<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 3/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 3  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
9955 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 18/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
9954 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 18/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [5 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 12 ม.ค.2547
9953 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 18/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 86 [13 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 17 ม.ค.2548
9952 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 18/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 90-92 [10 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 30 ม.ค.2549
9951 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 18/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้อาวุธ และการยิงปืนของข้าราชการตำรวจกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 22 ม.ค.2550
9950 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 18/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 1 [4 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 21 ม.ค.2551
9949 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 18/2552 แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินของ กองบัญชาการศึกา [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 29 ธ.ค.2552
9948 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 18/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจรุ่นที่ 33 [8 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 20 ม.ค.2555
9947 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 18/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการ กองบัญชาการศึกษาปลอดยาเสพติด โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 23 ม.ค.2556
9946 ไปราชการ ฝรก. 18/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 21 ม.ค.2557
9945 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 18/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง กองบัญชาการศึกษา ที่ชำรุด โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 16 ม.ค.2557
9944 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 18/2558 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
9943 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 18/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 15 ม.ค.2558
9942 ไปราชการ บก.อก. 19/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 746 ครั้ง] 25 ม.ค.2534
9941 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 19/2535 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 16 ม.ค.2535
9940 ไปราชการ บก.อก. 19/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 13 ม.ค.2537
9939 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 19/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งและประเมินราคาชั้นต่ำ รอยนต์เก๋ง 9ก-4801 ชำรุดเพื่อจำหน่าย [1 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 13 ม.ค.2538
9938 ไปราชการ บก.อก. 19/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 12 ม.ค.2539
9937 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 19/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 13 ม.ค.2540
9936 ไปราชการ บก.อก. 19/2541 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 14/2541 ลงวันที่ 15 มกราคม 2541 [1 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 19 ม.ค.2541
9935 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 19/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 12 ม.ค.2542
9934 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 19/2543 แต่งตั้งอารจาย์และอาจารย์ หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 504 ครั้ง] 10 ม.ค.2543
9933 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 19/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รุ่นที่ 8 ประจำปี 2544 [3 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 15 ม.ค.2544
9932 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 19/2545 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 16 ม.ค.2545
9931 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 19/2546 แต่งตั้งอาจารย์สอนวิชาภาษษอังกฤษ ภาคปฎิบัติ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ รุ่นที่ 12 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 14 ม.ค.2546
9930 ไปราชการ บก.อก. 19/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 12 ม.ค.2547
9929 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 19/2548 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการสอบเพื่อทำบัญชีประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 17 ม.ค.2548
9928 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 19/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 83 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [2 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 30 ม.ค.2549
9927 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 19/2550 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2550 [7 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 22 ม.ค.2550
9926 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 19/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มโครงการด้านสุขภาพร่างกายของกองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 21 ม.ค.2551
9925 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 19/2552 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 491 ครั้ง] 29 ม.ค.2552
9924 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 19/2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแล สวัสดิการร้านค้าหรือร้านอาหารกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 547 ครั้ง] 25 ม.ค.2553
9923 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 19/2554 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2554 [5 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 31 ม.ค.2554
9922 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 19/2555 ตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 [13 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 20 ม.ค.2555
9921 - บช.ศ. 19/2556 ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 23 ม.ค.2556
9920 - ฝรก. 19/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 22 ม.ค.2557
9919 ไปราชการ บก.อก. 20/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 700 ครั้ง] 25 ม.ค.2534
9918 ไปราชการ บก.อก. 20/2535 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 16 ม.ค.2535
9917 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 20/2537 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบพลศึกษาและสัมภาษณ์ [6 แผ่น อ่าน 522 ครั้ง] 17 ม.ค.2537
9916 ไปราชการ บช.ศ. 20/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 18 ม.ค.2538
9915 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 20/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักการนสืบสวน เพื่อพัฒนาข้ารชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 571 ครั้ง] 13 ม.ค.2540
9914 ไปราชการ ฝรก. 20/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 547 ครั้ง] 19 ม.ค.2541
9913 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 20/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [3 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 12 ม.ค.2542
9912 ไปราชการ บก.อก. 20/2543 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ร่นที่ 9 (ระดัดชั้นประทวน-พลตำรวจ) ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 10 ม.ค.2543
9911 ไปราชการ บก.อก. 20/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 15 ม.ค.2544
9910 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 20/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 63 [12 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 16 ม.ค.2545
9909 ไปราชการ บก.อก. 20/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 16 ม.ค.2546
9908 ไปราชการ ฝรก. 20/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 12 ม.ค.2547
9907 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 20/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 18 ม.ค.2548
9906 ไปราชการ ฝรก. 20/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 31 ม.ค.2549
9905 ไปราชการ บช.ศ. 20/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 24 ม.ค.2550
9904 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 20/2551 ตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกีรติแก่ครู-อาจารย์ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนกิจการกองบัญชาการศึกษา เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 22 ม.ค.2551
9903 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 20/2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงินทดรองราชการ [1 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 29 ม.ค.2552
9902 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 20/2553 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 607 ครั้ง] 25 ม.ค.2553
9901 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 20/2554 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2554 [4 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 31 ม.ค.2554
9900 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 20/2555 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเดือนเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 23 ม.ค.2555
9899 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 20/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 16 ม.ค.2556
9898 ไปราชการ ฝรก. 20/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 23 ม.ค.2557
9897 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 20/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 23 ม.ค.2557
9896 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 20/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 20 ม.ค.2558
9895 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 20/2558 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 14 ก.ค.2558
9894 ไปราชการ บก.อก. 21/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 703 ครั้ง] 25 ม.ค.2534
9893 ไปราชการ บก.อก. 21/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 17 ม.ค.2535
9892 ไปราชการ บช.ศ. 21/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 18 ม.ค.2538
9891 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 21/2539 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 543 ครั้ง] 12 ม.ค.2539
9890 ไปราชการ บก.อก. 21/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 17 ม.ค.2540
9889 ไปราชการ บก.อก. 21/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 19 ม.ค.2541
9888 ไปราชการ บก.อก. 21/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 14 ม.ค.2542
9887 ไปราชการ บก.อก. 21/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 596 ครั้ง] 10 ม.ค.2543
9886 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 21/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 17 ม.ค.2544
9885 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 21/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 64 [13 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 16 ม.ค.2545
9884 ไปราชการ บก.อก. 21/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 16 ม.ค.2546
9883 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 21/2547 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายอำนวยการหลักสูตรการสืบหาการสะกดรอย [3 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 13 ม.ค.2547
9882 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 21/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [5 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 18 ม.ค.2548
9881 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 21/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคบูรณาการการปฎิบัติ กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [9 แผ่น อ่าน 576 ครั้ง] 01 ก.พ.2549
9880 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 21/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 93 [9 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 31 ม.ค.2550
9879 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 21/2552 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายวน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [7 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 29 ม.ค.2552
9878 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 21/2553 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 513 ครั้ง] 25 ม.ค.2553
9877 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 21/2554 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2554 [4 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 31 ม.ค.2554
9876 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 21/2555 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญขาการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 24 ม.ค.2555
9875 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 21/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการตรวจสอบหาสารเสพติด [4 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 25 ม.ค.2556
9874 - บก.อก. 21/2557 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 11 มิ.ย.2557
9873 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 21/2557 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 23 ม.ค.2557
9872 ไปราชการ ฝรก. 21/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 27 ม.ค.2557
9871 ไปราชการ บก.อก. 22/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 732 ครั้ง] 25 ม.ค.2534
9870 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 22/2537 แก้ไขคำสั่ง กองบัญชาการศึกษา ที่ 14/2537 [1 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 19 ม.ค.2537
9869 ไปราชการ บช.ศ. 22/2538 เพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 10/2538 [1 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 18 ม.ค.2538
9868 - บก.อก. 22/2539 กำหนดอัตราค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการฝึกอบรมของผู้รับการฝึกอบรม ของนักเรียนพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 522 ครั้ง] 22 ม.ค.2539
9867 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 22/2540 กำหนดอัตราค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องให้ และอุปกรณ์ในการฝึกอบรมของผู้รับการฝึกอบรม (นักเรียนพลตำรวจ ) และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการอบรม [5 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 17 ม.ค.2540
9866 ไปราชการ บก.อก. 22/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 558 ครั้ง] 19 ม.ค.2541
9865 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 22/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนพัฒนาทักษะการฝึกยิงปืนสำหรับครูฝึก [3 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 14 ม.ค.2542
9864 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 22/2543 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 573 ครั้ง] 11 ม.ค.2543
9863 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 22/2544 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิจัยประเมินผลหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมตำรวจ ปีการศึกษา 2543 [1 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 17 ม.ค.2544
9862 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 22/2545 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 17 ม.ค.2545
9861 ไปราชการ บก.อก. 22/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 16 ม.ค.2546
9860 ไปราชการ บก.อก. 22/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 14 ม.ค.2547
9859 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 22/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [5 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 18 ม.ค.2548
9858 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 22/2549 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 01 ก.พ.2549
9857 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 22/2550 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 01 ก.พ.2550
9856 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 22/2551 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู - อาจาย์ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด รุ่นที่ 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2551 [3 แผ่น อ่าน 573 ครั้ง] 23 ม.ค.2551
9855 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 22/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 87 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 29 ม.ค.2552
9854 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 22/2553 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 552 ครั้ง] 25 ม.ค.2553
9853 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 22/2554 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 01 ก.พ.2554
9852 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 22/2555 แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันออกราชการ [1 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 24 ม.ค.2555
9851 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 22/2556 ตั้งกองอำนวยการ และอนุกรรมการ ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) หรือประการศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เพื่อบรรจุและแตงตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้น [6 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 25 ม.ค.2556
9850 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 22/2557 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการบริหารการกีฬาตำรวจประเภทยิงปืน ปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามยิงปืนแสงสิงแก้ว จังหวัดนครราชสีมา [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 16 มิ.ย.2557
9849 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 22/2557 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 24 ม.ค.2557
9848 - ฝรก. 22/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 28 ม.ค.2557
9847 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 22/2558 เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [5 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 30 ก.ย.2558
9846 ไปราชการ บก.อก. 23/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 803 ครั้ง] 25 ม.ค.2534
9845 ไปราชการ บช.ศ. 23/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 24 ม.ค.2538
9844 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 23/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ร่นที่ 38 [2 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 15 ม.ค.2539
9843 ไปราชการ บก.อก. 23/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 492 ครั้ง] 17 ม.ค.2540
9842 ไปราชการ บก.อก. 23/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 19 ม.ค.2541
9841 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 23/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและคณะทำงานเพิ่มพูนทักษณะการยิงปืนสำหรับข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 14 ม.ค.2542
9840 ไปราชการ บก.อก. 23/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 11 ม.ค.2543
9839 ไปราชการ บก.อก. 23/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ปีการศึกษา 2543 [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 17 ม.ค.2544
9838 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 23/2545 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 574 ครั้ง] 17 ม.ค.2545
9837 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 23/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรการฝึกอบรมครูฝึกยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 1 - 4 ประจำปี 2546 [10 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 16 ม.ค.2546
9836 ไปราชการ บก.อก. 23/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 14 ม.ค.2547
9835 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 23/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [5 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 18 ม.ค.2548
9834 ไปราชการ กอจ. 23/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 02 ก.พ.2549
9833 ไปราชการ บช.ศ. 23/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 02 ก.พ.2550
9832 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 23/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการปรับพิ้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2552 [7 แผ่น อ่าน 541 ครั้ง] 29 ม.ค.2552
9831 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 23/2553 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) [5 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 25 ม.ค.2553
9830 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 23/2554 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หลักสูตร กองร้อยควบคุมฝูงชนต้นแบบ ประจำปี 2554 [3 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 02 ก.พ.2554
9829 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 23/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรรุ่นที่ 110 [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 26 ม.ค.2555
9828 ไปราชการ บช.ศ. 23/2556 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 25 ม.ค.2556
9827 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 23/2557 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 16 มิ.ย.2557
9826 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 23/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างตรวจสภาพ ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 27 ม.ค.2557
9825 - ฝรก. 23/2557 การรักษาความปลอดภัยบุคคลภายนอกที่มาทำการฝึกอบรมหรือมาติดต่อราชการ หรือขอใช้สถานที่ราชการ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง [1 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 30 ม.ค.2557
9824 ไปราชการ บก.อก. 24/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 711 ครั้ง] 25 ม.ค.2534
9823 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 24/2538 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 24 ม.ค.2538
9822 ไปราชการ บก.อก. 24/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 17 ม.ค.2539
9821 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 24/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 41-46 [2 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 21 ม.ค.2540
9820 ไปราชการ บก.อก. 24/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 19 ม.ค.2541
9819 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 24/2542 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 54 [8 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 14 ม.ค.2542
9818 - บก.อก. 24/2543 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 537 ครั้ง] 12 ม.ค.2543
9817 ไปราชการ บก.อก. 24/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ปีการศึกษา 2543 [1 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 17 ม.ค.2544
9816 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 24/2545 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 564 ครั้ง] 17 ม.ค.2545
9815 ไปราชการ บก.อก. 24/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 16 ม.ค.2546
9814 ไปราชการ บก.อก. 24/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 14 ม.ค.2547
9813 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 24/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [6 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 18 ม.ค.2548
9812 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 24/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [5 แผ่น อ่าน 575 ครั้ง] 06 ก.พ.2549
9811 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 24/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [15 แผ่น อ่าน 520 ครั้ง] 02 ก.พ.2550
9810 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 24/2551 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 [7 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 24 ม.ค.2551
9809 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 24/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 65 [8 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 30 ม.ค.2552
9808 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 24/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ ประจำปี 2554 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 04 ก.พ.2554
9807 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 24/2555 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนหาข่าวการทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2555 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 26 ม.ค.2555
9806 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 24/2555 แต่งตั้งข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 25 พ.ค.2555
9805 - บช.ศ. 24/2556 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษาประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 25 ม.ค.2556
9804 - บช.ศ. 24/2557 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ [1 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 27 ม.ค.2557
9803 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 24/2557 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 02 ก.ค.2557
9802 ไปราชการ บก.อก. 25/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 818 ครั้ง] 25 ม.ค.2534
9801 ไปราชการ บก.อก. 25/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 24 ม.ค.2535
9800 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 25/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจพัสดุครุภัณฑ์ [2 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 21 ม.ค.2537
9799 ไปราชการ บช.ศ. 25/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 26 ม.ค.2538
9798 ไปราชการ บก.อก. 25/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 17 ก.พ.2539
9797 ไปราชการ บก.อก. 25/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 21 ม.ค.2540
9796 ไปราชการ บก.อก. 25/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 19 ม.ค.2541
9795 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 25/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 54 [13 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 14 ม.ค.2542
9794 ไปราชการ บก.อก. 25/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 12 ม.ค.2543
9793 ไปราชการ บก.อก. 25/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ปีการศึกษา 2543 [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 17 ม.ค.2544
9792 ไปราชการ บก.อก. 25/2545 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 17 ม.ค.2545
9791 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 25/2547 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 14 ม.ค.2547
9790 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 25/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [6 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 18 ม.ค.2548
9789 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 25/2550 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก ประจำปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 02 ก.พ.2550
9788 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 25/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 25 ม.ค.2551
9787 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 25/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายป้องกันปราบปราม ประจำปี พ.ศ. 2554 [7 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 31 ม.ค.2555
9786 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 25/2556 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 30 ม.ค.2556
9785 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 25/2557 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ [4 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
9784 ไปราชการ ฝรก. 25/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 272 ครั้ง] 30 ม.ค.2557
9783 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 26/2534 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2534 [8 แผ่น อ่าน 719 ครั้ง] 25 ม.ค.2534
9782 ไปราชการ บก.อก. 26/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 24 ม.ค.2535
9781 ไปราชการ บช.ศ. 26/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 25 ม.ค.2537
9780 ไปราชการ บช.ศ. 26/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 26 ม.ค.2538
9779 ไปราชการ บก.อก. 26/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 17 ม.ค.2539
9778 ไปราชการ บก.อก. 26/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 21 ม.ค.2540
9777 ไปราชการ บก.อก. 26/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 19 ม.ค.2541
9776 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 26/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์ ขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 14 ม.ค.2542
9775 ไปราชการ บก.อก. 26/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 13 ม.ค.2543
9774 ไปราชการ บก.อก. 26/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ปีการศึกษา 2543 [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 17 ม.ค.2544
9773 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 26/2546 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ครูอาจารย์ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึกหลักสูตรผู้กำกับรุ่น45 [35 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 20 ก.พ.2546
9772 ไปราชการ บก.อก. 26/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 15 ม.ค.2547
9771 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 26/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [5 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 18 ม.ค.2548
9770 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 26/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2549 [2 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 08 ก.พ.2549
9769 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 26/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รุ่นที่ 11 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2550 [5 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 02 ก.พ.2550
9768 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 26/2551 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการเพื่อพัฒนาบุคคลากรตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 25 ม.ค.2551
9767 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 26/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมสัมมนาและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึกในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [5 แผ่น อ่าน 581 ครั้ง] 30 ม.ค.2552
9766 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 26/2553 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อต่งตั้งป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2552 [3 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 26 ม.ค.2553
9765 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 26/2554 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2554 [1 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 08 ก.พ.2554
9764 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 26/2555 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตร ยุทธวิธีและการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่ และการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ครอบครอง [3 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 31 ม.ค.2555
9763 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 26/2556 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 30 ม.ค.2556
9762 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 26/2557 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
9761 - ฝรก. 26/2557 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร [1 แผ่น อ่าน 262 ครั้ง] 31 ม.ค.2557
9760 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 26/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 23 ม.ค.2558
9759 ไปราชการ บก.อก. 27/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 24 ม.ค.2535
9758 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 27/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกด้วยวิธีสอบผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราขการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2536 [3 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 25 ม.ค.2537
9757 ไปราชการ บช.ศ. 27/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 26 ม.ค.2538
9756 ไปราชการ บก.อก. 27/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 17 ม.ค.2539
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 3  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553