไปราชการ บก.อก. 621/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [8 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 07 ธ.ค.2544
541 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 621/2545 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบบุคลิกภาพ เพื่อการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ บุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2546 [14 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 21 พ.ย.2545
540 ไปราชการ บก.อก. 621/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 18 พ.ย.2546
539 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 621/2547 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 24 พ.ย.2547
538 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 622/2540 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 26 ธ.ค.2540
537 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 622/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทำข้อสอบบุคลิกภาพ ประจำปี 2543 [3 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 29 ต.ค.2542
536 ไปราชการ บก.อก. 622/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 05 ก.ย.2543
535 ไปราชการ บก.อก. 622/2544 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 07 ธ.ค.2544
534 ไปราชการ บก.อก. 622/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 19 พ.ย.2546
533 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 622/2547 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 24 พ.ย.2547
532 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 623/2540 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจผลการสอบบุคลิกภาพ และรวบรวมข้อมูลการสอบเพื่อทำบัญชีประกาศผลการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2541 [3 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 26 ธ.ค.2540
531 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 623/2542 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการศึกษา ผู้ช่วยผู้บัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการศึกษาและกำหนดลำดับอาวุโสในการรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 29 ต.ค.2542
530 ไปราชการ บก.อก. 623/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 05 ก.ย.2543
529 ไปราชการ บก.อก. 623/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 11 ธ.ค.2544
528 ไปราชการ ว.ตร. 623/2545 ให้ราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 20 พ.ย.2545
527 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 623/2546 แต่งตั้งคระกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 79 และ 80 และหลักสูตรระดับสารวัตร [2 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 20 พ.ย.2546
526 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 623/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 24 พ.ย.2547
525 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 624/2540 ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 26 ธ.ค.2540
524 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 624/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 [5 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 29 ต.ค.2542
523 ไปราชการ บก.อก. 624/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 05 ก.ย.2543
522 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 624/2544 แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุทธวิธีตำรวจ : แบบอังกฤษ [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 12 ธ.ค.2544
521 ไปราชการ บก.อก. 624/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 22 พ.ย.2545
520 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 624/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับกาฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการและหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง [2 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 20 พ.ย.2546
519 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 624/2547 วิธีการเก็บรักษาบัตรและกำหนดวิธีการปฏิบัติงานในการใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) รหัสผู้ใช้งาน (User Log-in) และรหัสผ่าน (Passwo) [3 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 24 พ.ย.2547
518 ไปราชการ บก.อก. 625/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 26 ธ.ค.2540
517 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 625/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 29 ต.ค.2542
516 ไปราชการ บก.อก. 625/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 05 ก.ย.2543
515 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 625/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตรยุทธวิธีตำรวจ : แบบอังกฤษ [4 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 12 ธ.ค.2544
514 - บก.อก. 625/2545 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่571/2545 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2545 [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 25 พ.ย.2545
513 ไปราชการ บช.ศ. 625/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 20 พ.ย.2546
512 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 625/2547 มอบหมายการปฏิบัติหน้ที่ [2 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 26 พ.ย.2547
511 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 626/2540 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 29 ธ.ค.2540
510 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 626/2542 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [27 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 29 ต.ค.2542
509 ไปราชการ บก.อก. 626/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 05 ก.ย.2543
508 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 626/2544 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 41 42 43 [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 12 ธ.ค.2544
507 - บก.อก. 626/2545 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่572/2545 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2545 [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 25 พ.ย.2545
506 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 626/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ -ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 16 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [5 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 24 พ.ย.2546
505 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 626/2547 มอบหมายหน้าที่ในการตรวจรับบรรจุกระดาษคำตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2548, นักเรียนพลตำรวจ(เร่งรัด) และการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 24 พ.ย.2547
504 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 627/2540 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 29 ธ.ค.2540
503 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 627/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 29 ต.ค.2542
502 ไปราชการ บก.อก. 627/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 05 ก.ย.2543
501 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 627/2544 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหลักสูตรผู้สารวัตรรุ่นที่ 63 64 65 66 67 [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 12 ธ.ค.2544
500 - บก.อก. 627/2545 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่586/2545 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 25 พ.ย.2545
499 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 627/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ -ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 16 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 24 พ.ย.2546
498 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 627/2547 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม อาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [8 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 26 พ.ย.2547
497 ไปราชการ บก.อก. 628/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 30 ธ.ค.2540
496 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 628/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการรับต้นฉบับข้อสอบบุคลิกภาพ [2 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 29 ต.ค.2542
495 ไปราชการ บก.อก. 628/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 05 ก.ย.2543
494 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 628/2544 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุ่นที่ 75 76 [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 12 ธ.ค.2544
493 ไปราชการ บก.อก. 628/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 25 พ.ย.2545
492 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 628/2546 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับต่ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 24 พ.ย.2546
491 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 628/2547 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม อาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [5 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 26 พ.ย.2547
490 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 629/2540 ตั้งกรรมการขอพระราชทานยศข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 30 ธ.ค.2540
489 ไปราชการ บก.อก. 629/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 02 พ.ย.2542
488 ไปราชการ บก.อก. 629/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 05 ก.ย.2543
487 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 629/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด และติดตามผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 12 ธ.ค.2544
486 ไปราชการ บก.อก. 629/2545 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 26 พ.ย.2545
485 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 629/2546 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับต่ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 24 พ.ย.2546
484 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 629/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 ประจำปีงบประมาณ 2548 [7 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 26 พ.ย.2547
483 ไปราชการ บก.อก. 630/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 31 ธ.ค.2540
482 ไปราชการ บก.อก. 630/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 02 พ.ย.2542
481 ไปราชการ บก.อก. 630/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 05 ก.ย.2543
480 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 630/2544 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 12 ธ.ค.2544
479 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 630/2545 ให้ราชการเข้ารับการฝึกอบอมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 77 [5 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 04 พ.ย.2545
478 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 630/2546 แต่งตั้งคณะอนุกรรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมของสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน [2 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 25 พ.ย.2546
477 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 630/2547 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยสอบ ในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 26 พ.ย.2547
476 ไปราชการ บก.อก. 631/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 02 พ.ย.2542
475 ไปราชการ บก.อก. 631/2543 ขอแก้ไขคำสั่ง กองบัญชาการศึกษา ที่ 536/2543 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2543 และ คำสั่ง ที่ 614/2543 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543 [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 05 ก.ย.2543
474 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 631/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 12 ธ.ค.2544
473 - บก.อก. 631/2545 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่572/2545 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2545 [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 26 พ.ย.2545
472 ไปราชการ บก.อก. 631/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 26 พ.ย.2546
471 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 631/2547 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทำข้อสอบในการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2548, นักเรียนะลตำรวจ(เร่งรัด) และสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [19 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 29 พ.ย.2547
470 ไปราชการ บก.อก. 632/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 02 พ.ย.2542
469 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 632/2544 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร สำหรับฝึกอบรมนักเรียนพลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 12 ธ.ค.2544
468 ไปราชการ บก.อก. 632/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 27 พ.ย.2546
467 ไปราชการ บก.อก. 633/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 02 พ.ย.2542
466 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 633/2544 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรงานสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 75 [5 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 13 ธ.ค.2544
465 - บก.อก. 633/2545 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 629/2545 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 27 พ.ย.2545
464 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 633/2546 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 28 พ.ย.2546
463 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 633/2547 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 30 พ.ย.2547
462 ไปราชการ บก.อก. 634/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 02 พ.ย.2542
461 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 634/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 06 ก.ย.2543
460 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 634/2544 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 13 ธ.ค.2544
459 ไปราชการ บก.อก. 634/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 27 พ.ย.2545
458 ไปราชการ บก.อก. 634/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 28 พ.ย.2546
457 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 634/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน สำหรับกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ให้กับข้าราชการตำรวจกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำ [6 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 30 พ.ย.2547
456 ไปราชการ บก.อก. 635/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 02 พ.ย.2542
455 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 635/2544 แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุทธวิธีตำรวจ : แบบอังกฤษ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 17 ธ.ค.2544
454 ไปราชการ บก.อก. 635/2545 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 27 พ.ย.2545
453 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 635/2546 แก้ไขเปลียนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 28 พ.ย.2546
452 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 635/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน สำหรับกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ให้กับข้าราชการตำรวจกลุ่มงานอำนวยการ และสนับสนุนที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพ [6 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 30 พ.ย.2547
451 ไปราชการ บก.อก. 636/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 02 พ.ย.2542
450 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 636/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด [3 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 06 ก.ย.2543
449 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 636/2544 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติ และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2545 [5 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 18 ธ.ค.2544
448 ไปราชการ บก.อก. 636/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 27 พ.ย.2545
447 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 636/2546 แก้ไขเปลียนแปลงคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 28 พ.ย.2546
446 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 636/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน สำหรับกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ให้กับข้าราชการตำรวจกลุ่มงานอำนวยการ และสนับสนุนที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพล [5 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 30 พ.ย.2547
445 ไปราชการ บก.อก. 637/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 02 พ.ย.2542
444 ไปราชการ บก.อก. 637/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 07 ก.ย.2543
443 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 637/2544 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการสอบเพื่อทำบัญชีประกาศ ผลการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2545 [3 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 18 ธ.ค.2544
442 - บก.อก. 637/2545 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่565/2545 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2545 [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 29 พ.ย.2545
441 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 637/2546 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำบัญชีประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [5 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 28 พ.ย.2546
440 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 637/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน สำหรับกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ให้กับข้าราชการตำรวจกลุ่มงานอำนวยการ และสนับสนุนที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพล [8 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 30 พ.ย.2547
439 ไปราชการ บก.อก. 638/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 02 พ.ย.2542
438 ไปราชการ บก.อก. 638/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 08 ก.ย.2543
437 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 638/2544 แต่งต้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารรับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารรับ [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 20 ธ.ค.2544
436 ไปราชการ บก.อก. 638/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 03 ธ.ค.2545
435 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 638/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน สำหรับกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ให้กับข้าราชการตำรวจกลุ่มงานอำนวยการ และสนับสนุนที่ผ่าน หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพ [7 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 30 พ.ย.2547
434 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 639/2542 แก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 02 พ.ย.2542
433 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 639/2543 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [4 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 08 ก.ย.2543
432 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 639/2544 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการยิงปืน ข้าราชการตำรวจและครูฝึกของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 20 ธ.ค.2544
431 ไปราชการ บก.อก. 639/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 04 ธ.ค.2545
430 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 639/2546 แต่งตั้งอนุกรรมกรและเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการสอบ เพื่อทำบัญชีประกาศผลการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [3 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 28 พ.ย.2546
429 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 639/2547 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [1 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 01 ธ.ค.2547
428 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 640/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการทดสอบการพูดภาษาฌาวี [3 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 02 พ.ย.2542
427 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 640/2543 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 08 ก.ย.2543
426 ไปราชการ ฝรก. 640/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 20 ธ.ค.2544
425 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 640/2545 แต่งตั้งคระผู้รับผิดชอบควบคุม ดูแล สั่งการและเร่งรัดการใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค [2 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 06 ธ.ค.2545
424 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 640/2546 แก้ไขคำสั่แต่งตั้งอนุกรรมการทดสอบบุคคลิกภาพในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ(เร่งรัด) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 01 ธ.ค.2546
423 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 640/2547 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการในโรงเรียนตำรวจของ กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 02 ธ.ค.2547
422 ไปราชการ บก.อก. 641/2542 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 02 พ.ย.2542
421 ไปราชการ บก.อก. 641/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 08 ก.ย.2543
420 ไปราชการ ฝรก. 641/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 20 ธ.ค.2544
419 ไปราชการ บก.อก. 641/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 06 ธ.ค.2545
418 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 641/2546 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาคุณสมบัติและภาคความเหมาะสมกับต่ำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) [5 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 28 ธ.ค.2546
417 ไปราชการ บก.อก. 642/2542 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 04 พ.ย.2542
416 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 642/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการทดสอบการพูดภาษายาวี [2 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 08 ก.ย.2543
415 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 642/2544 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 20 ธ.ค.2544
414 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 642/2545 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบซ้ำ ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2546 [4 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 16 ธ.ค.2545
413 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 642/2546 แก้ไขเปลียนแปลงรายชื่ออาจารย์ - ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 16 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกัการโรงเรียนตำรวจนครบาล [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 02 ธ.ค.2546
412 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 643/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการทดสอบบุคลิกภาพในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [3 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 04 พ.ย.2542
411 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 643/2543 เปลี่ยนประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 08 ก.ย.2543
410 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 643/2544 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 20 ธ.ค.2544
409 ไปราชการ บก.อก. 643/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 16 ธ.ค.2545
408 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 643/2546 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชกรตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 02 ธ.ค.2546
407 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 644/2542 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 04 พ.ย.2542
406 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 644/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 20 ธ.ค.2544
405 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 644/2545 แต่งตั้งอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปฎิบัติ หลักสูตรสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจ รุ่นที่ 18 ประจำปี 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 12 ธ.ค.2545
404 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 644/2546 แก้ไขเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชกรตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 02 ธ.ค.2546
403 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 644/2547 แต่งตั้งอนุกรรมการประจำหน่วยสอบ ในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 03 ธ.ค.2547
402 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 645/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 04 พ.ย.2542
401 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 645/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 24 ธ.ค.2544
400 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 645/2545 แต่งตั้งอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปฎิบัติ หลักสูตรสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจ รุ่นที่ 12 ประจำปี 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 12 ธ.ค.2545
399 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 645/2546 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชกรตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 02 ธ.ค.2546
398 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 645/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 84 [11 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 08 ธ.ค.2547
397 ไปราชการ บก.อก. 646/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 05 พ.ย.2542
396 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 646/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจ ภาค 3 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รุ่นที่ 11-12 ประจำปี 2543 [3 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 08 ก.ย.2543
395 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 646/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 24 ธ.ค.2544
394 ไปราชการ บก.อก. 646/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 12 ธ.ค.2545
393 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 646/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก ชำนิ คนไว เพื่อปรับเลื่อนต่ำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรีนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 02 ธ.ค.2546
392 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 646/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 86 [8 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 09 ธ.ค.2547
391 ไปราชการ บก.อก. 647/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 05 พ.ย.2542
390 ไปราชการ บก.อก. 647/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 08 ก.ย.2543
389 ไปราชการ บก.อก. 647/2544 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 24 ธ.ค.2544
388 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 647/2545 แต่งตั้งอนุกรรมการเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการสอบ เพื่อทำบัญชีประกาศผล การคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2546 [3 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 27 ธ.ค.2545
387 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ กอจ. 647/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 79 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 03 ธ.ค.2546
386 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 647/2547 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [3 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 09 ธ.ค.2547
385 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 648/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 09 พ.ย.2542
384 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 648/2543 เปลี่ยนแปลงคำสั่ง กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 10 ก.ย.2543
383 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 648/2544 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 24 ธ.ค.2544
382 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 648/2545 แต่งตั้งอนุกรรมการเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการสอบ เพื่อทำบัญชีประกาศผล การคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2546 [5 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 27 ธ.ค.2545
381 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ กอจ. 648/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 48 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 03 ธ.ค.2546
380 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 648/2547 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผลในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 14 ธ.ค.2547
379 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 649/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 09 พ.ย.2542
378 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 649/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 14 (ระดับประทวนและพลตำรวจ)เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [3 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 27 ธ.ค.2545
377 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ กอจ. 649/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 76 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 03 ธ.ค.2546
376 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 649/2547 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 17 ธ.ค.2547
375 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 650/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 09 พ.ย.2542
374 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 650/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการทดสอบบุคลิกภาพ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [3 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 11 ก.ย.2543
373 ไปราชการ บก.อก. 650/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 276 ครั้ง] 26 ธ.ค.2544
372 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 650/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบอมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 45 [13 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 23 ธ.ค.2545
371 ไปราชการ บก.อก. 650/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 03 ธ.ค.2546
370 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 650/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 20 ธ.ค.2547
369 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 651/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 09 พ.ย.2542
368 ไปราชการ บก.อก. 651/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 11 ก.ย.2543
367 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 651/2544 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง กองบัญชาการศึกษา ที่ 636/2544 [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 26 ธ.ค.2544
366 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 651/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบอมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 69 [11 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 23 ธ.ค.2545
365 ไปราชการ บก.อก. 651/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 03 ธ.ค.2546
364 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 651/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 20 ธ.ค.2547
363 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 652/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 09 พ.ย.2542
362 ไปราชการ บก.อก. 652/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 11 ก.ย.2543
361 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 652/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 27 ธ.ค.2544
360 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 652/2545 ตั้งคระทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการฝึกอบอม(เทคนิคการสืบสวน) [3 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 23 ธ.ค.2545
359 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 652/2546 เปลี่นแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 03 ธ.ค.2546
358 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 652/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 20 ธ.ค.2547
357 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 653/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบบุคลิกภาพ [7 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 09 พ.ย.2542
356 ไปราชการ บก.อก. 653/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 12 ก.ย.2543
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 50  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553