<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 36/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 36  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
3355 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 338/2541 แต่งตั้งอาจารย์ครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 13 ส.ค.2541
3354 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 338/2542 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 16 มิ.ย.2542
3353 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 338/2543 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 29 พ.ค.2543
3352 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 338/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรมและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ หลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐานงานป้องกัน ปราบปรามยาเสพย์ติด ของ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [5 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 04 ก.ค.2544
3351 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 338/2545 แก้ไขคำสั่งปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 28 มิ.ย.2545
3350 ไปราชการ บก.อก. 338/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 01 ก.ค.2546
3349 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 338/2547 ถอดยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 05 ก.ค.2547
3348 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 338/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [13 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 06 ก.ย.2548
3347 ไปราชการ บก.อก. 339/2534 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [2 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 13 ก.ย.2534
3346 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 339/2537 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2537 [11 แผ่น อ่าน 1147 ครั้ง] 25 ต.ค.2537
3345 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 339/2538 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 12 เม.ย.2538
3344 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 339/2539 ถอนรายชื่อลูกจ้างประจำออกจากคำสั่งเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 14 มิ.ย.2539
3343 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 339/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3342 ไปราชการ บก.อก. 339/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 13 ส.ค.2541
3341 ไปราชการ บก.อก. 339/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 16 มิ.ย.2542
3340 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 339/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รุ่นที่ 3 และ 4 ประจำปี 2543 [2 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 29 พ.ค.2543
3339 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 339/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรมและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ หลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐานงานป้องกัน ปราบปรามยาเสพย์ติด ของ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 04 ก.ค.2544
3338 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 339/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 28 มิ.ย.2545
3337 ไปราชการ บก.อก. 339/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 01 ก.ค.2546
3336 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 339/2547 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 05 ก.ค.2547
3335 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 340/2534 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 13 ก.ย.2534
3334 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 340/2535 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 331/2535 ลง 20 ตุลาคม 2535 [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 30 ต.ค.2535
3333 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 340/2537 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [3 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 25 ต.ค.2537
3332 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 340/2538 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ พ.ศ. 2538 [2 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 16 เม.ย.2538
3331 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 340/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ จัดทำหนังสือคุ่มือ หลักสูตรพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [7 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 14 มิ.ย.2539
3330 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 340/2540 เลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3329 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 340/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 13 ส.ค.2541
3328 ไปราชการ บก.อก. 340/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 17 มิ.ย.2542
3327 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 340/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรจชั้นประทวนและพลตำรวจ รุ่นที่ 16 [2 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 29 พ.ค.2543
3326 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 340/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรมและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ หลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐานงานป้องกัน ปราบปรามยาเสพย์ติด ของ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 04 ก.ค.2544
3325 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 340/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 28 มิ.ย.2545
3324 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 340/2546 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือก ด้วยวิธีพิจารราความเหมาะสมในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 01 ก.ค.2546
3323 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 340/2547 แต่งตั้งวิทยากร หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 05 ก.ค.2547
3322 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 340/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 07 ก.ย.2548
3321 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 341/2535 แต่งตั้งผู้ดำเนินการออกข้อสอบ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2536 [1 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 30 ต.ค.2535
3320 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 341/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 25 ต.ค.2537
3319 ไปราชการ บช.ศ. 341/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 16 เม.ย.2538
3318 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 341/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 17 มิ.ย.2539
3317 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 341/2540 เลื่อนชั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3316 ไปราชการ บก.อก. 341/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 13 ส.ค.2541
3315 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 341/2542 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 19 [1 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 17 มิ.ย.2542
3314 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 341/2543 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [1 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 29 พ.ค.2543
3313 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 341/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรมและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ หลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐานงานป้องกัน ปราบปรามยาเสพย์ติด ของ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 04 ก.ค.2544
3312 ไปราชการ บก.อก. 341/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 28 มิ.ย.2545
3311 ไปราชการ บก.อก. 341/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [5 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 03 ก.ค.2546
3310 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 341/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 19 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [3 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 05 ก.ค.2547
3309 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 341/2548 แต่งตั้งผู้ปกครองอาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 07 ก.ย.2548
3308 ไปราชการ บก.อก. 342/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 28 ต.ค.2537
3307 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 342/2538 แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2539 [8 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 16 เม.ย.2538
3306 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 342/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 18 มิ.ย.2539
3305 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 342/2540 เลื่อนขั้นค่าจ้างลุกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3304 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 342/2541 กำหนดการฝึกงานแก้ปัญหาที่บังคับการ หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 20 แต่งตั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก [8 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 13 ส.ค.2541
3303 ไปราชการ บก.อก. 342/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 17 มิ.ย.2542
3302 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 342/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรมและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ หลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐานงานป้องกัน ปราบปรามยาเสพย์ติด ของ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [4 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 04 ก.ค.2544
3301 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 342/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงรุ่นที่ 22 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 03 ก.ค.2545
3300 ไปราชการ บก.อก. 342/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 03 ก.ค.2546
3299 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 342/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการทดสอบความรู้ภาคภาษาไทย เพื่อขึ้นทะเบียนจัดสรรทุน สำหับข้าราชการตำรวจที่สมัครขอรับทุน ไปฝึกอบรม สัมมนา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2547 [3 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 05 ก.ค.2547
3298 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 342/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 52 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 07 ก.ย.2548
3297 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 343/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2535 [11 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 03 พ.ย.2535
3296 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 343/2537 แก้ไขคำสั่งการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 31 ต.ค.2537
3295 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 343/2538 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 501 ครั้ง] 16 ต.ค.2538
3294 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 343/2539 เพิ่มทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 18 มิ.ย.2539
3293 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 343/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3292 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 343/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของหลวง [1 แผ่น อ่าน 551 ครั้ง] 14 ส.ค.2541
3291 ไปราชการ บก.อก. 343/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 18 มิ.ย.2542
3290 ไปราชการ บก.อก. 343/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 30 พ.ค.2543
3289 ไปราชการ บก.อก. 343/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 04 ก.ค.2544
3288 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 343/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจรุ่นที่ 24 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 03 ก.ค.2545
3287 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 343/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 25 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 04 ก.ค.2546
3286 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 343/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระบี่พร้อมฝัก (ชนิดไม่มีลาย) [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 06 ก.ค.2547
3285 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 344/2535 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวิธีปฏิบัติในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2536 [4 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 03 พ.ย.2535
3284 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 344/2537 แต่งตั้งผู้ดำเนินการออกข้อสอบ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 01 พ.ย.2537
3283 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 344/2539 เพิ่มทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 18 มิ.ย.2539
3282 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 344/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3281 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 344/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เพื่อทำหน้าที่ปกครองในโรงเรียนตำรวจต่างๆ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 14 ส.ค.2541
3280 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 344/2542 แต่งตั้งอารจาย์และอาจารย์ หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [4 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 18 มิ.ย.2542
3279 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 344/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับราชการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 22 [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 01 มิ.ย.2543
3278 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 344/2544 แก้ไข เพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ผู้ช่วยผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการศึกษาและกำหนดลำดับอาวุโสในการรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 09 ก.ค.2544
3277 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 344/2545 ต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 32 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธณ 4 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 04 ก.ค.2545
3276 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 344/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 23 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 04 ก.ค.2546
3275 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 344/2547 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [1 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 07 ก.ค.2547
3274 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 344/2548 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 09 ก.ย.2548
3273 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 345/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 01 พ.ย.2537
3272 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 345/2538 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 18 ต.ค.2538
3271 ไปราชการ บก.อก. 345/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางมาราชการ [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 19 มิ.ย.2539
3270 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 345/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3269 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 345/2541 แต่งตั้งอาจารย์ครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 14 ส.ค.2541
3268 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 345/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการปฏิบัติอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวน (สบ.1) รุ่นที่ 2 [2 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 18 มิ.ย.2542
3267 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 345/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รุ่นที่ 3 และ 4 [4 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 01 มิ.ย.2543
3266 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 345/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 10 ก.ค.2544
3265 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 345/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 78 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 04 ก.ค.2546
3264 ไปราชการ บก.อก. 345/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 07 ก.ค.2547
3263 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 345/2548 แต่งตั้งหัวหน้าชมรมกีฬาประเภทต่าง ๆ [3 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 09 ก.ย.2548
3262 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 346/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2536 [6 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 06 พ.ย.2535
3261 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 346/2537 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการศึกษา ผู้ช่วยผู้บัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนผุ้บัญชาการศึกษา แลกำหนดลำดับอาวุโสในการรักษาราชการแทนผู้บัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 03 พ.ย.2537
3260 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 346/2538 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2539 [7 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 18 ต.ค.2538
3259 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 346/2539 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 24 มิ.ย.2539
3258 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 346/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3257 ไปราชการ บก.อก. 346/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 14 ส.ค.2541
3256 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 346/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง [2 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 18 มิ.ย.2542
3255 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 346/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รุ่นที่ 5 และ 6 ประจำปี 2543 [2 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 01 มิ.ย.2543
3254 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 346/2545 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 12 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธณ 1 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 05 ก.ค.2545
3253 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 346/2547 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 07 ก.ค.2547
3252 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 346/2548 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 09 ก.ย.2548
3251 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 346/2555 แต่งตั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่ตามโครงการฝึกอบรมโปรแกรม Swish Max เพื่อการจัดทำภาพเคลื่อนไหว [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 13 ธ.ค.2555
3250 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 347/2534 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่กรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบและรวมคะแนนในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกและข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรลุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร พ.ศ.2534 [6 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 01 ต.ค.2534
3249 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 347/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 06 พ.ย.2535
3248 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 347/2537 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 03 พ.ย.2537
3247 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 347/2538 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนตำรวจ ประจำปี 2539 [8 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 18 ต.ค.2538
3246 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 347/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบอาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ระยะ 2 [1 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 24 มิ.ย.2539
3245 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 347/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3244 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 347/2541 แต่งตั้งกองอำนวยการสัมมนาและคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ [2 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 14 ส.ค.2541
3243 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 347/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 8 ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 8 กลุ่มที่ 4 ร [2 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 18 มิ.ย.2542
3242 ไปราชการ บก.อก. 347/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 01 มิ.ย.2543
3241 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 347/2544 แต่งตั้งครู อาจารย์หลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐานงานป้องกันปราบปรามยาเสพย์ติด ของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 10 ก.ค.2544
3240 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 347/2545 ต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 05 ก.ค.2545
3239 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 347/2546 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 07 ก.ค.2546
3238 ไปราชการ บก.อก. 347/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 07 ก.ค.2547
3237 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 347/2548 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "คุณลักษณะของตำรวจที่พึงประสงค์ในสายตาประชาชน" [2 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 12 ก.ย.2548
3236 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 348/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 20 ก.ย.2534
3235 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 348/2537 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่รับลังบรรจุกระดาษคำตอบในการรับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2538 [2 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 03 พ.ย.2537
3234 ไปราชการ บช.ศ. 348/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 18 ต.ค.2538
3233 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 348/2539 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการร้านอาหาร [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 25 มิ.ย.2539
3232 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 348/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [7 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3231 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 348/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
3230 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 348/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง [2 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 18 มิ.ย.2542
3229 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 348/2543 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 01 มิ.ย.2543
3228 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 348/2544 แต่งตั้งยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 11 ก.ค.2544
3227 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 348/2545 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 05 ก.ค.2545
3226 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 348/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 74,75 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 07 ก.ค.2546
3225 ไปราชการ บก.อก. 348/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 07 ก.ค.2547
3224 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 348/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนเนการวิพากษ์ผลการศึกษาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "คุณลักษณะของตำรวจที่พึงประสงค์ในสายตาประชาชน" [7 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 12 ก.ย.2548
3223 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 349/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 20 ก.ย.2534
3222 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 349/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจสอบราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 09 พ.ย.2535
3221 ไปราชการ บช.ศ. 349/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 18 ต.ค.2538
3220 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 349/2539 ให้จ้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนการสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 13 [1 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 05 ส.ค.2539
3219 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 349/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3218 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 349/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
3217 ไปราชการ บก.อก. 349/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 23 มิ.ย.2542
3216 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 349/2543 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 01 มิ.ย.2543
3215 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 349/2544 แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ระดับรองสารวัตร [2 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 11 ก.ค.2544
3214 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 349/2545 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 05 ก.ค.2545
3213 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 349/2546 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 303/2546 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2546 [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 07 ก.ค.2546
3212 ไปราชการ บก.อก. 349/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 07 ก.ค.2547
3211 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 349/2548 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวน ปราบปราม การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 13 ก.ย.2548
3210 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 349/2555 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 14 ธ.ค.2555
3209 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 350/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 09 พ.ย.2535
3208 ไปราชการ บก.อก. 350/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 04 พ.ย.2537
3207 ไปราชการ บช.ศ. 350/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 18 ต.ค.2538
3206 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 350/2539 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฏคม 2539 [11 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 25 มิ.ย.2539
3205 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 350/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3204 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 350/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
3203 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 350/2542 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 23 มิ.ย.2542
3202 ไปราชการ บก.อก. 350/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 01 มิ.ย.2543
3201 ไปราชการ บก.อก. 350/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 11 ก.ค.2544
3200 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 350/2545 ต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 67 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 05 ก.ค.2545
3199 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 350/2546 แต่งตั้งอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [1 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 07 ก.ค.2546
3198 ไปราชการ บก.อก. 350/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 07 ก.ค.2547
3197 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 350/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 13 ก.ย.2548
3196 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 351/2535 เปลี่ยนประธานและตั้งกรรมการเพื่อยกร่างเพิ่มเติมประมวลระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี [1 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 09 พ.ย.2535
3195 ไปราชการ บก.อก. 351/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 04 พ.ย.2537
3194 ไปราชการ บช.ศ. 351/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 18 ต.ค.2538
3193 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 351/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 25 มิ.ย.2539
3192 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 351/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3191 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 351/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [9 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
3190 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 351/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 23 มิ.ย.2542
3189 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 351/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 02 มิ.ย.2543
3188 ไปราชการ บก.อก. 351/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 11 ก.ค.2544
3187 ไปราชการ บก.อก. 351/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 05 ก.ค.2545
3186 ไปราชการ บก.อก. 351/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 07 ก.ค.2546
3185 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 351/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 07 ก.ค.2547
3184 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 351/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ [1 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 13 ก.ย.2548
3183 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 352/2534 ระเบียบปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ การกำหนดเลขสมัครและรหัสประจำตัวสอบ การกำหนดเลขข้อวิชา การออกแบบข้อสอบ การพิมพ์ข้อสอบ การตอบปัญหาข้อสอบ การทำบัญชีประกาศผล ในการสอบคัดเลือกและการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกและข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2534 [4 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 20 ก.ย.2534
3182 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 352/2535 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขบันทึกคำสอน หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 11 พ.ย.2535
3181 ไปราชการ บก.อก. 352/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 04 พ.ย.2537
3180 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 352/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 25 มิ.ย.2539
3179 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 352/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [10 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3178 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 352/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
3177 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 352/2542 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ [12 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 28 มิ.ย.2542
3176 ไปราชการ บก.อก. 352/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 05 มิ.ย.2543
3175 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 352/2544 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 38 [34 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 11 ก.ค.2544
3174 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 352/2545 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือภาคปฏิบัติวิชาเวรยามสายตรวจ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 05 ก.ค.2545
3173 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 352/2546 แต่งตั้งยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 08 ก.ค.2546
3172 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 352/2547 ตั้งกองอำนวยการจัดอบรมสัมมนาและแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ครู - อาจารย์ สังกัดกองบัญชาการศึกษา ด้านการฝึกปฏิบัติภาควิชาภาษาอังกฤษ (English Camp) [4 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 07 ก.ค.2547
3171 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 352/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 82 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 14 ก.ย.2548
3170 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 352/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตโดยละเอียดของ (Term Of Reference) [2 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 18 ธ.ค.2555
3169 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 353/2534 ตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีพิจารณาความเหมาะสมในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 12 ก.ย.2534
3168 ไปราชการ บก.อก. 353/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 530 ครั้ง] 04 พ.ย.2537
3167 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 353/2538 แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 19 ต.ค.2538
3166 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 353/2539 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ตำเนินการจัดให้ผุ้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) [4 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 25 มิ.ย.2539
3165 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 353/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [62 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3164 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 353/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
3163 ไปราชการ บก.อก. 353/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 28 มิ.ย.2542
3162 ไปราชการ บก.อก. 353/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 05 มิ.ย.2543
3161 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 353/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 11 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 13 ก.ค.2544
3160 ไปราชการ บก.อก. 353/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 05 ก.ค.2545
3159 ไปราชการ บก.อก. 353/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 09 ก.ค.2546
3158 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 353/2548 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งวิทยากรผู้บรรยายในหลักสูตรสืบสวนปราบปรามและสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานคดีเด็ก สตรี และการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 เฉพาะราย และคำสั่งแต่งตั้งวิทยากรเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 14 ก.ย.2548
3157 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 353/2557 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [133 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 31 ต.ค.2557
3156 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 354/2534 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทะเบียนย่อให้เลขรหัสประจำตัวสอบในทะเบียนย่อเพื่อใช้ในการคัดเลือกผู้มีวุฒิปริญญาตรี [2 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 23 ก.ย.2534
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 36  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553