<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 26/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 26  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
5355 ไปราชการ บก.อก. 227/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 04 เม.ย.2542
5354 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 227/2543 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นายทะเบียบเอกสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับ [2 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 18 เม.ย.2543
5353 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 227/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การสืบสวน [3 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 15 พ.ค.2544
5352 ไปราชการ บก.อก. 227/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 14 พ.ค.2546
5351 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 227/2546 เปลี่ยนประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 22 พ.ค.2546
5350 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 227/2547 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5349 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 227/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
5348 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 227/2549 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 12 ต.ค.2549
5347 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 227/2550 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 28 ก.ย.2550
5346 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 227/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 60-63 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 [1 แผ่น อ่าน 271 ครั้ง] 02 ก.ย.2551
5345 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 227/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาภายใน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 19 ส.ค.2552
5344 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 227/2553 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม วิทยากรฝึกอบรมการบริหารเหตุการณ์วิกฤตและการฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน [4 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 31 ส.ค.2553
5343 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 227/2554 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 30 พ.ย.2554
5342 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 227/2555 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ครู-อาจารย์ ครูฝึกและฝ่ายปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้ [1 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 24 ส.ค.2555
5341 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 227/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) รุ่นที่ ๑๔ [1 แผ่น อ่าน 243 ครั้ง] 01 ส.ค.2556
5340 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 228/2534 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 524 ครั้ง] 03 ก.ค.2534
5339 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 228/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของหลวง [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 04 ก.ค.2537
5338 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 228/2538 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรม และคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอำนวยการของกองบัญชาการศึกษา [6 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 22 มิ.ย.2538
5337 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 228/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 16 พ.ค.2540
5336 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 228/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 18 [2 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 08 มิ.ย.2541
5335 ไปราชการ บก.อก. 228/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 04 เม.ย.2542
5334 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 228/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 19 เม.ย.2543
5333 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 228/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการรตำรวจ และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมา เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ (สายธรุการ) รุ่นที่ 12 [3 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 15 พ.ค.2544
5332 ไปราชการ บก.อก. 228/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 15 พ.ค.2546
5331 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 228/2546 แต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรกลางฝึกอบอมทบทวนสายงานสืบสวน ระดับชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2546 กองกำกับการตำรวจภุธร1 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 22 พ.ค.2546
5330 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 228/2547 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 525 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5329 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 228/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [13 แผ่น อ่าน 589 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
5328 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 228/2549 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 12 ต.ค.2549
5327 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 228/2550 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 28 ก.ย.2550
5326 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 228/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองผ้าตัดเครื่องแบบสีกากี [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 03 ก.ย.2551
5325 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 228/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) รุ่นที่ 8 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 19 ส.ค.2552
5324 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 228/2553 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 03 ก.ย.2553
5323 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 228/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 260 ครั้ง] 08 ธ.ค.2554
5322 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 228/2555 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2555 [1 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 27 ส.ค.2555
5321 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 228/2556 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 237 ครั้ง] 02 ส.ค.2556
5320 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 229/2534 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ประจำเดือน กรกฏาคม 2534 [1 แผ่น อ่าน 578 ครั้ง] 03 ก.ค.2534
5319 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 229/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 05 ก.ค.2537
5318 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 229/2538 แต่งตั้งวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอำนวยการของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 26 มิ.ย.2538
5317 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 229/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 16 พ.ค.2540
5316 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 229/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [3 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 09 มิ.ย.2541
5315 ไปราชการ บก.อก. 229/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 04 เม.ย.2542
5314 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 229/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 19 เม.ย.2543
5313 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 229/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวน รุ่นที่ 7 [3 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 15 พ.ค.2544
5312 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 229/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 16 พ.ค.2546
5311 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 229/2546 แต่งตั้งอาจารย์และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจรุ่นที่54 กองกำการโรงเรียนตำรวจภูธร7 [1 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 22 พ.ค.2546
5310 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 229/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5309 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 229/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [17 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
5308 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 229/2549 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 12 ต.ค.2549
5307 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 229/2550 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 28 ก.ย.2550
5306 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 229/2551 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมตำรวจไทย - มาเลเซีย ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 03 ก.ย.2551
5305 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 229/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 29-30 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [2 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 19 ส.ค.2552
5304 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 229/2553 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 102 [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 03 ก.ย.2553
5303 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 229/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับน้ำยาทำความสะอาด [1 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 08 ธ.ค.2554
5302 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 229/2555 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 28 ส.ค.2555
5301 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 229/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 274 ครั้ง] 02 ส.ค.2556
5300 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 230/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร งานประชาสัมพันธ์และคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 05 ก.ค.2534
5299 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 230/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 05 ก.ค.2537
5298 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 230/2538 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 26 มิ.ย.2538
5297 ไปราชการ บก.อก. 230/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 21 พ.ค.2540
5296 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 230/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 09 มิ.ย.2541
5295 ไปราชการ บก.อก. 230/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 04 เม.ย.2542
5294 ไปราชการ บก.อก. 230/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 20 เม.ย.2543
5293 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 230/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวน ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 15 พ.ค.2544
5292 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 230/2545 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 17 พ.ค.2546
5291 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 230/2546 แต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรกลางฝึกอบอมทบทวนสายงานสืบสวน ระดับชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2546 กองกำกับการตำรวจภุธร7 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 22 พ.ค.2546
5290 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 230/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5289 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 230/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [23 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
5288 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 230/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 17 ต.ค.2549
5287 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 230/2550 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 28 ก.ย.2550
5286 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 230/2551 แต่งตั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 03 ก.ย.2551
5285 ไปราชการ บช.ศ. 230/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 19 ส.ค.2552
5284 ไปราชการ สศป. 230/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 03 ก.ย.2553
5283 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 230/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 270 ครั้ง] 28 ส.ค.2555
5282 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 230/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 02 ส.ค.2556
5281 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 231/2534 มแบอำนาจการสั่งจ่ายเงินสวัสดิการ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 535 ครั้ง] 05 ก.ค.2534
5280 เข้ารับการฝึกอบรม ฝรก. 231/2536 การสัมมนาข้าราชการตำรวจในการป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2536 [3 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 20 ก.ย.2536
5279 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 231/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฏิบัติราชการ [3 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 05 ก.ค.2537
5278 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 231/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 26 มิ.ย.2538
5277 - บก.อก. 231/2540 เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบการใช้ไมโครคอมพิวเตอรื และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 21 พ.ค.2540
5276 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 231/2541 แต่งตั้งคณะทำงาน กองอำนวยการฝึกอบรม และกองอำนวยการสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 22 [3 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 09 มิ.ย.2541
5275 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 231/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการอบรมโครงการพัฒนาชีวิตเพื่อประสิทธิในการปฏิบัติงาน ของผู้เข้ารับการอบรมระดับสารวัตร รุ่นที่ 1 และ 2 [2 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 06 เม.ย.2542
5274 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 231/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 20 เม.ย.2543
5273 ไปราชการ บช.ศ. 231/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 15 พ.ค.2544
5272 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 231/2545 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานด้านรัฐสภาของ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 21 พ.ค.2545
5271 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 231/2546 แต่งตั้งอาจารย์และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจรุ่นที่ 33 กองกำการโรงเรียนตำรวจภูธร6 [1 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 22 พ.ค.2546
5270 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 231/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5269 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 231/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [10 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
5268 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 231/2549 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 20 ต.ค.2549
5267 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 231/2550 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 28 ก.ย.2550
5266 ไปราชการ บก.อก. 231/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 03 ก.ย.2551
5265 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 231/2552 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2552 [8 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 20 ส.ค.2552
5264 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 231/2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สืบสวนหาข่าวการทุจริตการสอบ การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2553 [2 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 06 ก.ย.2553
5263 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 231/2555 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ [2 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 28 ส.ค.2555
5262 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 231/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอนและความประพฤติเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ (สบ ๓) [2 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 02 ส.ค.2556
5261 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 232/2534 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการฝึกซ้อมยิงเป้าด้วยกระสุนจริงประจำปี 2534 [2 แผ่น อ่าน 612 ครั้ง] 10 ก.ค.2534
5260 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 232/2537 แต่งตั้งวิทยากรประจำหลักสูตรวิชาครูสำหรับตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 08 ก.ค.2537
5259 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 232/2538 ตั้งกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเพิ่มค่าจ้างลุกจ้างประจำสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2538 (ปีงบประมาณ 2539) [2 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 27 มิ.ย.2538
5258 - บก.อก. 232/2540 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 2232540 ลง วันที่ 16 พฤาภาคม 2540 [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 21 พ.ค.2540
5257 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 232/2541 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 09 มิ.ย.2541
5256 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 232/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการอบรมโครงการพัฒนาชีวิตเพื่อประสิทธิในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนอบรมหลักสูตรการจราจร [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 06 เม.ย.2542
5255 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 232/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 20 เม.ย.2543
5254 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 232/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 15 พ.ค.2544
5253 ไปราชการ บก.อก. 232/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 21 พ.ค.2545
5252 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 232/2546 แต่งตั้งคระกรรมการการสอบสวนวัดผลภาควิชาการ หลักสูตรสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจ ของนักเรียนตำรวจ ภาคเรียนที่1 ประจำปี 2546 [4 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 22 พ.ค.2546
5251 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 232/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5250 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 232/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 654 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
5249 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 232/2549 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 24 ต.ค.2549
5248 ไปราชการ บก.อก. 232/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินบุคคลในการเลื่อนยศ จ่าสิบตำรวจ เป็น ดาบตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 01 ก.ย.2551
5247 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 232/2552 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงนตำรวจแห่งชาติ [5 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 21 ส.ค.2552
5246 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 232/2553 แต่งตั้งวิทยากรในโครงการฝึกอบรมการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า สำหรับพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 06 ก.ย.2553
5245 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 232/2554 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 08 ธ.ค.2554
5244 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 232/2555 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 28 ส.ค.2555
5243 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 232/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอนและความประพฤติเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ (สบ ๔) [2 แผ่น อ่าน 233 ครั้ง] 02 ส.ค.2556
5242 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 233/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครและตัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [1 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 10 ก.ค.2534
5241 ไปราชการ บก.อก. 233/2535 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการและรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 10 ส.ค.2535
5240 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 233/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 271 ครั้ง] 11 ก.ค.2537
5239 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 233/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 28 มิ.ย.2538
5238 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 233/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 22 พ.ค.2540
5237 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 233/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพือพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 10 มิ.ย.2541
5236 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 233/2542 แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช่จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 07 เม.ย.2542
5235 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 233/2543 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 20 เม.ย.2543
5234 ไปราชการ บก.อก. 233/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 265 ครั้ง] 15 พ.ค.2544
5233 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 233/2545 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 76 [5 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 21 พ.ค.2545
5232 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 233/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5231 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 233/2548 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
5230 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 233/2551 แต่งตั้งวิทยากรตาโครงการสัมมนาระดับผู้บริหารของกองบัญชาการศึกษา เพื่อจัดทำรายงานประเมินองค์กรด้วยตนเองและแผนการปรับปรุงระบบงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 03 ก.ย.2551
5229 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 233/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 99 [7 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 21 ส.ค.2552
5228 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 233/2553 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 08 ก.ย.2553
5227 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 233/2555 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 246 ครั้ง] 28 ส.ค.2555
5226 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 233/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอนและความประพฤติเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ (สบ ๕) [2 แผ่น อ่าน 255 ครั้ง] 02 ส.ค.2556
5225 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 234/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครและตัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนนายสิบตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 10 ก.ค.2534
5224 ไปราชการ บก.อก. 234/2536 การใช้รถราชการ [2 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 20 ก.ย.2536
5223 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 234/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 11 ก.ค.2537
5222 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 234/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 28 มิ.ย.2538
5221 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 234/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 10 มิ.ย.2541
5220 ไปราชการ บก.อก. 234/2542 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 07 เม.ย.2542
5219 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 234/2543 จัดตั้งศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 21 เม.ย.2543
5218 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 234/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 15 พ.ค.2544
5217 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 234/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบภาควิชาการ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจของนักเรียนพลตำรวจ ด้วยข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2545 [12 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
5216 ไปราชการ บก.อก. 234/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 242 ครั้ง] 22 พ.ค.2546
5215 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 234/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 262 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5214 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 234/2548 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [10 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 14 มิ.ย.2548
5213 ไปราชการ บก.อก. 234/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 262 ครั้ง] 25 ต.ค.2549
5212 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 234/2550 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากละนกรององค์ความรุ้ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2550 [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 04 ต.ค.2550
5211 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 234/2551 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาระดับผู้บริหารของกองบัญชาการศึกษา เพื่อจัดทำรายงานประเมินองค์กรด้วยตนเอง และแผนการปรับปรุงระบบงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหาจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 2 [5 แผ่น อ่าน 245 ครั้ง] 03 ก.ย.2551
5210 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 234/2552 ให้ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการละพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 30 [7 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 21 ส.ค.2552
5209 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 234/2553 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 270 ครั้ง] 08 ก.ย.2553
5208 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 234/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการ ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 215 ครั้ง] 14 ธ.ค.2554
5207 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 234/2555 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 28 ส.ค.2555
5206 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 234/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจ้างเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยวิธีกรณีพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 215 ครั้ง] 07 ส.ค.2556
5205 ไปราชการ บก.อก. 235/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 15 ก.ค.2534
5204 ไปราชการ บก.อก. 235/2536 ให้ชข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 20 ก.ย.2536
5203 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 235/2537 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตร ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจประจำปี 2537 [3 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 12 ก.ค.2537
5202 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 235/2538 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฏาคาม 2538 [12 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 27 มิ.ย.2538
5201 - บก.อก. 235/2540 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 22 พ.ค.2540
5200 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 235/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 09 มิ.ย.2541
5199 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 235/2542 ลงโทษไล่ข้าราราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 07 พ.ค.2542
5198 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 235/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ในการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2543 หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [3 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 21 เม.ย.2543
5197 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 235/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 หลักสูตรการสืบสวน ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 260 ครั้ง] 21 พ.ค.2544
5196 ไปราชการ บก.อก. 235/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
5195 ไปราชการ บก.อก. 235/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 263 ครั้ง] 22 พ.ค.2546
5194 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 235/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 270 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5193 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 235/2548 แต่งตั้งวิทยากรในการประชุมสัมมนาหลักสูตรการบริหารงานตำรวจประเทศอาเซียนระดับสูง ครั้งที่ 14 (เพิ่มเติม) [3 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 15 มิ.ย.2548
5192 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 235/2549 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2549 [8 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 25 ต.ค.2549
5191 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 235/2550 ตั้งกองอำนวยการและคณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรององค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2550 [3 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 04 ต.ค.2550
5190 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 235/2551 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2551 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 252 ครั้ง] 03 ก.ย.2551
5189 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 235/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 24 ส.ค.2552
5188 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 235/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน จำนวน 3 รายการ [1 แผ่น อ่าน 267 ครั้ง] 14 ธ.ค.2554
5187 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 235/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด [1 แผ่น อ่าน 232 ครั้ง] 29 ส.ค.2555
5186 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 235/2556 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 214 ครั้ง] 09 ส.ค.2556
5185 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 236/2534 ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกจ่าสิบตำรวจเพื่อแต่งตั้งให้มียศเป็น นายดาบตำรวจ ประจำปี 2534 [1 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 16 ก.ค.2534
5184 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 236/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จำหน่ายใบสมัครและระเบียบการ [2 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 22 ก.ย.2536
5183 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 236/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 30 มิ.ย.2538
5182 ไปราชการ บก.อก. 236/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 22 พ.ค.2540
5181 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 236/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 09 มิ.ย.2541
5180 ไปราชการ บก.อก. 236/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 10 พ.ค.2542
5179 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 236/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 21 เม.ย.2543
5178 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 236/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบวัดผลภาควิชาการ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจของนักเรียนพลตำรวจ ด้วยข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2544 [15 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 22 พ.ค.2544
5177 ไปราชการ บก.อก. 236/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
5176 ไปราชการ บก.อก. 236/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 250 ครั้ง] 22 พ.ค.2546
5175 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 236/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [7 แผ่น อ่าน 253 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5174 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 236/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [5 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 16 มิ.ย.2548
5173 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 236/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 25 ต.ค.2549
5172 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 236/2550 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรีด้านต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 [1 แผ่น อ่าน 491 ครั้ง] 06 ต.ค.2550
5171 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 236/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 257 ครั้ง] 04 ก.ย.2551
5170 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 236/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการตามตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 09 ก.ย.2553
5169 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 236/2554 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 226 ครั้ง] 16 ธ.ค.2554
5168 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 236/2555 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งอาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ หลักสูตร เพิ่มทักษะการยิงปืน สำหรับครูฝึกในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2555 [0 แผ่น อ่าน 232 ครั้ง] 30 ส.ค.2555
5167 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 236/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาซ่อมลิฟต์ โดยสาร อาคาร บช.ศ. โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 261 ครั้ง] 13 ส.ค.2556
5166 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 237/2534 แต่งตั้งกรรมการจัดการแข่งขันยิงปืนเล็กยาวของนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 1,2 และ3 ประจำปีการศึกษา 2534 [2 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 16 ก.ค.2534
5165 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 237/2535 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 270 ครั้ง] 14 ส.ค.2535
5164 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 237/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 30 มิ.ย.2538
5163 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 237/2540 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2540 [11 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 22 พ.ค.2540
5162 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 237/2541 แต่งตั้งวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก (ชั้นสัญญาบัตร และ ชั้นประทวน - พลตำรวจ) [1 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 12 มิ.ย.2541
5161 ไปราชการ บก.อก. 237/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 10 พ.ค.2542
5160 ไปราชการ บก.อก. 237/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 21 เม.ย.2543
5159 ไปราชการ บก.อก. 237/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 23 พ.ค.2544
5158 ไปราชการ บก.อก. 237/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
5157 ไปราชการ บก.อก. 237/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 22 พ.ค.2546
5156 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 237/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 26  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553