<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 13/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 13  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
7955 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 107/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก ทรงศักดิ์ ธิติธารวัฒน์ เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 04 มี.ค.2547
7954 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 107/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
7953 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 107/2549 แต่งตั้งคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [2 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 19 พ.ค.2549
7952 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 107/2550 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 25 พ.ค.2550
7951 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 107/2551 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 02 พ.ค.2551
7950 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 107/2552 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 571 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
7949 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 107/2553 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 20 เม.ย.2553
7948 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 107/2554 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 26 พ.ค.2554
7947 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 107/2555 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 25 เม.ย.2555
7946 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 107/2556 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการศึกษา [15 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 11 เม.ย.2556
7945 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 107/2557 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาอาคารพลานามัย วิทยาลัยตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 18 เม.ย.2557
7944 ไปราชการ ฝรก. 107/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 04 เม.ย.2557
7943 ไปราชการ บก.อก. 108/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฎิบัติราชการ [3 แผ่น อ่าน 626 ครั้ง] 07 มี.ค.2534
7942 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 108/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการในการประกาศผลการสอบข้อเขียน (รอบแรก) ในการสอบแข่งขันบุคคลผุ้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [2 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 02 เม.ย.2535
7941 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 108/2536 มอบหมายหน้าที่ในการรับสมัครสอบแข่งขันผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อบรรจุข้ารับราชการตำรวจ พ.ศ. 2536 [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 25 พ.ค.2536
7940 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 108/2537 การรับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ พ.ศ.2537 [21 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 31 มี.ค.2537
7939 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 108/2538 กำหนดหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินทางไปศึกษาดูงานกิจการตำรวจต่างประเทศของหลักสูตรต่างๆ ในสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
7938 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 108/2539 เลื่อนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 522 ครั้ง] 21 ก.พ.2539
7937 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 108/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 24 ก.พ.2540
7936 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 108/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 550 ครั้ง] 13 มี.ค.2541
7935 ไปราชการ บก.อก. 108/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 23 ก.พ.2542
7934 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 108/2543 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 656 ครั้ง] 23 ก.พ.2543
7933 ไปราชการ บก.อก. 108/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 21 ก.พ.2544
7932 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 108/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง๖ระดับรองสารวัตร) รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [2 แผ่น อ่าน 561 ครั้ง] 25 ก.พ.2545
7931 ไปราชการ บก.อก. 108/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 04 มี.ค.2546
7930 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 108/2547 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่หลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ด้านเวนยามสายตรวจ [3 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 04 มี.ค.2547
7929 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 108/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
7928 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 108/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [8 แผ่น อ่าน 555 ครั้ง] 23 พ.ค.2549
7927 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 108/2551 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [4 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 02 พ.ค.2551
7926 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 108/2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแลเว็บไซต์และพัฒนาระบบข้อมูลรวมทั้งการบริหารจัดการระบบงานฐานข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
7925 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 108/2553 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 23 เม.ย.2553
7924 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 108/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 80 [7 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 30 พ.ค.2554
7923 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 108/2555 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 25 เม.ย.2555
7922 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 108/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [3 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 17 เม.ย.2556
7921 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 108/2557 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [9 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 21 เม.ย.2557
7920 ไปราชการ ฝรก. 108/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 265 ครั้ง] 04 เม.ย.2557
7919 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 109/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานตรวจร่างกายในการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [1 แผ่น อ่าน 603 ครั้ง] 02 เม.ย.2535
7918 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 109/2536 ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ ของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 26 มี.ค.2536
7917 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 109/2537 แต่งตั้งคณะกรรมสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 544 ครั้ง] 31 มี.ค.2537
7916 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 109/2538 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 394/2537 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2537 [1 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
7915 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 109/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นลุกจ้างประจำ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 531 ครั้ง] 21 ก.พ.2539
7914 ไปราชการ บก.อก. 109/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 524 ครั้ง] 24 ก.พ.2540
7913 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 109/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 545 ครั้ง] 13 มี.ค.2541
7912 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 109/2542 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 24 ก.พ.2542
7911 ไปราชการ บก.อก. 109/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 516 ครั้ง] 23 ก.พ.2543
7910 ไปราชการ บก.อก. 109/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 21 ก.พ.2544
7909 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 109/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 13(ระดับรองสารวัตร) เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 25 ก.พ.2545
7908 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 109/2546 แต่งตั้งอาจารย์สอนวิชาภาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจ รุ่นที่13 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [1 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 04 มี.ค.2546
7907 ไปราชการ บก.อก. 109/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 08 มี.ค.2547
7906 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 109/2549 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [9 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 25 พ.ค.2549
7905 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 109/2551 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 02 พ.ค.2551
7904 ไปราชการ บช.ศ. 109/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 557 ครั้ง] 20 เม.ย.2552
7903 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 109/2553 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 23 เม.ย.2553
7902 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 109/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2554 [3 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 31 พ.ค.2554
7901 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 109/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายป้องกันปราบปราม ประจำปี พ.ศ.2555 [7 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 26 เม.ย.2555
7900 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 109/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนหลักสูตร การส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๓๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [4 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 17 เม.ย.2556
7899 - ฝรก. 109/2557 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 04 เม.ย.2557
7898 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 109/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค้นหาบุคคลต้นแบบ แบบอย่างข้าราชการตำรวจในการดำรงชีพอย่างพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [2 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 22 เม.ย.2557
7897 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 110/2535 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่กรรมการและเจ้าหน้าที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันบุคคลผุ้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [4 แผ่น อ่าน 604 ครั้ง] 03 เม.ย.2535
7896 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 110/2536 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร [1 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 28 พ.ค.2536
7895 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 110/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสุตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 537 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
7894 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 110/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาขาราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 533 ครั้ง] 21 ก.พ.2539
7893 ไปราชการ ว.ตร. 110/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 545 ครั้ง] 25 ก.พ.2540
7892 ไปราชการ บก.อก. 110/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 534 ครั้ง] 17 มี.ค.2541
7891 ไปราชการ บก.อก. 110/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 24 ก.พ.2542
7890 ไปราชการ บก.อก. 110/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 23 ก.พ.2543
7889 ไปราชการ บก.อก. 110/2544 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 23 ก.พ.2544
7888 ไปราชการ บก.อก. 110/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 25 ก.พ.2545
7887 - บก.อก. 110/2546 การรักาความปลอดภัยสถานที่ราชการกองบัญชาการศึกษา และกองอำนวยการศึกษา [6 แผ่น อ่าน 786 ครั้ง] 04 มี.ค.2546
7886 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 110/2547 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาควิชาการ ของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 และกองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 08 มี.ค.2547
7885 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 110/2548 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบบุคลิกภาพ ในการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2548 (เพิ่มเติม) [13 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
7884 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 110/2550 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 29 พ.ค.2550
7883 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 110/2551 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 02 พ.ค.2551
7882 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 110/2553 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 23 เม.ย.2553
7881 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 110/2554 แต่งตั้งว่าที่ยศชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 01 มิ.ย.2554
7880 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 110/2555 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการที่เกิดเหตุ (Crime Scene Management) [2 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 26 เม.ย.2555
7879 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 110/2556 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 18 เม.ย.2556
7878 ไปราชการ ฝรก. 110/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 08 เม.ย.2557
7877 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 110/2557 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงพัฒนาด้านกายภาพของห้องสมุด วิทยาลัยการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 22 เม.ย.2557
7876 - บช.ศ. 110/2559 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 23 พ.ค.2559
7875 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 111/2534 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัคร ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกรมตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2534 [6 แผ่น อ่าน 587 ครั้ง] 11 มี.ค.2534
7874 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 111/2535 จัดหน้าที่นายร้อยตำรวจเวรเพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 08 เม.ย.2535
7873 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 111/2536 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มิถุนายน 2536 [11 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 28 พ.ค.2536
7872 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 111/2537 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 04 เม.ย.2537
7871 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 111/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพบตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 556 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
7870 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 111/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาขาราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [5 แผ่น อ่าน 565 ครั้ง] 22 ก.พ.2539
7869 ไปราชการ บก.อก. 111/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 25 ก.พ.2540
7868 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 111/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 559 ครั้ง] 17 มี.ค.2541
7867 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 111/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่หลักสูตรเพิ่มพูนยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก (ชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน-พลตำรวจ) [4 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 25 ก.พ.2542
7866 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 111/2543 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 23 ก.พ.2543
7865 ไปราชการ บก.อก. 111/2544 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 23 ก.พ.2544
7864 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 111/2545 แต่งตั้ง ครู-อาจารย์ สอนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 52ประจำปี 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 27 ก.พ.2545
7863 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 111/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่25 เพิ่มเติม [9 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 04 มี.ค.2546
7862 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 111/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 08 มี.ค.2547
7861 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 111/2548 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบบุคลิกภาพ เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำปี 2548 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
7860 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 111/2549 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 30 พ.ค.2549
7859 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 111/2550 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 29 พ.ค.2550
7858 ไปราชการ บก.อก. 111/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 20 เม.ย.2552
7857 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 111/2553 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 556 ครั้ง] 23 เม.ย.2553
7856 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 111/2554 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 01 มิ.ย.2554
7855 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 111/2555 จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 25 เม.ย.2555
7854 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 111/2556 การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 18 เม.ย.2556
7853 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 111/2557 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำโครงสร้างโรงเรียนเฉพาะทางในวิชาชีพตำรวจและปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 22 เม.ย.2557
7852 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 111/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดราคาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 10 เม.ย.2557
7851 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 112/2534 ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 590 ครั้ง] 11 มี.ค.2534
7850 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 112/2536 กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการรับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้ารับราชการตำรวจ ประจำปี 2536 [20 แผ่น อ่าน 480 ครั้ง] 31 พ.ค.2536
7849 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 112/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 501 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
7848 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 112/2539 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 22 ก.พ.2539
7847 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 112/2541 แตจ่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการของ นักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 49 กองกำกับการโรงเรียนตำตรวจภูธร 7 (เพิ่มเติม) [3 แผ่น อ่าน 601 ครั้ง] 18 มี.ค.2541
7846 ไปราชการ บก.อก. 112/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 23 ก.พ.2543
7845 ไปราชการ บก.อก. 112/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 23 ก.พ.2544
7844 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 112/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 531 ครั้ง] 27 ก.พ.2545
7843 ไปราชการ บก.อก. 112/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 04 มี.ค.2546
7842 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 112/2547 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ด้านเวรยามสายตรวจ [7 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 08 มี.ค.2547
7841 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 112/2548 จัดตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาการเบิกจ่ายเงินค่าสมคุณวิทยากรของ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
7840 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 112/2549 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 84 [4 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 30 พ.ค.2549
7839 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 112/2550 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 29 พ.ค.2550
7838 ไปราชการ บก.อก. 112/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 05 พ.ค.2551
7837 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 112/2552 แต่งตั้งคณะทำงานแผนงานพัฒนาจริยธรรมตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 587 ครั้ง] 22 เม.ย.2552
7836 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 112/2553 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 23 เม.ย.2553
7835 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 112/2555 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 26 เม.ย.2555
7834 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 112/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ [2 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 23 เม.ย.2556
7833 ไปราชการ บช.ศ. 112/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 23 เม.ย.2557
7832 - ฝรก. 112/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 11 เม.ย.2557
7831 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 113/2534 ตั้งคระกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ประจำเดือน มีนาคม 2534 [1 แผ่น อ่าน 661 ครั้ง] 13 มี.ค.2534
7830 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 113/2535 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 15 เม.ย.2535
7829 ไปราชการ บก.อก. 113/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 501 ครั้ง] 31 พ.ค.2536
7828 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 113/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 552 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
7827 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 113/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 22 ก.พ.2539
7826 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 113/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 25 ก.พ.2540
7825 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 113/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 522 ครั้ง] 18 มี.ค.2541
7824 - บก.อก. 113/2542 - [1 แผ่น อ่าน 553 ครั้ง] 26 ก.พ.2542
7823 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 113/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจหลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 9 ระดับชั้นประทวน - พลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 23 ก.พ.2543
7822 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 113/2544 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตร สำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาควิชาการ ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 39 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 23 ก.พ.2544
7821 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 113/2545 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 27 ก.พ.2545
7820 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 113/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 14 มี.ค.2546
7819 ไปราชการ บก.อก. 113/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 09 มี.ค.2547
7818 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 113/2549 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 31 พ.ค.2549
7817 ไปราชการ บก.อก. 113/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 14 พ.ค.2551
7816 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 113/2552 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 23 เม.ย.2552
7815 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 113/2554 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2554 [7 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 07 มิ.ย.2554
7814 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 113/2555 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.)(เพิ่มเติม) [8 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 27 เม.ย.2555
7813 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 113/2557 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจ้างตรจสภาพ ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครืองรถยนต์ราชการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 23 เม.ย.2557
7812 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 113/2557 แต่งตั้ง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๘ คัน [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 11 เม.ย.2557
7811 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 114/2535 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแลกเปลี่ยนและเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในงานราชการ [1 แผ่น อ่าน 567 ครั้ง] 15 เม.ย.2535
7810 ไปราชการ บก.อก. 114/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 03 มิ.ย.2536
7809 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 114/2538 การฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
7808 ไปราชการ บก.อก. 114/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 22 ก.พ.2539
7807 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 114/2540 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2540 [12 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 25 ก.พ.2540
7806 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 114/2541 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 641 ครั้ง] 18 มี.ค.2541
7805 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 114/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 26 ก.พ.2542
7804 ไปราชการ บก.อก. 114/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 25 ก.พ.2543
7803 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 114/2544 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตร สำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาควิชาการ ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 17 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 23 ก.พ.2544
7802 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 114/2545 แต่งตั้ง - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 40 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 01 มี.ค.2545
7801 ไปราชการ บก.อก. 114/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 05 มี.ค.2546
7800 ไปราชการ บก.อก. 114/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 09 มี.ค.2547
7799 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 114/2548 แต่งตั้งอาจารย์ หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 21 มี.ค.2548
7798 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 114/2549 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [3 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 31 พ.ค.2549
7797 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 114/2550 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 3 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 29 พ.ค.2550
7796 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 114/2551 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 15 พ.ค.2551
7795 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 114/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 23 เม.ย.2552
7794 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 114/2554 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2554 [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 09 มิ.ย.2554
7793 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 114/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตรข้าราชการตำรวจที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 30 เม.ย.2555
7792 ไปราชการ ฝรก. 114/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 11 เม.ย.2557
7791 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 114/2557 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 25 เม.ย.2557
7790 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 115/2535 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ และความเหมาะสมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 18 [1 แผ่น อ่าน 655 ครั้ง] 29 พ.ค.2535
7789 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 115/2536 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 08 มิ.ย.2536
7788 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 115/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 30 [11 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 15 เม.ย.2537
7787 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 115/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 23 มี.ค.2538
7786 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 115/2539 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 23 ก.พ.2539
7785 ไปราชการ บก.อก. 115/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 25 ก.พ.2540
7784 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 115/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 18 มี.ค.2541
7783 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 115/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 26 ก.พ.2542
7782 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 115/2543 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณถาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 59 [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 25 ก.พ.2543
7781 ไปราชการ บก.อก. 115/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 23 ก.พ.2544
7780 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 115/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 04 มี.ค.2545
7779 ไปราชการ บก.อก. 115/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 05 มี.ค.2546
7778 ไปราชการ บก.อก. 115/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 09 มี.ค.2547
7777 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 115/2548 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม สังกัดกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 21 มี.ค.2548
7776 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 115/2549 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 31 พ.ค.2549
7775 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 115/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 30 พ.ค.2550
7774 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 115/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 28 [7 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 16 พ.ค.2551
7773 ไปราชการ บก.อก. 115/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 23 เม.ย.2552
7772 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 115/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมของ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 26 เม.ย.2553
7771 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 115/2554 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สืบสวนหาข่าวการทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2554 [3 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 09 มิ.ย.2554
7770 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 115/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [2 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 30 เม.ย.2555
7769 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 115/2556 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 23 เม.ย.2556
7768 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 115/2557 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยการตำรวจ (e-library) [3 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 25 เม.ย.2557
7767 - ฝรก. 115/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 17 เม.ย.2557
7766 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 116/2534 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกรมตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2534 [3 แผ่น อ่าน 574 ครั้ง] 22 มี.ค.2534
7765 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 116/2535 มอบหมายหน้าที่ในพิธีเปิดการสัมมนาข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของไทยและมาเลเซีย [2 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 16 เม.ย.2535
7764 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 116/2536 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 08 มิ.ย.2536
7763 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 116/2537 ตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่ง [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 15 เม.ย.2537
7762 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 116/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 27 มี.ค.2538
7761 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 116/2539 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 23 ก.พ.2539
7760 ไปราชการ บก.อก. 116/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 25 ก.พ.2540
7759 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 116/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 18 มี.ค.2541
7758 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 116/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธรุการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 26 ก.พ.2542
7757 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 116/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยกรและคณะกรรมการการบริหารโครงการเกียวกับระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ [3 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 25 ก.พ.2543
7756 ไปราชการ บก.อก. 116/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 26 ก.พ.2544
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 13  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553