<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 34/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 34  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
3755 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 313/2541 แต่งตั้งอาจารย์ผู้บรรยายและผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 20 [9 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 22 ก.ค.2541
3754 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 313/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวต หลัดสูตรงานสารบบณ ธุรการและกำลังพล กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [2 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 09 มิ.ย.2542
3753 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 313/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 24 พ.ค.2543
3752 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 313/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรมและแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ หลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐานงานป้องกันปราบปรามเสพติด ของ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 20 มิ.ย.2544
3751 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 313/2545 แต่งตั้งคระอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินผลงานทางวิชาการและจัดการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพการสอนเพื่อปรับระดับตำแหน่งรองสารวัตร (ทำหน้าที่อาจารย์) ของกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 21 มิ.ย.2545
3750 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 313/2546 แต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 76 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล (เพิ่มเติท) [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 17 มิ.ย.2546
3749 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 313/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [5 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 24 มิ.ย.2547
3748 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 313/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมสัมมนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกประจำศูนย์ฝึกอบรมตำรวจและคณะวิทยากร [3 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 19 ส.ค.2548
3747 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 313/2550 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2551 [8 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 21 ธ.ค.2550
3746 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 313/2552 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งยศ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจซึ่งออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 13 พ.ย.2552
3745 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 313/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์ (สบ 4) ของ พันตำรวจโท หญิง สมรรัตน์ นิรันดรเกียรติ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 13 ธ.ค.2553
3744 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 313/2556 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนขั้นสูงของระดับเงินเดือน (เต็มขั้น) และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 30 ก.ย.2556
3743 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 314/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 18 พ.ย.2536
3742 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 314/2537 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 23 ก.ย.2537
3741 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 314/2538 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกผู้มีวูฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้ารับราชการ พ.ศ. 2538 [4 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 20 ก.ย.2538
3740 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 314/2539 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ของ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 29 พ.ค.2539
3739 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 314/2540 ลงโทษไล่ข้าราราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 08 ก.ค.2540
3738 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 314/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 52 [2 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 24 ก.ค.2541
3737 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 314/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 4 ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 2 รุ่นที่ 3 แล [3 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 09 มิ.ย.2542
3736 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 314/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 24 พ.ค.2543
3735 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 314/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรมและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ หลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐานงานป้องกัน ปราบปรามยาเสพย์ติด ของ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [3 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 20 มิ.ย.2544
3734 ไปราชการ บก.อก. 314/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 21 มิ.ย.2545
3733 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 314/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2546 [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 17 มิ.ย.2546
3732 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 314/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [5 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 24 มิ.ย.2547
3731 ไปราชการ บก.อก. 314/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 19 ส.ค.2548
3730 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 314/2550 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินกิจการร้านคุ้ม กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 21 ธ.ค.2550
3729 ไปราชการ บก.อก. 314/2552 ให้ข้าราชการตำรวจปฎิบัติราชการ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 13 พ.ย.2552
3728 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 314/2553 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ [5 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 13 ธ.ค.2553
3727 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 314/2556 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 30 ก.ย.2556
3726 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 314/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 03 ต.ค.2557
3725 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 315/2535 กำหนดลักษณะงาน [5 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 07 ต.ค.2535
3724 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 315/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่26 [11 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 19 พ.ย.2536
3723 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 315/2537 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2537 [11 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 23 ก.ย.2537
3722 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 315/2538 การแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้บรรยายในการศึกษาอบรม หลักสูตรทบทวนสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 10,11 และ 12 [6 แผ่น อ่าน 525 ครั้ง] 21 ก.ย.2538
3721 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 315/2539 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 19 [10 แผ่น อ่าน 608 ครั้ง] 29 พ.ค.2539
3720 ไปราชการ บก.อก. 315/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 11 ก.ค.2540
3719 ไปราชการ บก.อก. 315/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 24 ก.ค.2541
3718 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 315/2542 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร นครบาล [3 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 09 มิ.ย.2542
3717 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 315/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [3 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 24 พ.ค.2543
3716 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 315/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีการรับและส่งมอบหน้าที่ผู้บัชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 20 มิ.ย.2544
3715 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 315/2545 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้รสูง รุ่นที่ 22 [8 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 24 มิ.ย.2545
3714 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 315/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [4 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 24 มิ.ย.2547
3713 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 315/2548 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 19 ส.ค.2548
3712 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 315/2550 แต่งตั้งคณะทำงานจัดแสดงภาพประวัติกองบัญชาการศึกษาและดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 21 ธ.ค.2550
3711 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 315/2552 แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนหาข่าวทุจริตการสอบ [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 13 พ.ย.2552
3710 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 315/2553 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๘๙ [11 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 13 ธ.ค.2553
3709 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 315/2556 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 30 ก.ย.2556
3708 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 316/2537 ตั้งคณะทำงานจัดทำแผนและงบประมาณของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 23 ก.ย.2537
3707 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 316/2538 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2538 [12 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 22 ก.ย.2538
3706 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 316/2539 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 30 พ.ค.2539
3705 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 316/2540 ลงโทษไล่ข้าราราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 11 ก.ค.2540
3704 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 316/2542 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 09 มิ.ย.2542
3703 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 316/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 24 พ.ค.2543
3702 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 316/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรมและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ หลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐานงานป้องกัน ปราบปรามยาเสพย์ติด ของ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [4 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 20 มิ.ย.2544
3701 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 316/2545 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 25 มิ.ย.2545
3700 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 316/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 18 มิ.ย.2546
3699 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 316/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [8 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 24 มิ.ย.2547
3698 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 316/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [4 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 22 ส.ค.2548
3697 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 316/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน รุ่นที่ 12 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2551 [5 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 25 ธ.ค.2550
3696 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 316/2551 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 16 ธ.ค.2551
3695 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 316/2552 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 17 พ.ย.2552
3694 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 316/2556 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 30 ก.ย.2556
3693 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 316/2557 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 07 ต.ค.2557
3692 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 317/2535 กำหนดมอบหมายอำนาจหน้าที่ รองผุ้บัญชาการศึกษาผุ้ช่วยผู้บัญชาการศึกษาปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนผุ้บัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 09 ต.ค.2535
3691 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 317/2536 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการคัดเลือกด้วยวิธีสอบและสอบแข่งขันข้าราชการตำรวจและบุคคลทั่วไปผุ้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2536 [3 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 24 พ.ย.2536
3690 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 317/2538 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 22 ก.ย.2538
3689 ไปราชการ บก.อก. 317/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 480 ครั้ง] 03 มิ.ย.2539
3688 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 317/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยสนายดาบตำรวจ เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก [3 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 14 ก.ค.2540
3687 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 317/2541 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 27 ก.ค.2541
3686 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 317/2542 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 09 มิ.ย.2542
3685 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 317/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 และ 5 และ 6 ระดับสารวัตร [2 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 24 พ.ค.2543
3684 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 317/2544 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 20 มิ.ย.2544
3683 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 317/2545 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 26 มิ.ย.2545
3682 ไปราชการ บก.อก. 317/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 18 มิ.ย.2546
3681 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 317/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [7 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 24 มิ.ย.2547
3680 ไปราชการ บก.อก. 317/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 23 ส.ค.2548
3679 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 317/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก รุ่นที่ 9 - 12 ประจำปีงบประมาณ 2551 [8 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 25 ธ.ค.2550
3678 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 317/2551 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ในอาคารและพื้นที่ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 16 ธ.ค.2551
3677 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 317/2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณ ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 17 พ.ย.2552
3676 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 317/2556 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 30 ก.ย.2556
3675 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 318/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 13 ต.ค.2535
3674 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 318/2537 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 05 ต.ค.2537
3673 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 318/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 22 ก.ย.2538
3672 ไปราชการ บก.อก. 318/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 04 มิ.ย.2539
3671 ไปราชการ บก.อก. 318/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 15 ก.ค.2540
3670 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 318/2541 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 27 ก.ค.2541
3669 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 318/2542 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [4 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 09 มิ.ย.2542
3668 ไปราชการ บก.อก. 318/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 24 พ.ค.2543
3667 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 318/2544 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 20 มิ.ย.2544
3666 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 318/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 26 มิ.ย.2545
3665 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 318/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [6 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 24 มิ.ย.2547
3664 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 318/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 24 ส.ค.2548
3663 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 318/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน รุ่นที่ 12 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2551 [4 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 25 ธ.ค.2550
3662 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 318/2551 ตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในหน่วยฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 17 ธ.ค.2551
3661 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 318/2552 ให้ข้าราชการตำรวจปฎิบัติหน้าที่ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 17 พ.ย.2552
3660 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 318/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ [5 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 02 ต.ค.2556
3659 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 319/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 13 ต.ค.2535
3658 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 319/2536 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 24 พ.ย.2536
3657 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 319/2537 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 21 ก.ค.2537
3656 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 319/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน [1 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 25 ก.ย.2538
3655 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 319/2539 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 04 มิ.ย.2539
3654 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 319/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักการนสืบสวน เพื่อพัฒนาข้ารชการชั้นประทวนและพลเตรวจ ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 15 ก.ค.2540
3653 ไปราชการ บก.อก. 319/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 27 ก.ค.2541
3652 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 319/2542 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 09 มิ.ย.2542
3651 ไปราชการ บก.อก. 319/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 24 พ.ค.2543
3650 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 319/2544 เปลี่ยนกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 20 มิ.ย.2544
3649 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 319/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 26 มิ.ย.2545
3648 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 319/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [6 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 24 มิ.ย.2547
3647 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 319/2548 แต่งตั้งคณะวิทยากรโครงการอบรมสัมมนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกประจำศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 24 ส.ค.2548
3646 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 319/2550 แต่งตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 [2 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 27 ธ.ค.2550
3645 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 319/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุรภาพภายในหน่วยฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 17 ธ.ค.2551
3644 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 319/2552 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฎิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2552 [8 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 18 พ.ย.2552
3643 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 319/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าใช้พื้นที่บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 28 พ.ย.2555
3642 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 319/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๓๔ [2 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 08 ต.ค.2556
3641 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 320/2534 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ประจำเดือน กันยายน 2534 [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 05 ก.ย.2534
3640 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 320/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 13 ต.ค.2535
3639 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 320/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 07 ต.ค.2537
3638 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 320/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานแก้ไขปรับปรุง หนังสือคู่มือ และแผนการสอนหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 26 ก.ย.2538
3637 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 320/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 99 [12 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 05 มิ.ย.2539
3636 ไปราชการ บก.อก. 320/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 15 ก.ค.2540
3635 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 320/2541 แต่งตั้งคณะทำงานร่วมดำเนินการพัฒนาโรงพยาบาลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 28 ก.ค.2541
3634 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 320/2542 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 09 มิ.ย.2542
3633 ไปราชการ บก.อก. 320/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 24 พ.ค.2543
3632 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 320/2544 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 11 [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 21 มิ.ย.2544
3631 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 320/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 26 มิ.ย.2545
3630 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 320/2546 แต่งตั้งคระกรรมการอำนวยการสอบและกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อขึ้นทะเบียนจัดสรรทุนสำหรับข้าราชการตำรวจที่สมัครขอรับทุนต่างประเทศ ประจำปี 2546 [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 19 มิ.ย.2546
3629 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 320/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [5 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 24 มิ.ย.2547
3628 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 320/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินบุคคลในการเลื่อนยศ จ่าสิบตำรวจ เป็น ดาบตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 24 ส.ค.2548
3627 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 320/2550 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการทำจิตให้สบายร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2551 [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 28 ธ.ค.2550
3626 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 320/2551 แต่งตั้งคณะทำงานการเผยแพร่ความรู้ทางเว็บไซต์ ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 17 ธ.ค.2551
3625 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 320/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ระดับผู้บังคับการและรองผู้บัญชาการ วาระประจำปี 2552 [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 18 พ.ย.2552
3624 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 320/2556 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 09 ต.ค.2556
3623 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 321/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 13 ต.ค.2535
3622 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 321/2536 ตั้งกรรมการสอบสวยข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 25 พ.ย.2536
3621 ไปราชการ บก.อก. 321/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 07 ต.ค.2537
3620 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 321/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2538 [1 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 26 ก.ย.2538
3619 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 321/2539 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 05 มิ.ย.2539
3618 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 321/2540 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำงานจัดทำหนังสือความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ [2 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 15 ก.ค.2540
3617 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 321/2541 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 29 ก.ค.2541
3616 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 321/2542 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 09 มิ.ย.2542
3615 ไปราชการ บก.อก. 321/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 24 พ.ค.2543
3614 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 321/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบและกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อขึ้นทะเบียนจัดสรรทุนสำหรับข้าราชการตำรวจที่สมัครขอรับทุนต่างประเทศ ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 22 มิ.ย.2544
3613 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 321/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 26 มิ.ย.2545
3612 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 321/2546 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนรับการฝึก หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 25 [33 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 24 มิ.ย.2546
3611 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 321/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [6 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 24 มิ.ย.2547
3610 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 321/2548 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 26 ส.ค.2548
3609 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 321/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 28 ธ.ค.2550
3608 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 321/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 64 [10 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 18 ธ.ค.2551
3607 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 321/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2552 [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 19 พ.ย.2552
3606 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 321/2556 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 10 ต.ค.2556
3605 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 322/2536 ให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 25 พ.ย.2536
3604 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 322/2537 แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบ และอาจารย์สอนในการศึกษาอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 17 [11 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 07 ต.ค.2537
3603 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 322/2538 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการศึกษา ผู้ช่วยผู้บัญชาการศึกษา ผู้บังคับการประจำ กองบัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนผุ้บัญชาการศึกษา และกำหนดลำดับอาวุโสในการรักษา ราชการแทนผุ้บัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 28 ก.ย.2538
3602 - ว.ตร. 322/2540 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 47 [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 18 ก.ค.2540
3601 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 322/2542 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 09 มิ.ย.2542
3600 ไปราชการ บก.อก. 322/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 24 พ.ค.2543
3599 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 322/2544 เปลี่ยนกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 22 มิ.ย.2544
3598 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 322/2545 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 26 มิ.ย.2545
3597 ไปราชการ บก.อก. 322/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 24 มิ.ย.2546
3596 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 322/2547 แต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคการฝึกหลักสูตรชัยยะ ของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 และ กองกำกับการ 8 กองกำกับการฝึกพืเศษ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 24 มิ.ย.2547
3595 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 322/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "คุณลักษณะของตำรวจที่พึงประสงค์ในสายตาประชาชน" [7 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 25 ส.ค.2548
3594 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 322/2551 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2552 [8 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 23 ธ.ค.2551
3593 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 322/2552 ตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 19 พ.ย.2552
3592 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 322/2556 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงบประมาณ ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 10 ต.ค.2556
3591 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 323/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 13 ต.ค.2535
3590 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 323/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงพัฒนาหนังสือคู่มือตำรวจ หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 11 ต.ค.2537
3589 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 323/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 28 ก.ย.2538
3588 ไปราชการ บก.อก. 323/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 06 มิ.ย.2539
3587 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 323/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 18 ก.ค.2540
3586 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 323/2541 กำหนกการฝึกการแก้ปัยหาที่บังคับการหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 33 และแต่งตั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก [8 แผ่น อ่าน 538 ครั้ง] 30 ก.ค.2541
3585 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 323/2542 แต่งตั้งอารจาย์และอาจารย์ หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 09 มิ.ย.2542
3584 ไปราชการ บก.อก. 323/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 24 พ.ค.2543
3583 ไปราชการ บก.อก. 323/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 25 มิ.ย.2544
3582 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 323/2545 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 26 มิ.ย.2545
3581 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ กอจ. 323/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 74 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 492 ครั้ง] 04 มิ.ย.2546
3580 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 323/2547 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ครู อาจารย์ สังกัดกองบัญชาการศึกษา ด้านการพัฒนาแบบฝึกตำรวจและยุทธวิธีตำรวจ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 24 มิ.ย.2547
3579 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 323/2548 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อพัฒนากระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน พ.ศ.2548 [5 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 26 ส.ค.2548
3578 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 323/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 [2 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 23 ธ.ค.2551
3577 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 323/2552 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาการแทนให้ รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา [6 แผ่น อ่าน 570 ครั้ง] 30 พ.ย.2552
3576 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 323/2556 ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก [2 แผ่น อ่าน 250 ครั้ง] 10 ต.ค.2556
3575 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 324/2535 ตั้งคณะทำงานวางแผนและจัดทำงบประมาณ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 13 ต.ค.2535
3574 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 324/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 12 ต.ค.2537
3573 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 324/2538 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 28 ก.ย.2538
3572 ไปราชการ บก.อก. 324/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 06 มิ.ย.2539
3571 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 324/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ร่นที่ 48 [22 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 18 ก.ค.2540
3570 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 324/2541 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 30 ก.ค.2541
3569 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 324/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 1และ 2 [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 11 มิ.ย.2542
3568 ไปราชการ บก.อก. 324/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 24 พ.ค.2543
3567 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 324/2544 การเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 26 มิ.ย.2544
3566 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 324/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 42 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 26 มิ.ย.2545
3565 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 324/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 74 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1) [11 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 24 มิ.ย.2546
3564 ไปราชการ บก.อก. 324/2547 ขอสับเปลี่ยนข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 25 มิ.ย.2547
3563 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 324/2548 แต่งตั้งวิทยากร หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์การปฏิบัติงาน พ.ศ.2548 [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 26 ส.ค.2548
3562 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 324/2551 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ (หลักสูตร กอป.) เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 25 ธ.ค.2551
3561 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 324/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กับการ รุ่นที่ 68 และรุ่นที่ 70 [15 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 30 พ.ย.2552
3560 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 324/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องทำน้ำเย็น - น้ำร้อน ถังน้ำเย็นสแตนเลส และกล้องถ่ายวิดีโอ ระบบดิจิตอล [1 แผ่น อ่าน 277 ครั้ง] 18 ต.ค.2556
3559 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 325/2535 แต่งตั้งอนุคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2537 กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 543 ครั้ง] 13 ต.ค.2535
3558 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 325/2537 เลื่อนขั้นเงบินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 12 ต.ค.2537
3557 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 325/2538 ไล่ราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 28 ก.ย.2538
3556 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 325/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 06 มิ.ย.2539
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 34  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553