<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 38/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 38  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
2955 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 368/2548 แต่งตั้งผู้นำการออกกำงัลกาย ชมรมการบริหารร่างกายแอโรบิค [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 22 ก.ย.2548
2954 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 369/2534 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 12 ก.ย.2534
2953 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 369/2535 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2536 [2 แผ่น อ่าน 606 ครั้ง] 18 พ.ย.2535
2952 เข้ารับการฝึกอบรม ฝรก. 369/2537 การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจประจำสัปดาห์ [2 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 15 พ.ย.2537
2951 ไปราชการ บช.ศ. 369/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 26 ต.ค.2538
2950 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 369/2539 แต่งตั้งวิทยากรและครูฝึก หลักสูตรการยิงปืนพกระบบ พี.พี.ซี. และวิธีควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 9 [2 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 16 ก.ค.2539
2949 ไปราชการ บก.อก. 369/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 07 ส.ค.2540
2948 ไปราชการ บก.อก. 369/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 19 ส.ค.2541
2947 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 369/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและอาจารย์ฝึออบรมเพื่เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสอบสวน (สบ.1) [5 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 30 มิ.ย.2542
2946 ไปราชการ ว.ตร. 369/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 08 มิ.ย.2543
2945 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 369/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 39 (ครั่งที่2) กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 23 ก.ค.2544
2944 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 369/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 16 ก.ค.2545
2943 ไปราชการ บก.อก. 369/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 17 ก.ค.2546
2942 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 369/2547 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [10 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 19 ก.ค.2547
2941 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 369/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 52 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 22 ก.ย.2548
2940 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 370/2535 แต่งตั้งกรรมการและเน้าหน้าที่ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2536 [12 แผ่น อ่าน 569 ครั้ง] 18 พ.ย.2535
2939 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 370/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 17 พ.ย.2537
2938 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 370/2538 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ บุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2539 [11 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 26 ต.ค.2538
2937 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 370/2539 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตรการยิงปืนพก ระบบ พี.พี.ซี. และวิธีควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 9 [4 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 16 ก.ค.2539
2936 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 370/2540 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 07 ส.ค.2540
2935 ไปราชการ บก.อก. 370/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 19 ส.ค.2541
2934 ไปราชการ บก.อก. 370/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 30 มิ.ย.2542
2933 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 370/2543 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 08 มิ.ย.2543
2932 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 370/2544 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 24 ก.ค.2544
2931 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 370/2545 ให้คณะทำงานตรวจสอบความพร้อมในการสอนภาคปฏิบัติหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาคเรียนที่ 2 เดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 17 ก.ค.2545
2930 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 370/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนใน หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 75 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [6 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 17 ก.ค.2546
2929 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 370/2547 ลงโทษไลข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 19 ก.ค.2547
2928 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 370/2548 แต่งตั้งวิทยากรการสัมมนาข้าราชการตำรวจในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจตามโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับภารกิจการฝึกอบรม เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 22 ก.ย.2548
2927 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 371/2537 มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจรักษาการในตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 15 พ.ย.2537
2926 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 371/2538 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิการยน 2538 [10 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 27 ต.ค.2538
2925 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 371/2539 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 361/2539 ลงวันที่ 2 กรกฏาคม 2539 [1 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 16 ก.ค.2539
2924 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 371/2540 ตั้งคณะทำงานพิจารณาจักทำโครงสร้าง กองบัญชาการศึกษา เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 18 ส.ค.2540
2923 ไปราชการ บก.อก. 371/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 19 ส.ค.2541
2922 ไปราชการ บก.อก. 371/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 30 มิ.ย.2542
2921 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 371/2543 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล สั่งการ และเร่งรัดการรายงานผลการใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (มาตรการจูงใจในการประหยัด) [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 09 มิ.ย.2543
2920 ไปราชการ บก.อก. 371/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 25 ก.ค.2544
2919 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 371/2545 ปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 17 ก.ค.2545
2918 ไปราชการ บก.อก. 371/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 17 ก.ค.2546
2917 ไปราชการ บก.อก. 371/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 19 ก.ค.2547
2916 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 371/2548 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมมนาผู้บริหาร กองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2548 [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 23 ก.ย.2548
2915 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 372/2534 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าตรวจสอบหลักฐานคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกและข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรลุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร พ.ศ.2534 [2 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 03 ต.ค.2534
2914 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 372/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของหลวง [1 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 15 พ.ย.2537
2913 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 372/2538 แต่ง [1 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 27 ต.ค.2538
2912 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 372/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 16 ก.ค.2539
2911 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 372/2540 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 18 ส.ค.2540
2910 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 372/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 19 ส.ค.2541
2909 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 372/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 9 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน [2 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 30 มิ.ย.2542
2908 ไปราชการ บก.อก. 372/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 09 ส.ค.2543
2907 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 372/2544 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรม และให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 25 ก.ค.2544
2906 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 372/2545 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 17 ก.ค.2545
2905 ไปราชการ บก.อก. 372/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 17 ก.ค.2546
2904 ไปราชการ บก.อก. 372/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 19 ก.ค.2547
2903 ไปราชการ บก.อก. 372/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 23 ก.ย.2548
2902 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 373/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับหลักฐานเพิ่มเติม การคัดเลือกด้วยวิธีสอบและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกและข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรลุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร พ.ศ.2534 [2 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 04 ต.ค.2534
2901 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 373/2535 การปฏิบัติและการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันและการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างฯ [3 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 19 พ.ย.2535
2900 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 373/2537 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการออกข้อสอบและเฉลอยข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2538 [2 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 17 พ.ย.2537
2899 ไปราชการ บช.ศ. 373/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 27 ต.ค.2538
2898 ไปราชการ บก.อก. 373/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 18 ส.ค.2540
2897 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 373/2541 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 20 ส.ค.2541
2896 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 373/2542 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 02 ก.ค.2542
2895 ไปราชการ บก.อก. 373/2543 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 12 มิ.ย.2543
2894 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 373/2544 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 23 [7 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 25 ก.ค.2544
2893 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 373/2545 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 67 [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 17 ก.ค.2545
2892 ไปราชการ บก.อก. 373/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 18 ก.ค.2546
2891 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 373/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [5 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 19 ก.ค.2547
2890 ไปราชการ บก.อก. 373/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 23 ก.ย.2548
2889 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 374/2534 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการในการประกาศผลการสอบเข้าข้อเขียน (รอบแรก)ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกและข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรลุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร พ.ศ.2534 [3 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 03 ต.ค.2534
2888 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 374/2537 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 17 พ.ย.2537
2887 ไปราชการ บก.อก. 374/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 18 ส.ค.2540
2886 ไปราชการ บก.อก. 374/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 21 ส.ค.2541
2885 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 374/2542 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 02 ก.ค.2542
2884 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 374/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร นักเรียนพลตำรวจ ครั่งที่ 2 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [3 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 12 มิ.ย.2543
2883 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 374/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดภูธรภาค 1 ที่เข้ารับราชการฝึกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการกำลังพล ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 27 ก.ค.2544
2882 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 374/2545 แต่งตั้งอาจารย์ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 30 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 18 ก.ค.2545
2881 ไปราชการ บก.อก. 374/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 18 ก.ค.2546
2880 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 374/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 19 ก.ค.2547
2879 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 374/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 23 ก.ย.2548
2878 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 375/2534 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการศึกษา ผู้ช่วยผู้บัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทน [2 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 03 ต.ค.2534
2877 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 375/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลือก ด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2536 [3 แผ่น อ่าน 491 ครั้ง] 20 พ.ย.2535
2876 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 375/2537 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปีพ.ศ.2538 [14 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 17 พ.ย.2537
2875 ไปราชการ บช.ศ. 375/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 30 ต.ค.2538
2874 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 375/2539 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 16 ก.ค.2539
2873 ไปราชการ บก.อก. 375/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 22 ส.ค.2540
2872 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 375/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [3 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 21 ส.ค.2541
2871 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 375/2542 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย นายทะเทียนเอกสารลับ และผู้ช่วยนายทะเทียนเอกสารลับ [2 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 02 ก.ค.2542
2870 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 375/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และแต่งตั้งอาจารย์ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารและข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา ครั้งที่ 2 [3 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 13 มิ.ย.2543
2869 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 375/2544 ตั้งกองออำนวยการสถานฝึกอบรม และ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการฝึกอบรมครูฝึกยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐาน ปี 2544 [3 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 27 ก.ค.2544
2868 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 375/2545 การอบรมโครงการพัฒนาบุคคลากร [1 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 18 ก.ค.2545
2867 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 375/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูนครบาล [4 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 18 ก.ค.2546
2866 ไปราชการ บก.อก. 375/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 19 ก.ค.2547
2865 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 375/2548 ถอนชื่อออกจากคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 23 ก.ย.2548
2864 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 376/2534 ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (พลศึกษา) ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบและสอบแข่งขัน ข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2534 [4 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 09 ต.ค.2534
2863 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 376/2535 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการทดสอบยิงเป้าด้วยกระสุนจริง ประจำปี 2536 ของหน่วยงานระดับ กองบัญชาการ [5 แผ่น อ่าน 573 ครั้ง] 23 พ.ย.2535
2862 ไปราชการ บก.อก. 376/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 18 พ.ย.2537
2861 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 376/2540 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 22 ส.ค.2540
2860 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 376/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 21 ส.ค.2541
2859 ไปราชการ บก.อก. 376/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 02 ก.ค.2542
2858 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 376/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ภาค 5 [2 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 13 มิ.ย.2543
2857 ไปราชการ ว.ตร. 376/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 39 [13 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 30 ก.ค.2544
2856 ไปราชการ บก.อก. 376/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 18 ก.ค.2545
2855 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 376/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [3 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 18 ก.ค.2546
2854 ไปราชการ บก.อก. 376/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 19 ก.ค.2547
2853 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 376/2548 ตั้งกองอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ โครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรองรับแนวทางการปฏิบัติ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ของข้าราชการตำรวจ สังกัด กองอำนวยการและมาตรฐานการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 27 ก.ย.2548
2852 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 376/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ [2 แผ่น อ่าน 267 ครั้ง] 14 ต.ค.2558
2851 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 377/2534 ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบและสอบแข่งขัน ข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2534 [4 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 09 ต.ค.2534
2850 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 377/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อรับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2535 [2 แผ่น อ่าน 610 ครั้ง] 24 พ.ย.2535
2849 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 377/2537 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผลในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปีพ.ศ.2538 [19 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 18 พ.ย.2537
2848 ไปราชการ บช.ศ. 377/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 31 ต.ค.2538
2847 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 377/2540 แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณากำหนดระยะเวลาการเรียนและการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 22 ส.ค.2540
2846 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 377/2541 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 52 [24 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 21 ส.ค.2541
2845 ไปราชการ บก.อก. 377/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 02 ก.ค.2542
2844 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 377/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 5 รุ่นที่ 3 - 4 [2 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 13 มิ.ย.2543
2843 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 377/2544 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการฝึกอบรมครูฝึกยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐาน ปี 2544 [3 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 30 ก.ค.2544
2842 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 377/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 18 ก.ค.2545
2841 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 377/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 18 ก.ค.2546
2840 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 377/2547 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [4 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 19 ก.ค.2547
2839 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 377/2548 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรองรับแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ของข้าราชการตำรวจ สังกัด กองอำนวยการและมาตรฐานการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 27 ก.ย.2548
2838 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 378/2534 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่กรรมการและเจ้าหน้าที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (พลศึกษา) ในการสอบคัดเลือกด้วยวิธีสอบและสอบแจ่งขันข้าราชการตำรวจและบุคคลภานนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร พ.ศ. 2534 [4 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 09 ต.ค.2534
2837 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 378/2535 กำหนดอัตรค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการฝึกอบรมของนักเรียนพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 24 พ.ย.2535
2836 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 378/2538 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 02 เม.ย.2538
2835 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 378/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 18 ก.ค.2539
2834 ไปราชการ ว.ตร. 378/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ร่นที่ 41 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 22 ส.ค.2540
2833 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 378/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 21 ส.ค.2541
2832 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 378/2542 แต่งตั้งอาจารย์ผู้บรรยายและผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับ รุ่นที่ 34 [7 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 02 ก.ค.2542
2831 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 378/2543 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 13 มิ.ย.2543
2830 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 378/2544 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 74 [10 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 31 ก.ค.2544
2829 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 378/2545 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 22 ก.ค.2545
2828 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 378/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 18 ก.ค.2546
2827 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 378/2547 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 19 ก.ค.2547
2826 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 378/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 27 ก.ย.2548
2825 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 379/2534 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่กรรมการและเจ้าหน้าที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ) ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบและสอบแข่งขันข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2534 [4 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 09 พ.ย.2534
2824 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 379/2537 ตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 10 แห่ง [3 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 24 พ.ย.2537
2823 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 379/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับลังบรรจุกระดาษคำตอบในการรับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2539 [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 02 เม.ย.2538
2822 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 379/2539 บรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 18 ก.ค.2539
2821 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 379/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 22 ส.ค.2540
2820 ไปราชการ บก.อก. 379/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 21 ส.ค.2541
2819 ไปราชการ บก.อก. 379/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 02 ก.ค.2542
2818 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 379/2543 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 13 มิ.ย.2543
2817 ไปราชการ บก.อก. 379/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 31 ก.ค.2544
2816 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 379/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรงานสารบรรณธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [4 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 22 ก.ค.2545
2815 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 379/2546 แต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 54 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 (เพิ่มเติท) [4 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 18 ก.ค.2546
2814 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 379/2547 แก้ไขเปลี้ยนแปลงอำนาจหน้าที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษ [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 20 ก.ค.2547
2813 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 379/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 27 ก.ย.2548
2812 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 380/2535 กำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆ ในการรับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัติร พ.ศ. 2536 [3 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 25 พ.ย.2535
2811 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 380/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 24 พ.ย.2537
2810 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 380/2538 มอบหมายเจ้าหน้าที่รับกรรมการและลังบรรจะกระดาษคำตอบ [2 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 03 เม.ย.2538
2809 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 380/2539 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 18 ก.ค.2539
2808 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 380/2540 บรรจุและแต่งตั่งลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 22 ส.ค.2540
2807 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 380/2541 แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 24 ส.ค.2541
2806 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 380/2542 แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ดำเนินการศึกษาปัญหาเฉพาะกิจ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 02 ก.ค.2542
2805 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 380/2543 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [4 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 13 มิ.ย.2543
2804 ไปราชการ บก.อก. 380/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 02 ส.ค.2544
2803 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 380/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรงานสารบรรณธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [4 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 22 ก.ค.2545
2802 ไปราชการ บก.อก. 380/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 18 ก.ค.2546
2801 ไปราชการ บก.อก. 380/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 20 ก.ค.2547
2800 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 380/2548 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา [6 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 03 ต.ค.2548
2799 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 381/2534 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่ง [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 11 ต.ค.2534
2798 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 381/2535 กำหนดชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2535 [11 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 26 พ.ย.2535
2797 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 381/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 36-38 [2 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 08 เม.ย.2538
2796 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 381/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 19 ก.ค.2539
2795 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 381/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2540 [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 22 ส.ค.2540
2794 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 381/2541 แต่งตั้งกองอำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน [3 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 24 ส.ค.2541
2793 ไปราชการ บก.อก. 381/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 06 ก.ค.2542
2792 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 381/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ระดับผู้กำกับการ ในสังกัดตำรวจภูธร 8,9 ของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 272 ครั้ง] 13 มิ.ย.2543
2791 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 381/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 02 ส.ค.2544
2790 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 381/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรงานสารบรรณธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 22 ก.ค.2545
2789 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 381/2546 มอบหมายหน้าที่ให้ควบคุมดูแลการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 75 [1 แผ่น อ่าน 261 ครั้ง] 18 ก.ค.2546
2788 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 381/2548 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 03 ต.ค.2548
2787 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 381/2556 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๖ [2 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 13 ธ.ค.2556
2786 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 382/2534 แต่งตั้งกรรมการจัดการแข่งขันยิงปืนพกของนายตำรวจฝ่ายปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปี 2534 [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 11 ต.ค.2534
2785 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 382/2535 มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการนำกระดาษคำตอบไปยังหน่วยสอบ [2 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 26 พ.ย.2535
2784 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 382/2537 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 31 [4 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 28 พ.ย.2537
2783 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 382/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ แก้ไขปรับปรุงหนังสือคู่มือ แผนการสอน หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ หลักสูตร เพิ่มพูนประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [9 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 08 เม.ย.2538
2782 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 382/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุน กปพม.82 (ซ้อมยิง) [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 19 ก.ค.2539
2781 ไปราชการ บก.อก. 382/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 22 ส.ค.2540
2780 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 382/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 25 ส.ค.2541
2779 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 382/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ หลักสูตร การอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสอนสวน (สบ.1) รุ่นที่ 2 สังกัดตำรวจภูธรภาค 5 [3 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 06 ก.ค.2542
2778 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 382/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตร ในสังกัดตำรวจภูธร 8,9 ของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 13 มิ.ย.2543
2777 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 382/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 31 (ครั้งที่ 2 ) กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [3 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 02 ส.ค.2544
2776 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 382/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรงานสารบรรณธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 22 ก.ค.2545
2775 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 382/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 20 ก.ค.2547
2774 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 382/2548 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [3 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 05 ต.ค.2548
2773 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 382/2556 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๖ [2 แผ่น อ่าน 262 ครั้ง] 13 ธ.ค.2556
2772 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 383/2534 แต่งตั้งกรรมการประสานงานการตรวจร่างกายในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี พ.ศ.2534 [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 16 ต.ค.2534
2771 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 383/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผลในการคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2536 [14 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 26 พ.ย.2535
2770 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 383/2537 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2537 [12 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 28 พ.ย.2537
2769 ไปราชการ บช.ศ. 383/2538 มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติ [3 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 10 เม.ย.2538
2768 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 383/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับประสุนปืนลูกซอง [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 19 ก.ค.2539
2767 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 383/2540 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ [11 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 25 ส.ค.2540
2766 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 383/2541 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 18 [7 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 25 ส.ค.2541
2765 ไปราชการ บก.อก. 383/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 06 ก.ค.2542
2764 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 383/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 20 [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 15 มิ.ย.2543
2763 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 383/2544 มอบหมายอำนวจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 03 ส.ค.2544
2762 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 383/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อเครื่องฝึกยิงจำลอง [4 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 23 ก.ค.2545
2761 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 383/2546 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 25 ก.ค.2546
2760 ไปราชการ บก.อก. 383/2547 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 22 ก.ค.2547
2759 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 383/2548 ตั้งกองอำนวยการ และเจ้าหน้าที่โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 05 ต.ค.2548
2758 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 383/2556 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๖ [2 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 13 ธ.ค.2556
2757 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 384/2534 ให้รองผู้บัญชาการศึกษารักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 16 ต.ค.2534
2756 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 384/2535 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 369/2535 [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 27 พ.ย.2535
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 38  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553