<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 11/52
รวม 10356 รายการ 33407 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 11  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
8356 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 89/2548 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 09 มี.ค.2548
8355 ไปราชการ ฝรก. 89/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 28 เม.ย.2549
8354 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 89/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร - ธิดา ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 24 เม.ย.2550
8353 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 89/2551 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงอาคารสถานที่ทำการ อาคารเรียน และสภาพแวดล้อมของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 04 เม.ย.2551
8352 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 89/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [7 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 31 มี.ค.2552
8351 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 89/2553 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 71 รุ่นที่ 73 และรุ่นที่ 75 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 26 มี.ค.2553
8350 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 89/2554 ตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2554 [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 28 เม.ย.2554
8349 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 89/2555 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 30 มี.ค.2555
8348 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 89/2556 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ (เต็มขั้น) และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 29 มี.ค.2556
8347 - ฝรก. 89/2557 เปลี่ยนประธานกรรมการตรวจการจ้าง [1 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 20 มี.ค.2557
8346 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 90/2534 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2534 [7 แผ่น อ่าน 547 ครั้ง] 26 ก.พ.2534
8345 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 90/2535 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 19 มี.ค.2535
8344 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 90/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 04 พ.ค.2536
8343 ไปราชการ บก.อก. 90/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 07 มี.ค.2537
8342 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 90/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 13 มี.ค.2538
8341 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 90/2539 แต่งตั้งวิทยากรทำการสอนในโครงการฝึกอบอมใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ [2 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 26 มี.ค.2539
8340 ไปราชการ บก.อก. 90/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 17 ม.ค.2540
8339 ไปราชการ บก.อก. 90/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 02 มี.ค.2541
8338 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 90/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [4 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 12 ก.พ.2542
8337 ไปราชการ บก.อก. 90/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 16 เม.ย.2543
8336 ไปราชการ บก.อก. 90/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 09 ก.พ.2544
8335 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 90/2545 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่นๆ ในการจัดหาเครื่องฝึกยิงจำลอง [2 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 14 ก.พ.2545
8334 ไปราชการ ว.ตร. 90/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 20 ก.พ.2546
8333 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 90/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 20 ก.พ.2547
8332 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 90/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 09 มี.ค.2548
8331 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 90/2549 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 28 เม.ย.2549
8330 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 90/2550 แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาทบทวนและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 25 เม.ย.2550
8329 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 90/2551 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดงานครบรอบ 100 ปี ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [2 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 04 เม.ย.2551
8328 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 90/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 31 มี.ค.2552
8327 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 90/2553 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 100-101 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 26 มี.ค.2553
8326 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 90/2554 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 03 พ.ค.2554
8325 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 90/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 04 เม.ย.2555
8324 ไปราชการ ฝรก. 90/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 222 ครั้ง] 20 มี.ค.2557
8323 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 90/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 31 มี.ค.2557
8322 ไปราชการ บก.อก. 91/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 592 ครั้ง] 26 ก.พ.2534
8321 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 91/2535 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการเกี่บวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ของนักเรียนหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 11 [2 แผ่น อ่าน 549 ครั้ง] 19 มี.ค.2535
8320 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 91/2537 การแต่งตั้งอาจารยืผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 28 [4 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 08 มี.ค.2537
8319 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 91/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 13 มี.ค.2538
8318 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 91/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 09 ก.พ.2539
8317 - บก.อก. 91/2540 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 78/2540 ลง 11 กมุภาพันธ์ 2540 [1 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 18 ม.ค.2540
8316 ไปราชการ บก.อก. 91/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 04 มี.ค.2541
8315 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 91/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 12 ก.พ.2542
8314 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 91/2543 แต่งตั้งวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนยุทธวิธีตำรวจ ระดับคูรฝึก ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน-พลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 17 เม.ย.2543
8313 ไปราชการ บก.อก. 91/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 12 ก.พ.2544
8312 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 91/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบที่ใช่ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2545 [2 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 15 ก.พ.2545
8311 ไปราชการ บก.อก. 91/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 20 ก.พ.2546
8310 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 91/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 20 ก.พ.2547
8309 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 91/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 09 มี.ค.2548
8308 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 91/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 03 พ.ค.2549
8307 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 91/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 27 [13 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 30 เม.ย.2550
8306 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 91/2551 แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 08 เม.ย.2551
8305 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 91/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [7 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 31 มี.ค.2552
8304 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 91/2553 ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสิ่งของหลวง [1 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 26 มี.ค.2553
8303 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 91/2554 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 03 พ.ค.2554
8302 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 91/2555 ให้ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการ และพนักงาน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 34 [6 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 04 เม.ย.2555
8301 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 91/2556 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 29 มี.ค.2556
8300 - ฝรก. 91/2557 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการและการฝึก (ภาคเรียนที่ ๒) และภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 229 ครั้ง] 20 มี.ค.2557
8299 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 91/2557 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 31 มี.ค.2557
8298 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 92/2534 เจ้าหน้าที่ตรวจรับการจัดซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง [1 แผ่น อ่าน 574 ครั้ง] 26 ก.พ.2534
8297 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 92/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 06 พ.ค.2536
8296 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 92/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประสานงานและปราบปรามการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี 2537 [4 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 15 มี.ค.2537
8295 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 92/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 13 มี.ค.2538
8294 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 92/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 09 ก.พ.2539
8293 ไปราชการ บก.อก. 92/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 18 ม.ค.2540
8292 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 92/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน กปล.08 ขนาด 5.56 มม. และกปซ.02 [1 แผ่น อ่าน 530 ครั้ง] 04 มี.ค.2541
8291 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 92/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 12 ก.พ.2542
8290 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 92/2543 แต่งตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนยุทธวิธีตำรวจ ระดับคูรฝึก ปี 2543 ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน-พลตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 17 เม.ย.2543
8289 ไปราชการ บก.อก. 92/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 12 ก.พ.2544
8288 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 92/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 12 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 15 ก.พ.2545
8287 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 92/2546 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กับการ รุ่นที่ 72 และรุ่นที่ 73 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 20 ก.พ.2546
8286 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 92/2547 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 24 ก.พ.2547
8285 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 92/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 09 มี.ค.2548
8284 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 92/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการต่าง ๆ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการของ กองบัญชาการศึกษา : ด้านการเขียนโครงการ [2 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 04 พ.ค.2549
8283 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 92/2550 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบละรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา และรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา [6 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 01 พ.ค.2550
8282 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 92/2551 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการรับจ่ายเงินของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 08 เม.ย.2551
8281 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 92/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 31 มี.ค.2552
8280 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 92/2553 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) [4 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 30 มี.ค.2553
8279 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 92/2554 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 03 พ.ค.2554
8278 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 92/2556 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเช้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๖ [3 แผ่น อ่าน 263 ครั้ง] 29 มี.ค.2556
8277 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 92/2557 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 31 มี.ค.2557
8276 ไปราชการ ฝรก. 92/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 20 มี.ค.2557
8275 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 93/2534 กรรมการตรวจรับการจัดซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง [1 แผ่น อ่าน 612 ครั้ง] 26 ก.พ.2534
8274 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 93/2535 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบในการสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [3 แผ่น อ่าน 574 ครั้ง] 23 มี.ค.2535
8273 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 93/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางมาราชการ [1 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 21 พ.ค.2536
8272 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 93/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลุกจ้างประจำ ในสังกัดโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 16 มี.ค.2537
8271 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 93/2538 อณุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 546 ครั้ง] 14 มี.ค.2538
8270 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 93/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 09 ก.พ.2539
8269 ไปราชการ บก.อก. 93/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 18 ม.ค.2540
8268 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 93/2541 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสาร [2 แผ่น อ่าน 504 ครั้ง] 04 มี.ค.2541
8267 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 93/2542 แต่งตั้งคณะวิทยากรอบรมข้าราชการตำรวจตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [3 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 12 ก.พ.2542
8266 ไปราชการ บก.อก. 93/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 17 เม.ย.2543
8265 ไปราชการ บก.อก. 93/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 12 ก.พ.2544
8264 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 93/2545 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 15 ก.พ.2545
8263 ไปราชการ บก.อก. 93/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 24 ก.พ.2546
8262 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 93/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 79 [12 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 23 ก.พ.2547
8261 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 93/2548 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายเลขานุการคณะทำงานศึกษาแนวทางการกำหนดนโยบายในการดำเนินการ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 11 มี.ค.2548
8260 ไปราชการ กอจ. 93/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 08 พ.ค.2549
8259 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 93/2551 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงินทดรองราชการ [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 08 เม.ย.2551
8258 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 93/2552 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 31 มี.ค.2552
8257 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 93/2553 แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เจ้าหน้าที่นำสาร และผู้อารักขาการนำสารของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 31 มี.ค.2553
8256 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 93/2554 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษษความปลอดภัยสถานที่ราชการ กงบัญชาการศึกษา ระหว่างวันที่ 11-31 พฤษภาคม 2554 [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 10 พ.ค.2554
8255 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 93/2555 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ระหว่างวันที่ 12-30 เมษายน 2555 [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 10 เม.ย.2555
8254 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 93/2556 ตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๖ [13 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 01 เม.ย.2556
8253 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 94/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางด้านการเงินและบัญชี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [19 แผ่น อ่าน 622 ครั้ง] 25 มี.ค.2535
8252 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 94/2536 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 06 พ.ค.2536
8251 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 94/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยวิธีสอบผู้มีวุฒิปริญญาตรีเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2536 [2 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 16 มี.ค.2537
8250 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 94/2538 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 14 มี.ค.2538
8249 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 94/2539 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจ ที่จะเข้ารับกาฝึกอบอมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 26-28 [2 แผ่น อ่าน 492 ครั้ง] 12 ก.พ.2539
8248 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 94/2541 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 06 มี.ค.2541
8247 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 94/2542 แต่งตั้งคณทำงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มพูนยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก (ชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน-พลตำรวจ) [3 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 12 ก.พ.2542
8246 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 94/2543 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 59 [2 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 18 เม.ย.2543
8245 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 94/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่นักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 39 (ครั้งที่ 1 ) กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 12 ก.พ.2544
8244 ไปราชการ บก.อก. 94/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 24 ก.พ.2546
8243 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 94/2547 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 26 ก.พ.2547
8242 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 94/2548 แต่งตั้งประธานอนุกรรมการประจำหน่วยสอบ [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 11 มี.ค.2548
8241 ไปราชการ บก.อก. 94/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 09 พ.ค.2549
8240 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 94/2550 แต่งตั้งคณะทำงานปรับหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 02 พ.ค.2550
8239 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 94/2552 ให้ลุกจ้างได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 31 มี.ค.2552
8238 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 94/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 31 มี.ค.2553
8237 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 94/2554 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 10 พ.ค.2554
8236 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 94/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 12 เม.ย.2555
8235 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 94/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 270 ครั้ง] 02 เม.ย.2556
8234 ไปราชการ ฝรก. 94/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 222 ครั้ง] 26 มี.ค.2557
8233 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 94/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 01 เม.ย.2557
8232 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 95/2534 ตั้งหน่วยเฉพาะกิจ [2 แผ่น อ่าน 562 ครั้ง] 27 ก.พ.2534
8231 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 95/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน [2 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 25 มี.ค.2535
8230 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 95/2537 เพิ่มทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 16 มี.ค.2537
8229 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 95/2538 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 15 มี.ค.2538
8228 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 95/2539 แก้ไขเพิ่มคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 13 ก.พ.2539
8227 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 95/2540 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหน้าที่กรางานของกองบํญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 18 ม.ค.2540
8226 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 95/2541 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 06 มี.ค.2541
8225 ไปราชการ บก.อก. 95/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 15 ก.พ.2542
8224 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 95/2543 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 18 ก.พ.2553
8223 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 95/2544 แต่งตั้งยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 12 ก.พ.2544
8222 ไปราชการ บก.อก. 95/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 18 ก.พ.2545
8221 - บก.อก. 95/2546 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 25 ก.พ.2546
8220 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 95/2547 ลงโทษข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 26 ก.พ.2547
8219 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 95/2548 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 11 มี.ค.2548
8218 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 95/2549 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [14 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 09 พ.ค.2549
8217 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 95/2550 แต่งตั้งอนุกรรมการวินิจฉัยการสอบสัมภาษณ์และอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ [7 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 03 พ.ค.2550
8216 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 95/2551 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารวิกฤตการณ์และครูฝึกการควบคุมฝูงชน [6 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 21 เม.ย.2551
8215 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 95/2552 ตั้งศูนย์อำนวยการร่วมในการบริหารการฝึกอบรมเพื่อประสานกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคที่เป็นหน่วยรับผิดชอบจัดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 98 [5 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 01 เม.ย.2552
8214 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 95/2554 ถอนการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 11 พ.ค.2554
8213 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 95/2555 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 263 ครั้ง] 12 เม.ย.2555
8212 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 95/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสภาพ ซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 02 เม.ย.2556
8211 ไปราชการ ฝรก. 95/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 211 ครั้ง] 27 มี.ค.2557
8210 ไปราชการ บช.ศ. 95/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 01 เม.ย.2557
8209 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 96/2535 เลื่นขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [8 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 25 มี.ค.2535
8208 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 96/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้าราชการตำรวจและบุคคลทั่วไปผู้มีวุฒิปริญญา(กอน. และ กอต.) พ.ศ.2536 [3 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 17 มี.ค.2537
8207 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 96/2538 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 15 มี.ค.2538
8206 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 96/2539 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 13 ก.พ.2539
8205 ไปราชการ บก.อก. 96/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 19 ก.พ.2540
8204 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 96/2541 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 06 มี.ค.2541
8203 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 96/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [4 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 15 ก.พ.2542
8202 ไปราชการ บก.อก. 96/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 18 ก.พ.2553
8201 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 96/2544 แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 13 ก.พ.2544
8200 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 96/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของหลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 75 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [2 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 18 ก.พ.2545
8199 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 96/2546 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กอบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 26 ก.พ.2546
8198 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 96/2547 ลงโทษข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 26 ก.พ.2547
8197 ไปราชการ บก.อก. 96/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 15 มี.ค.2548
8196 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 96/2549 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 09 พ.ค.2549
8195 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 96/2550 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 08 พ.ค.2550
8194 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 96/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติเพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์ (สบ 3) ในสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 21 เม.ย.2551
8193 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 96/2552 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 07 เม.ย.2552
8192 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 96/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับค้ามนุษย์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการบังคับใช้กฎหมายและครูผู้ฝึกสอนระดับชาติ (Human Trafficking Investigation Courses For National Trainers And Specialist Law Enforc [2 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 11 พ.ค.2554
8191 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 96/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 12 เม.ย.2555
8190 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 96/2556 แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน [2 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 03 เม.ย.2556
8189 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 96/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการกลางตรวจติดตามและประเินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชกรของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [2 แผ่น อ่าน 256 ครั้ง] 01 เม.ย.2557
8188 เลื่อนขั้นเงินเดือน ฝรก. 96/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [8 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 27 มี.ค.2557
8187 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 97/2535 ยกเลิกคำสั่งเลื่นขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 25 มี.ค.2535
8186 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 97/2537 ตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 17 มี.ค.2537
8185 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 97/2538 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 15 มี.ค.2538
8184 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 97/2539 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 13 ก.พ.2539
8183 - บก.อก. 97/2540 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 19 ก.พ.2540
8182 ไปราชการ บก.อก. 97/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 06 มี.ค.2541
8181 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 97/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 15 ก.พ.2542
8180 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 97/2543 แต่งตั้งอารจาย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 71 [13 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 22 เม.ย.2543
8179 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 97/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 52 ครั้งที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [3 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 13 ก.พ.2544
8178 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 97/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างกองบัญชาการศึกษากับกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 20 ก.พ.2545
8177 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 97/2546 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 492 ครั้ง] 26 ก.พ.2546
8176 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 97/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 27 ก.พ.2547
8175 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 97/2548 แต่งตั้งอนุกรรมการทดสอบบุคลิกภาพการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2548 เพิ่มเติม จำรวน 1,000 อัตรา [3 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 15 มี.ค.2548
8174 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 97/2549 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 15 พ.ค.2549
8173 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 97/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 3 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [5 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 09 พ.ค.2550
8172 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 97/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารวิกฤติการณ์ และครูฝึกการควบคุมฝูงชน [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 22 เม.ย.2551
8171 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 97/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุรภาพภายในหน่วยฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 07 เม.ย.2552
8170 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 97/2554 แต่งตั้งวิทยากรในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการอำนวยการ และสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ [1 แผ่น อ่าน 250 ครั้ง] 11 พ.ค.2554
8169 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 97/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ดาบตำรวจ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 12 เม.ย.2555
8168 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 97/2556 แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของอาคารที่ทำการกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 03 เม.ย.2556
8167 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 97/2557 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง หนองสาหร่าย [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 01 เม.ย.2557
8166 เลื่อนขั้นเงินเดือน ฝรก. 97/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 272 ครั้ง] 27 มี.ค.2557
8165 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 98/2535 แก้ไขคำสั่งเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 25 มี.ค.2535
8164 ไปราชการ บก.อก. 98/2536 ใหข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 12 พ.ค.2536
8163 ไปราชการ บก.อก. 98/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 18 มี.ค.2537
8162 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 98/2538 มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจรักษาการในตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 15 มี.ค.2538
8161 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 98/2539 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 13 ก.พ.2539
8160 - บก.อก. 98/2540 เพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 86/2540 ลงวันที่ 12 กมุภาพันธ์ 2540 [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 20 ก.พ.2540
8159 ไปราชการ บก.อก. 98/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 06 มี.ค.2541
8158 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 98/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมพลตำรวจตามโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั่งที่ 1) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 50 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [2 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 15 ก.พ.2542
8157 ไปราชการ บก.อก. 98/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 22 ก.พ.2553
รวม 10356 รายการ 33407 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 11  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553