<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 15/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 15  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
7555 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 125/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก ประสิทธิ์ สุขขวัญ เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 25 มี.ค.2548
7554 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 125/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 91 [11 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 20 มิ.ย.2549
7553 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 125/2550 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 27 [8 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 12 มิ.ย.2550
7552 ไปราชการ บก.อก. 125/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [5 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 02 มิ.ย.2551
7551 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 125/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 30 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 13 พ.ค.2552
7550 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 125/2554 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนกรฏราคม 2554 [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 24 มิ.ย.2554
7549 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 125/2555 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 10 พ.ค.2555
7548 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 125/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะการติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) กับรถยนต์ราชการ [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 29 เม.ย.2556
7547 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 125/2557 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน) รุ่นที่ ๑๕ [3 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 30 เม.ย.2557
7546 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 125/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการค้นหาบุคคลต้นแบบ แบบอย่างข้าราชการตำรวจในการดำรงชีพอย่างพอเพียง กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง [1 แผ่น อ่าน 251 ครั้ง] 23 เม.ย.2557
7545 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 125/2559 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 08 มิ.ย.2559
7544 - บก.อก. 126/2534 แก้ไขคำสั่ง บช.ศ.ที่ 124/2534 ลง 27 มีนาคม 2534 [1 แผ่น อ่าน 591 ครั้ง] 27 มี.ค.2534
7543 ไปราชการ บก.อก. 126/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 17 มิ.ย.2536
7542 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 126/2537 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2537 [12 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 29 เม.ย.2537
7541 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 126/2538 แต่งตั้งวิทยากรทำการสอนในโครงการอบรมการใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 04 เม.ย.2538
7540 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 126/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือปฏิบัติงานด้านวินัย [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 04 มี.ค.2539
7539 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 126/2540 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 05 มี.ค.2540
7538 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 126/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ [2 แผ่น อ่าน 492 ครั้ง] 25 มี.ค.2541
7537 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 126/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียนอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และชั้นพลตำรวจ (สายธุรการ) รุ่นที่ 10 กองกำ [2 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 04 มี.ค.2542
7536 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 126/2543 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 02 มี.ค.2543
7535 ไปราชการ บก.อก. 126/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 02 มี.ค.2544
7534 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 126/2545 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 07 มี.ค.2545
7533 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 126/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [10 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 14 มี.ค.2546
7532 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 126/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 19 มี.ค.2547
7531 ไปราชการ บก.อก. 126/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 25 มี.ค.2548
7530 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 126/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน รุ่นที่ 11 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2550 [4 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 13 มิ.ย.2550
7529 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 126/2551 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู - อาจารย์ ในหน่วยฝึกอบรม [8 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 02 มิ.ย.2551
7528 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 126/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้งานตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 15 พ.ค.2552
7527 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 126/2554 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 29 มิ.ย.2554
7526 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 126/2555 เปลี่ยนคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ [1 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 11 พ.ค.2555
7525 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 126/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 29 เม.ย.2556
7524 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 126/2557 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) รุ่นที่ ๑๖ [3 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 30 เม.ย.2557
7523 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 127/2534 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษาประจำเดือนเมษายน 2534 [8 แผ่น อ่าน 688 ครั้ง] 28 มี.ค.2534
7522 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 127/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง [1 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 29 เม.ย.2535
7521 ไปราชการ บก.อก. 127/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 17 มิ.ย.2536
7520 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 127/2537 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [9 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 29 เม.ย.2537
7519 ไปราชการ บช.ศ. 127/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 05 เม.ย.2538
7518 ไปราชการ บก.อก. 127/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 04 มี.ค.2539
7517 ไปราชการ บก.อก. 127/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 05 มี.ค.2540
7516 ไปราชการ บก.อก. 127/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 05 ก.พ.2542
7515 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 127/2543 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 02 มี.ค.2543
7514 ไปราชการ บก.อก. 127/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 05 มี.ค.2544
7513 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 127/2545 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 543 ครั้ง] 07 มี.ค.2545
7512 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 127/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่25 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 14 มี.ค.2546
7511 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 127/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 19 มี.ค.2547
7510 ไปราชการ บก.อก. 127/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 30 มี.ค.2548
7509 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 127/2549 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [10 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 22 มิ.ย.2549
7508 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 127/2550 แต่งตั้งวิทยากรในหลักสูตร การต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) รุ่นที่ 4 [4 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 13 มิ.ย.2550
7507 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 127/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู - อาจารย์ ในหน่วยฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 02 มิ.ย.2551
7506 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 127/2553 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที 31 [4 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 07 พ.ค.2553
7505 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 127/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้กำกับการ ประจำปี 2554 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 30 มิ.ย.2554
7504 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 127/2555 แต่งตั้งโฆษกกองบัญชาการศึกษา และรองโฆษกกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 11 พ.ค.2555
7503 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 127/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 30 เม.ย.2556
7502 ไปราชการ ฝรก. 127/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 271 ครั้ง] 23 เม.ย.2557
7501 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 127/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองกลางของกองบัญชาการศึกษา เพื่อยืมใช้ประดับ [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 30 เม.ย.2557
7500 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 128/2534 เปลี่ยนแปลงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำ ร้านยิงปืนกรมตำรวจ ในงานกาชาดประจำปี 2534 [1 แผ่น อ่าน 592 ครั้ง] 03 เม.ย.2534
7499 ไปราชการ บก.อก. 128/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 17 มิ.ย.2536
7498 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 128/2537 แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าเฉพาะกิจเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 29 เม.ย.2537
7497 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 128/2539 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรกองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2539 [1 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 04 มี.ค.2539
7496 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 128/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2540 [4 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 10 มี.ค.2540
7495 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 128/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อปรับระดับตำแห่นงกองบัญชาการศึกษา (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 25 มี.ค.2541
7494 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 128/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 05 ก.พ.2542
7493 ไปราชการ บก.อก. 128/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 02 มี.ค.2543
7492 ไปราชการ บก.อก. 128/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 05 มี.ค.2544
7491 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 128/2545 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 554 ครั้ง] 07 มี.ค.2545
7490 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 128/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 14 มี.ค.2546
7489 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 128/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [4 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 19 มี.ค.2547
7488 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 128/2548 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 31 มี.ค.2548
7487 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 128/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 55 [11 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 23 มิ.ย.2549
7486 ไปราชการ บก.อก. 128/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 13 มิ.ย.2550
7485 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 128/2551 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 02 มิ.ย.2551
7484 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 128/2552 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 66 [9 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 11 พ.ค.2552
7483 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 128/2554 แต่งอาจารย์และครู หลักสูตรสารวัตร ประจำปี 2554 [8 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 30 มิ.ย.2554
7482 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 128/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสารปัญหาข้อสอบ [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 11 พ.ค.2555
7481 ไปราชการ ฝรก. 128/2557 ให้ข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 25 เม.ย.2557
7480 ไปราชการ บช.ศ. 128/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 06 พ.ค.2557
7479 - บก.อก. 129/2534 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 602 ครั้ง] 03 เม.ย.2534
7478 ไปราชการ บก.อก. 129/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 17 มิ.ย.2536
7477 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 129/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 29 เม.ย.2537
7476 ไปราชการ บช.ศ. 129/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 05 เม.ย.2538
7475 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 129/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 05 มี.ค.2539
7474 ไปราชการ บก.อก. 129/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 10 มี.ค.2540
7473 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 129/2541 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 25 มี.ค.2541
7472 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 129/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเ พื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [5 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 05 ก.พ.2542
7471 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 129/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 8 (ชั้นประทวน-พลตำรวจ) ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [4 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 02 มี.ค.2543
7470 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 129/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชันประทวนและพลตำรวจ หลักสูตรการจราจร ประจำปี 2544 [3 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 05 มี.ค.2544
7469 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 129/2545 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 07 มี.ค.2545
7468 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 129/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [6 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 14 มี.ค.2546
7467 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 129/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [5 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 19 มี.ค.2547
7466 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 129/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 26 [7 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 23 มิ.ย.2549
7465 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 129/2550 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 19 มิ.ย.2550
7464 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 129/2551 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 02 มิ.ย.2551
7463 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 129/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้งานตำรวจ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 18 พ.ค.2552
7462 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 129/2554 ให้ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการ และพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 82 [8 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 28 มิ.ย.2554
7461 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 129/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2555 [5 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 13 พ.ค.2555
7460 ไปราชการ ฝรก. 129/2557 ให้ข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเดินทางไปราชการ [12 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 25 เม.ย.2557
7459 ไปราชการ บก.อก. 130/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 605 ครั้ง] 04 เม.ย.2534
7458 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 130/2535 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการประจำเดือน พฤษภาคม 2535 [9 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 30 เม.ย.2535
7457 ไปราชการ บก.อก. 130/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 17 มิ.ย.2536
7456 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 130/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 29 เม.ย.2537
7455 ไปราชการ บช.ศ. 130/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 05 เม.ย.2538
7454 ไปราชการ บก.อก. 130/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 06 มี.ค.2539
7453 ไปราชการ บก.อก. 130/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 10 มี.ค.2540
7452 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 130/2541 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 25 มี.ค.2541
7451 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 130/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [5 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 08 ก.พ.2542
7450 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 130/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพลตำรวจเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นสิบตำรวจตรี ประจำปี 2543 [1 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 03 มี.ค.2543
7449 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 130/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 05 มี.ค.2544
7448 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 130/2545 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 07 มี.ค.2545
7447 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 130/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [5 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 14 มี.ค.2546
7446 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 130/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 19 มี.ค.2547
7445 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 130/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 31 มี.ค.2548
7444 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 130/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 90-92 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 26 มิ.ย.2549
7443 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 130/2551 ตั้งกองอำนวยการอบรมตามโครงการบรรยายพิเศษให้ความรู้ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ [5 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 02 มิ.ย.2551
7442 ไปราชการ บก.อก. 130/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 18 พ.ค.2552
7441 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 130/2554 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงจากการชุมนุมทางการเมืองจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 [2 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 22 มิ.ย.2554
7440 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 130/2555 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 14 พ.ค.2555
7439 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 130/2556 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมไปร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ [2 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 30 เม.ย.2556
7438 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 130/2557 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 07 พ.ค.2557
7437 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ฝรก. 130/2557 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 25 เม.ย.2557
7436 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 131/2535 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [8 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 30 เม.ย.2535
7435 ไปราชการ บก.อก. 131/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 17 มิ.ย.2536
7434 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 131/2537 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 21 [8 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 03 พ.ค.2537
7433 ไปราชการ บช.ศ. 131/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 05 เม.ย.2538
7432 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 131/2539 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการในการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ [2 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 07 มี.ค.2539
7431 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 131/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุน กปพม.82 (ซ้อมยิง) [1 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 10 มี.ค.2540
7430 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 131/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 25 มี.ค.2541
7429 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 131/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 08 ก.พ.2542
7428 ไปราชการ บก.อก. 131/2543 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 104/2543 ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2543 [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 03 มี.ค.2543
7427 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 131/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 08 มี.ค.2545
7426 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 131/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 14 มี.ค.2546
7425 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 131/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [5 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 19 มี.ค.2547
7424 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 131/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [18 แผ่น อ่าน 529 ครั้ง] 31 มี.ค.2548
7423 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 131/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [5 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 28 มิ.ย.2549
7422 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 131/2550 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ 6 แผนกำหนดมาตรฐานของเครื่องมือ อุปกรณ์ ประจำสายงาน กิจกรรม การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 20 มิ.ย.2550
7421 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 131/2552 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 542 ครั้ง] 19 พ.ค.2552
7420 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 131/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลพัสดุในระบบฐานข้อมูล POLIS [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 30 มิ.ย.2554
7419 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 131/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมการต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ (Frontline Officials) [4 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 17 พ.ค.2555
7418 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 131/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง การจ้างเหมาทำเข็มที่ระลึกผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 01 พ.ค.2556
7417 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 131/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างเหมากำจัดปลวก อาคารกองบัญชาการศึกษา, คลังเก็บพัสดุกองบัญชาการศึกษา, อาคารพลานามัย, อาคารกองร้อยรักษาการณ์ และร้านค้าสวัสดิการ กองบัญชาการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 07 พ.ค.2557
7416 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 131/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒ ชั้น ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ [2 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 25 เม.ย.2557
7415 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 132/2534 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบพลศึกษา ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกรมตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2534 [4 แผ่น อ่าน 662 ครั้ง] 04 เม.ย.2534
7414 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 132/2535 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 30 เม.ย.2535
7413 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 132/2536 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิด - ปิด กำปั่นเก็บรักษาเงิน [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 18 มิ.ย.2536
7412 ไปราชการ บช.ศ. 132/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 05 เม.ย.2538
7411 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 132/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 08 มี.ค.2539
7410 ไปราชการ บช.ศ. 132/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 10 มี.ค.2540
7409 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 132/2542 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 08 ก.พ.2542
7408 ไปราชการ บก.อก. 132/2543 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 103/2543 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 [1 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 03 มี.ค.2543
7407 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 132/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 05 มี.ค.2544
7406 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 132/2545 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดจัดแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 08 มี.ค.2545
7405 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 132/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 19 มี.ค.2547
7404 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 132/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [18 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 31 มี.ค.2548
7403 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 132/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่หลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 15 [5 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 28 มิ.ย.2549
7402 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 132/2550 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 58 [10 แผ่น อ่าน 514 ครั้ง] 26 มิ.ย.2550
7401 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 132/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 29 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 04 มิ.ย.2551
7400 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 132/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 29 - 30 [11 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 18 พ.ค.2552
7399 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 132/2554 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 05 ก.ค.2554
7398 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 132/2555 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 17 พ.ค.2555
7397 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 132/2556 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 02 พ.ค.2556
7396 ไปราชการ ฝรก. 132/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 249 ครั้ง] 25 เม.ย.2557
7395 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 132/2557 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจ้างตรวจสภาพ ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 07 พ.ค.2557
7394 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 133/2534 ตั้งคณะกรรมการอำนวยการฝึกและการแข่งขันยิงปืนพกระบบเอ็น.อาร์.เอ. หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 10 [2 แผ่น อ่าน 632 ครั้ง] 05 เม.ย.2534
7393 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 133/2535 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 30 เม.ย.2535
7392 เกี่ยวกับการสอบ ว.ตร. 133/2537 การรับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2537 [14 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 03 พ.ค.2537
7391 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 133/2538 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 10 เม.ย.2538
7390 ไปราชการ บก.อก. 133/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 11 มี.ค.2540
7389 ไปราชการ บช.ศ. 133/2541 ให้ข้ราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในงานกาชาด ประจำปี 2541 [10 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 25 มี.ค.2541
7388 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 133/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมข้าราชการชั้นประทวน พลตำรวจ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าร [3 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 08 ก.พ.2542
7387 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 133/2543 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมสัมมนาการประชาสัมพันธ์ ของ บัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 03 มี.ค.2543
7386 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 133/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [5 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 05 มี.ค.2544
7385 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 133/2545 แต่งตั้ง ครู-อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 12 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 08 มี.ค.2545
7384 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 133/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [5 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 14 มี.ค.2546
7383 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 133/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 19 มี.ค.2547
7382 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 133/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [11 แผ่น อ่าน 538 ครั้ง] 31 มี.ค.2548
7381 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 133/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 37 และรุ่นที่ 28 [5 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 28 มิ.ย.2549
7380 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 133/2550 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2550 [8 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 27 มิ.ย.2550
7379 ไปราชการ ฝรก. 133/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 06 มิ.ย.2551
7378 ไปราชการ บก.อก. 133/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 20 พ.ค.2552
7377 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 133/2553 ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครสอบ [2 แผ่น อ่าน 590 ครั้ง] 21 พ.ค.2553
7376 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 133/2554 ตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2554 [14 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 05 ก.ค.2554
7375 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 133/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัตินายพฤทธ์ ศรียะพันธ์ [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 17 พ.ค.2555
7374 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 133/2556 แต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่อนุศาสนาจารย์ และผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์ ประจำกองบัญชาการศึกษา อีกหน้าที่หนึ่ง [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 02 พ.ค.2556
7373 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 133/2557 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตรการยิงปืนพกขั้นพื้นฐานและการดูแลและปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี [2 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 07 พ.ค.2557
7372 ไปราชการ บก.อก. 134/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 603 ครั้ง] 05 เม.ย.2534
7371 ไปราชการ บก.อก. 134/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 30 พ.ค.2535
7370 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 134/2536 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผลในการสอบแข่งขันผู้มี วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ พ.ศ. 2536 [12 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 21 มิ.ย.2536
7369 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 134/2537 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตร การป้อนกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2537 [3 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 04 พ.ค.2537
7368 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 134/2538 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 10 เม.ย.2538
7367 ไปราชการ บก.อก. 134/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 11 มี.ค.2540
7366 ไปราชการ บก.อก. 134/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 25 มี.ค.2541
7365 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 134/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 08 ก.พ.2542
7364 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 134/2543 แต่งตั้งกองอำนวยการโครงการอบรบสัมมนาการประชาสสัมพันธ์ ของ กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 03 มี.ค.2543
7363 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 134/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 05 มี.ค.2544
7362 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 134/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [4 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 08 มี.ค.2545
7361 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 134/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 14 มี.ค.2546
7360 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 134/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 19 มี.ค.2547
7359 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 134/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระบี่พร้อมฝัก (ชนิดไม่มีลาย) [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 01 เม.ย.2548
7358 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 134/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 54 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 30 มิ.ย.2549
7357 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 134/2550 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งถอดยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 28 มิ.ย.2550
7356 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 134/2551 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมนาระดับผู้บริหารของกองบัญชาการศึกษา เพื่อจัดทำรายงานประเมินองค์กรด้วยตนเองและแผนการปรับปรุงระบบงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุรภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 06 มิ.ย.2551
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 15  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553