<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 43/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 43  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
1955 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 452/2543 การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึกหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 35 [27 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 19 ก.ค.2543
1954 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 452/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [8 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 07 ก.ย.2544
1953 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 452/2546 แต่งตั้งคระกรรมการพิจารณาผลการประเมินบุคคลในการเลื่อนยศ จ่าสิบตำรวจ เป็น นายดาบตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 27 ส.ค.2546
1952 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 452/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินบุคคลในการเลื่อนยศ จ่าสิบตำรวจ เป็นนายดาบตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 27 ส.ค.2547
1951 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 452/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 53 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 19 ธ.ค.2548
1950 ไปราชการ บก.อก. 453/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 27 พ.ย.2534
1949 - บก.อก. 453/2539 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 04 ก.ย.2539
1948 ไปราชการ บก.อก. 453/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 09 ต.ค.2540
1947 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 453/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 28 ก.ย.2541
1946 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 453/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระดับชั้นประทวนและพลตำรวจ รุ่นที่ 7 และ 8 [2 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 16 ส.ค.2542
1945 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 453/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [31 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 07 ก.ย.2544
1944 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 453/2546 แก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัคร บุคคลภายนออกเพื่อบรรจุแต่งตั้งดำรงต่ำแหน่งอาจารย์ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา หน่วยรับสมัครส่วนกลาง [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 28 ส.ค.2546
1943 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 453/2547 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และฝึกแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤต และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ บรรยายภาคทฤษฎีและภาคการฝึกประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนรับการฝึก หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 50 [22 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 27 ก.ค.2547
1942 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 453/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 83 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 19 ธ.ค.2548
1941 ไปราชการ บก.อก. 454/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 27 พ.ย.2534
1940 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 454/2539 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 26,27 และรุ่นที่ 28 [2 แผ่น อ่าน 522 ครั้ง] 28 ส.ค.2539
1939 ไปราชการ บก.อก. 454/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 09 ต.ค.2540
1938 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 454/2541 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 28 ก.ย.2541
1937 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 454/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระดับชั้นประทวนและพลตำรวจ รุ่นที่ 5 และ6 [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 16 ส.ค.2542
1936 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 454/2543 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 21 ก.ค.2543
1935 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 454/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [53 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 07 ก.ย.2544
1934 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 454/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิลผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 30 ส.ค.2545
1933 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 454/2546 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) ปี 2547 [2 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 29 ส.ค.2546
1932 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 454/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 83 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 27 ส.ค.2547
1931 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 454/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลาง สำหรับสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2548 [6 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 19 ธ.ค.2548
1930 ไปราชการ บก.อก. 455/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 27 พ.ย.2534
1929 ไปราชการ บก.อก. 455/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการและปฏิบัติหน้าที่ในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรแก้ข้ราชการตำรวจผู้สำเร็จการศึกษาอบรม [3 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 04 ก.ย.2539
1928 ไปราชการ บก.อก. 455/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 09 ต.ค.2540
1927 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 455/2541 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 28 ก.ย.2541
1926 ไปราชการ บก.อก. 455/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 16 ส.ค.2542
1925 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 455/2543 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 21 ก.ค.2543
1924 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 455/2544 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [3 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 07 ก.ย.2544
1923 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 455/2545 แต่งตั้งวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม (วิชาภาษาอังกฤษ) เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 30 ส.ค.2545
1922 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 455/2546 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 306/2546 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2546 [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 29 ส.ค.2546
1921 ไปราชการ ฝรก. 455/2547 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 27 ส.ค.2547
1920 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน กอจ. 455/2548 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 20 ธ.ค.2548
1919 ไปราชการ บก.อก. 456/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 27 พ.ย.2534
1918 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 456/2539 การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 05 ก.ย.2539
1917 ไปราชการ บก.อก. 456/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 09 ต.ค.2540
1916 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 456/2541 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 30 ก.ย.2541
1915 ไปราชการ บก.อก. 456/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 16 ส.ค.2542
1914 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 456/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก หญิง สมรรัตน์ นิรันดรเกียรติ [1 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1913 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 456/2544 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [6 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 07 ก.ย.2544
1912 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 456/2545 ถอดยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 30 ส.ค.2545
1911 ไปราชการ บก.อก. 456/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 01 ก.ย.2546
1910 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 456/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตามมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 27 ส.ค.2547
1909 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 456/2548 ลงโทษภาคทัณฑ์ [2 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 21 ธ.ค.2548
1908 ไปราชการ บก.อก. 457/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 05 ก.ย.2539
1907 ไปราชการ บก.อก. 457/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 09 ต.ค.2540
1906 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 457/2541 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการข้าราชการตำรวจโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [1 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 30 ก.ย.2541
1905 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 457/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 17 ส.ค.2542
1904 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 457/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก หญิง เชื้อชนก ทับทอง [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1903 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 457/2544 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 07 ก.ย.2544
1902 ไปราชการ บก.อก. 457/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 30 ส.ค.2545
1901 ไปราชการ บก.อก. 457/2546 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 01 ก.ย.2546
1900 ไปราชการ บก.อก. 457/2547 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 27 ส.ค.2547
1899 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 457/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่นของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 21 ธ.ค.2548
1898 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 458/2534 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบและรวมคะแนนในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2535 [14 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 29 พ.ย.2534
1897 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 458/2540 การแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 565 ครั้ง] 10 ต.ค.2540
1896 ไปราชการ บก.อก. 458/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 30 ก.ย.2541
1895 ไปราชการ บก.อก. 458/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 17 ส.ค.2542
1894 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 458/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก หญิง จินดา กลับกลาย [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1893 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 458/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 07 ก.ย.2544
1892 ไปราชการ บก.อก. 458/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 30 ส.ค.2545
1891 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 458/2547 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [5 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 30 ส.ค.2547
1890 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 458/2548 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [10 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 23 ธ.ค.2548
1889 - บก.อก. 459/2534 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2534 [9 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 28 พ.ย.2534
1888 ไปราชการ บก.อก. 459/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 10 ต.ค.2540
1887 ไปราชการ บก.อก. 459/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 30 ก.ย.2541
1886 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 459/2542 ตั้งกองอำนวยการอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดตำรวจภูธรภาค2 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานในพท้นที่ตรวจภูธรภาค 2 รุ่นที่ 9 และ 10 [3 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 17 ส.ค.2542
1885 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 459/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก หญิง ประนอม ศรีสุขสวัสดิ์ [1 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1884 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 459/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 07 ก.ย.2544
1883 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 459/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 44 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 30 ส.ค.2545
1882 ไปราชการ บก.อก. 459/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 01 ก.ย.2546
1881 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 459/2547 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 สังกัดกองบัญชาการศึกษา (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 31 ส.ค.2547
1880 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 459/2548 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการเพื่อพัฒนาบุคลากรตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา [8 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 23 ธ.ค.2548
1879 ไปราชการ บก.อก. 460/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 10 ต.ค.2540
1878 ไปราชการ บก.อก. 460/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 30 ก.ย.2541
1877 ไปราชการ บก.อก. 460/2542 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 18 ส.ค.2542
1876 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 460/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก หญิง ทิพย์วรรณ กลั่นกรอง [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1875 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 460/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 07 ก.ย.2544
1874 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 460/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็น นักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2546 [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 02 ก.ย.2545
1873 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 460/2546 เพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 4542546 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ(เร่งรัด)ปี 2547 [1 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 05 ก.ย.2546
1872 - บก.อก. 461/2534 กำหนดลักษณะงานเพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 28 พ.ย.2534
1871 ไปราชการ บก.อก. 461/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 10 ต.ค.2540
1870 ไปราชการ บก.อก. 461/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 30 ก.ย.2541
1869 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 461/2542 แต่งตั้งวิทยากรโครงการทดสอบสมรรรถภาพทางกายของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 19 ส.ค.2542
1868 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 461/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก หญิง อัญชลี บุญขาว [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1867 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 461/2544 แต่งตั้งยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 10 ก.ย.2544
1866 ไปราชการ บก.อก. 461/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 06 ก.ย.2545
1865 ไปราชการ บก.อก. 461/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 05 ก.ย.2546
1864 ไปราชการ บก.อก. 461/2547 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 07 ก.ย.2547
1863 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 461/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 83 [4 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 27 ธ.ค.2548
1862 ไปราชการ บก.อก. 462/2534 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 28 พ.ย.2534
1861 ไปราชการ บก.อก. 462/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 10 ต.ค.2540
1860 ไปราชการ บก.อก. 462/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 01 ต.ค.2541
1859 ไปราชการ บก.อก. 462/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 19 ส.ค.2542
1858 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 462/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก สธน ตะกรุดโทน [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1857 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 462/2544 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 11 ก.ย.2544
1856 ไปราชการ บก.อก. 462/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 06 ก.ย.2545
1855 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 462/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [5 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 05 ก.ย.2546
1854 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 462/2547 ตั้งกองอำนวยการอบรมสัมมนาและคณะดำเนินการตามโครงการอบรมสัมมนาครูฝึกชุดปฎิบัติการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [4 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 07 ก.ย.2547
1853 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 462/2548 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 27 ธ.ค.2548
1852 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 463/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองบัญชาการ ที่ตายหรือลาออกจากราชการ ประจำปี 2540 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2541) [2 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 10 ต.ค.2540
1851 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 463/2541 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการศึกษา ผู้ช่วยผู้บัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการศึกษา และกำหนดลำดับอาวุโสในการรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 02 ต.ค.2541
1850 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 463/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 และในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ภาค 8 กลุ่มที่ 4 รุ่นที่ และ [3 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 19 ส.ค.2542
1849 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 463/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก ฉลอง เชาว์ช่างเหล็ก [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1848 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 463/2544 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 11 ก.ย.2544
1847 ไปราชการ บก.อก. 463/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 06 ก.ย.2545
1846 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 463/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [6 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 05 ก.ย.2546
1845 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 463/2548 แต่งตั้งวิทยากร หลักสูตรพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 28 ธ.ค.2548
1844 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 464/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2535 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 29 พ.ย.2534
1843 ไปราชการ บก.อก. 464/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 14 ต.ค.2540
1842 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 464/2541 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 02 ต.ค.2541
1841 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 464/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับข้อสอบ [2 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 19 ส.ค.2542
1840 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 464/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก สุมาลี ตะกรุดโทน [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1839 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 464/2544 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 11 ก.ย.2544
1838 ไปราชการ บก.อก. 464/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 06 ก.ย.2545
1837 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 464/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 05 ก.ย.2546
1836 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 464/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 07 ก.ย.2547
1835 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 464/2548 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับการใช้อินเตอร์เน็ตประจำเดือน [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 30 ธ.ค.2548
1834 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 465/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งและประเมินราคาขั้นตํ่า กรณ๊รถจักรยานยนต์ชำรุดขอจำหน่าย [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 14 ต.ค.2540
1833 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 465/2541 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 02 ต.ค.2541
1832 ไปราชการ บก.อก. 465/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 20 ส.ค.2542
1831 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 465/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก สำเร็จ ถวิลการ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1830 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 465/2544 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรชัยยะระดับพื้นฐาน และหลักสูตรการฝึกพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 11 ก.ย.2544
1829 ไปราชการ บก.อก. 465/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 06 ก.ย.2545
1828 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 465/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [5 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 05 ก.ย.2546
1827 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 465/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอนและความประพฤติของพันตำรวจเอก ศรกฤษณ์ แก้วผลึก เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งรองผู้บังคับการ (ทำหน้าที่อาจารย์) ในฝ่ายการศึกษา สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 07 ก.ย.2547
1826 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 466/2540 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 15 ต.ค.2540
1825 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 466/2541 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 05 ต.ค.2541
1824 ไปราชการ บก.อก. 466/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 20 ส.ค.2542
1823 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 466/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก รณยุทธ กลางการ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1822 ไปราชการ บก.อก. 466/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [5 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 12 ก.ย.2544
1821 ไปราชการ บก.อก. 466/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 06 ก.ย.2545
1820 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 466/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [5 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 05 ก.ย.2546
1819 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 466/2547 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 08 ก.ย.2547
1818 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 467/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรผู้กำกับการ [2 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 12 ธ.ค.2534
1817 ไปราชการ บก.อก. 467/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 15 ต.ค.2540
1816 ไปราชการ บก.อก. 467/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 05 ต.ค.2541
1815 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 467/2542 แต่งตั้งวิทยากรอบรมสัมมนาข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 20 ส.ค.2542
1814 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 467/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก หญิง ชูศรี ทองมนต์ [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1813 ไปราชการ บก.อก. 467/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 12 ก.ย.2544
1812 ไปราชการ บก.อก. 467/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 06 ก.ย.2545
1811 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 467/2546 แต่งตั้งวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 09 ก.ย.2546
1810 ไปราชการ ฝรก. 467/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 08 ก.ย.2547
1809 ไปราชการ บก.อก. 468/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 13 ธ.ค.2534
1808 ไปราชการ บก.อก. 468/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 16 ต.ค.2540
1807 ไปราชการ บก.อก. 468/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 06 ต.ค.2541
1806 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 468/2542 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 19 [6 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 20 ส.ค.2542
1805 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 468/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก หญิง ชไมพร ยุวานนท์ [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1804 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 468/2544 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 12 ก.ย.2544
1803 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 468/2545 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการและ แต่งตั้งหน้าที่ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึกหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่44 [36 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 06 ก.ย.2545
1802 ไปราชการ บก.อก. 468/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 08 ก.ย.2547
1801 ไปราชการ บก.อก. 469/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 13 ธ.ค.2534
1800 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 469/2540 แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการสอบและเฉลยข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2541 [2 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 16 ต.ค.2540
1799 ไปราชการ บก.อก. 469/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 09 ต.ค.2541
1798 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 469/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ในการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 9 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [2 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 20 ส.ค.2542
1797 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 469/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก หญิง เพ็ญณี คะรุรัมย์ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1796 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 469/2544 แต่งตั้งวิทยากรในการสัมมนาเพื่อพัฒนางานงบประมาณและส่งกำลังบำรุง ของ กองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2544 [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 13 ก.ย.2544
1795 - บก.อก. 469/2545 กำหนดอัตราค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม(นักเยนพลตำรวจ) และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 06 ก.ย.2545
1794 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 469/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก ศิทธิศักดิ์ รื่นสำราญ เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 09 ก.ย.2547
1793 ไปราชการ บก.อก. 470/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 13 ธ.ค.2534
1792 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 470/2540 ระเบียบและวิธีปฏิบัตืของอนุกรรมการดำเนินการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบ หรือสอบแข่งขัน [32 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 16 ต.ค.2540
1791 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 470/2541 หลักการทั่วไปและคุณสมบัติในการรับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2542 [29 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 09 ต.ค.2541
1790 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 470/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระดับชั้นประทวนและพลตำรวจ รุ่นที่9 และ10 [2 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 25 ส.ค.2542
1789 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 470/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก โอภาส คะรุรัมย์ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1788 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 470/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบภาควิชาการ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจของนักเรียนพลตำรวจ ด้วยข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2544 [14 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 13 ก.ย.2544
1787 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 470/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนโครงการสัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาข้ราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 11 ก.ย.2545
1786 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 470/2546 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับต่ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 05 ก.ย.2546
1785 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 470/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอกหญิง สุชญา แก้วศรี เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 09 ก.ย.2547
1784 ไปราชการ บก.อก. 471/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 13 ธ.ค.2534
1783 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 471/2540 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2541 [12 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 16 ต.ค.2540
1782 ไปราชการ บก.อก. 471/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 26 ส.ค.2542
1781 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 471/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก หญิง สมศรี องค์สุริยานนท์ [1 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1780 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 471/2544 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2544 [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 14 ก.ย.2544
1779 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 471/2545 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ ข้ราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนายดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตร [14 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 11 ก.ย.2545
1778 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 471/2546 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับต่ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 05 ก.ย.2546
1777 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 471/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก วิชาญ เครือรัตน์ เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 09 ก.ย.2547
1776 ไปราชการ บก.อก. 472/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 13 ธ.ค.2534
1775 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 472/2540 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2541 [14 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 16 ต.ค.2540
1774 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 472/2541 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 13 ต.ค.2541
1773 ไปราชการ บก.อก. 472/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 26 ส.ค.2542
1772 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 472/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก อนุรักษ์ พัสสร [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1771 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 472/2544 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2545 [4 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 14 ก.ย.2544
1770 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 472/2545 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2545 [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 11 ก.ย.2545
1769 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 472/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 75 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [12 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 10 ก.ย.2546
1768 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 472/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 09 ก.ย.2547
1767 ไปราชการ บก.อก. 473/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 13 ธ.ค.2534
1766 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 473/2540 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2541 [9 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 16 ต.ค.2540
1765 ไปราชการ บช.ศ. 473/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 13 ต.ค.2541
1764 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 473/2542 ตั้งกองอำนวยการอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดตำรวจภูธรภาค 2 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตรวจภูธรภาค 2 รุ่นที่ 11 และ 12 [3 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 26 ส.ค.2542
1763 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 473/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก อำนวจ อ่อนฤทธิ์ [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1762 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 473/2544 ให้ราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต [5 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 14 ก.ย.2544
1761 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 473/2545 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าจัดเตรียมกระดาษคำตอบเพื่อใช้ในกรคัดเลือกด้วยวิธีสอบ ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม นายดาบตำรวจ หรือจ่าสิบตำรวจ เพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [5 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 11 ก.ย.2545
1760 ไปราชการ บก.อก. 473/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 10 ก.ย.2547
1759 ไปราชการ บก.อก. 474/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 13 ธ.ค.2534
1758 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 474/2540 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 20 ต.ค.2540
1757 ไปราชการ ว.ตร. 474/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 13 ต.ค.2541
1756 ไปราชการ บก.อก. 474/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 26 ส.ค.2542
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 43  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553