<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 10/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 10  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
8555 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 80/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2543 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรนักเรียนตำรวจ รุ่นที่ 30 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [3 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 09 เม.ย.2543
8554 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 80/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการและพิจารณาโครงการอบรมสัมมนาของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 06 ก.พ.2544
8553 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 80/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่นักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 54 ครั้งที่ 1 [3 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 06 ก.พ.2545
8552 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 80/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [3 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 20 ก.พ.2546
8551 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 80/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 78 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 13 ก.พ.2547
8550 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 80/2548 แต่งตั้งวิทยากร ครู - อาจารย์ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 35 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 02 มี.ค.2548
8549 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 80/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 24 เม.ย.2549
8548 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 80/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) [2 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 19 เม.ย.2550
8547 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 80/2552 ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษ [2 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 24 มี.ค.2552
8546 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 80/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 24 มี.ค.2553
8545 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 80/2554 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 20 เม.ย.2554
8544 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 80/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 30 มี.ค.2555
8543 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 80/2556 แต่งตั้งวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 25 มี.ค.2556
8542 - ฝรก. 80/2557 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 17 มี.ค.2557
8541 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 80/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมพัสดุที่ชำรุดของหน่วยงาน บช.ศ. โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 27 มี.ค.2557
8540 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 81/2536 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 23 เม.ย.2536
8539 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 81/2537 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2537 [11 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 24 ก.พ.2537
8538 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 81/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 03 มี.ค.2538
8537 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 81/2539 แต่งตั้งอาจารย์และหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [2 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 05 ก.พ.2539
8536 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 81/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 12 ก.พ.2540
8535 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 81/2541 ปลดข้าราชการตำรวจออกจากข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 534 ครั้ง] 12 ก.พ.2541
8534 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 81/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 02 ก.พ.2542
8533 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 81/2543 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 09 เม.ย.2543
8532 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 81/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 07 ก.พ.2544
8531 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 81/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมนักเรียนพลตำรวจตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 53 กองกำกับการ โรงเรียนตำรวจภูธร 7 [2 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 06 ก.พ.2545
8530 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 81/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร1 [3 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 20 ก.พ.2546
8529 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 81/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 16 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [3 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 16 ก.พ.2547
8528 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 81/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจด้านการป้องกันการประทุษร้ายต่อชีวิตและการก่อวินาศกรรม [2 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 03 มี.ค.2548
8527 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 81/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 24 เม.ย.2549
8526 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 81/2550 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) [2 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 19 เม.ย.2550
8525 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 81/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2552 [3 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 25 มี.ค.2552
8524 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 81/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนหลักสูตร การปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2554 [4 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 22 เม.ย.2554
8523 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 81/2555 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 30 มี.ค.2555
8522 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 81/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการและการฝึก (ภาคเรียนที่ ๒) และภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ [8 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 25 มี.ค.2556
8521 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 81/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 31 มี.ค.2557
8520 - ฝรก. 81/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 18 มี.ค.2557
8519 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 82/2534 แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 630 ครั้ง] 19 ก.พ.2534
8518 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 82/2536 แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกผู้สอบได้สำรอง นักเรียนพลตำรวจ พ.ศ. 2536 เพื่อบรรจุแต่งตั้งในสังกัดสำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 23 เม.ย.2536
8517 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 82/2537 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่65/2537 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 [1 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 24 ก.พ.2537
8516 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 82/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 03 มี.ค.2538
8515 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 82/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [2 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 05 ก.พ.2539
8514 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 82/2540 มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจการก่อสร้างอาคารเรียนรวม [2 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 12 ก.พ.2540
8513 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 82/2541 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 16 ก.พ.2541
8512 ไปราชการ บก.อก. 82/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 02 ก.พ.2542
8511 ไปราชการ บก.อก. 82/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 10 เม.ย.2543
8510 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 82/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 07 ก.พ.2544
8509 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 82/2545 แต่งตั้งวิทยากรในการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และความรู้ภาษาอังกฤษของข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 07 ก.พ.2545
8508 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 82/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 20 ก.พ.2546
8507 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 82/2547 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 16 ก.พ.2547
8506 ไปราชการ บก.อก. 82/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 04 มี.ค.2548
8505 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 82/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 24 เม.ย.2549
8504 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 82/2550 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 19 เม.ย.2550
8503 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 82/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2552 [4 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 25 มี.ค.2552
8502 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 82/2553 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2553 [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 24 มี.ค.2553
8501 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 82/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนหลักสูตร การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2554 [4 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 22 เม.ย.2554
8500 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 82/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 30 มี.ค.2555
8499 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 82/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 26 มี.ค.2556
8498 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 82/2557 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทน [2 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 31 มี.ค.2557
8497 เลื่อนขั้นเงินเดือน ฝรก. 82/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 18 มี.ค.2557
8496 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 83/2534 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย ประจำปีการศึกษา 2534 [3 แผ่น อ่าน 659 ครั้ง] 19 ก.พ.2534
8495 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 83/2535 แต่งตั้งคณะทงานพิจารณาปรับปรุงและกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกข้อสอบในการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำรวจ หลักสูตรต่างฯ ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 18 มี.ค.2535
8494 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 83/2536 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2536 [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 27 เม.ย.2536
8493 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 83/2537 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 21 ก.พ.2537
8492 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 83/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 566 ครั้ง] 03 มี.ค.2538
8491 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 83/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [2 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 05 ก.พ.2539
8490 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 83/2540 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตณการยิงปืนพก ระบบ พี.พี.ซี. และวิธีการควบคุมฝูงชน [3 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 11 ก.พ.2540
8489 ไปราชการ บก.อก. 83/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 16 ก.พ.2541
8488 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 83/2542 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 55 [8 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 03 ก.พ.2542
8487 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 83/2543 แต่งตั้งคณะกรรมสการคัดเลือกระดับกองบัญชาการ เพื่อจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 15 เม.ย.2543
8486 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 83/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 07 ก.พ.2544
8485 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 83/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 12 กองกำกับการ โรงเรียนตำรวจภูธร 1 [2 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 08 ก.พ.2545
8484 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 83/2546 แต่งตั้งอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - คร หลัสูตรผู้ช่วยสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ แระจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 20 ก.พ.2546
8483 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 83/2547 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 16 ก.พ.2547
8482 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 83/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 24 เม.ย.2549
8481 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 83/2550 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 19 เม.ย.2550
8480 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 83/2552 แต่งตั้งคณะทำงานแผนงานพัฒนาการฝึกอบรม [2 แผ่น อ่าน 524 ครั้ง] 27 มี.ค.2552
8479 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 83/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้ฝึกสอนหลักสูตร ธุรการและกำลังพล รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2554 [4 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 22 เม.ย.2554
8478 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 83/2555 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 30 มี.ค.2555
8477 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 83/2556 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 26 มี.ค.2556
8476 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 83/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 31 มี.ค.2557
8475 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 83/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 256 ครั้ง] 06 มี.ค.2558
8474 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 84/2535 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 18 มี.ค.2535
8473 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 84/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 27 เม.ย.2536
8472 ไปราชการ บช.ศ. 84/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 07 มี.ค.2538
8471 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 84/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [2 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 05 ก.พ.2539
8470 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 84/2540 แต่ตงตั้งวิทยากรและครูฝึก หลักสูตรการยิงปืนพกระบบ พี.พี.ซี. และวิธีควบคุ้มฝูงชน รุ่นที่ 10 - รุ่นที่ 13 [2 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 11 ก.พ.2540
8469 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 84/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานร้านแสดงกิจกรรมของกรมตำรวจในงานกาชาด ปี 2541 [4 แผ่น อ่าน 623 ครั้ง] 19 ก.พ.2541
8468 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 84/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 55 [13 แผ่น อ่าน 681 ครั้ง] 03 ก.พ.2542
8467 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 84/2543 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 15 เม.ย.2543
8466 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 84/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 10 เพื่อพัฒนาข้าราชกาตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 07 ก.พ.2544
8465 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 84/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2545 กองกำกับการ โรงเรียนตำรวจภูธร 8 [2 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 08 ก.พ.2545
8464 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 84/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [4 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 20 ก.พ.2546
8463 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 84/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 18 ก.พ.2547
8462 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 84/2549 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 24 เม.ย.2549
8461 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 84/2550 แต่งตั้งคณะทำงานรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า [2 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 20 เม.ย.2550
8460 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 84/2552 มาตรการประหยัดพลังงาน ของ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2552 [4 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 30 มี.ค.2552
8459 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 84/2553 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรสารวัตร หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับ และหลักสูตรการบริหารตำรวจชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2553 [1 แผ่น อ่าน 492 ครั้ง] 25 มี.ค.2553
8458 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 84/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนหลักสูตร การส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 31 ประจำปีงบประมาณ 2554 [4 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 22 เม.ย.2554
8457 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 84/2555 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 30 มี.ค.2555
8456 - บช.ศ. 84/2556 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 27 มี.ค.2556
8455 ไปราชการ ฝรก. 84/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 19 มี.ค.2557
8454 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 84/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของเงินเดือน (เต็มขั้น) และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 251 ครั้ง] 31 มี.ค.2557
8453 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 84/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงานของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 06 มี.ค.2558
8452 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 85/2535 กำหนดมอบหมายอำนาจหน้าที่ รองผู้บัญชาการศึกษา (ฝ่ายพัฒนา) และตั้งคณะทำงานฝ่ายพัฒนา กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 18 มี.ค.2535
8451 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 85/2537 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 28 ก.พ.2537
8450 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 85/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 514 ครั้ง] 07 มี.ค.2538
8449 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 85/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [2 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 05 ก.พ.2539
8448 ไปราชการ ว.ตร. 85/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 11 ก.พ.2540
8447 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 85/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 51 [13 แผ่น อ่าน 588 ครั้ง] 25 ก.พ.2541
8446 ไปราชการ บก.อก. 85/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 04 ก.พ.2542
8445 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 85/2543 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 16 เม.ย.2543
8444 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 85/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [4 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 07 ก.พ.2544
8443 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 85/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 53 กองกำกับการ โรงเรียนตำรวจภูธร 9 [3 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 08 ก.พ.2545
8442 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 85/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอม และแต่งตั้งอาจารย์ คร หลักสูตรผู้ช่วยสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 20 ก.พ.2546
8441 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 85/2547 มอบหมายภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานจัดร้านแสดงกิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในงานกาชาด ประจำปี 2547 [4 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 19 ก.พ.2547
8440 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 85/2548 แต่งตั้งครู-อาจารย์หลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจด้านการป้องกันการประทุษร้ายต่อชีวิตและการก่อวินาศกรรมเพิ่มเติม [3 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 04 มี.ค.2548
8439 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 85/2549 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 24 เม.ย.2549
8438 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 85/2550 แต่งตั้งอนุกรรมการและมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 [7 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 20 เม.ย.2550
8437 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 85/2552 แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน [2 แผ่น อ่าน 573 ครั้ง] 30 มี.ค.2552
8436 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 85/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้ฝึกสอนหลักสูตร การเงินงบประมาณ รุ่นที่ 29 ประจำปีงบประมาณ 2554 [4 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 22 เม.ย.2554
8435 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 85/2556 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 29 มี.ค.2556
8434 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 85/2557 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 31 มี.ค.2557
8433 ไปราชการ ฝรก. 85/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 19 มี.ค.2557
8432 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 86/2534 เพิ่มทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 621 ครั้ง] 21 ก.พ.2534
8431 - บช.ศ. 86/2535 จัดตั้งศุนย์คอมพิวเตอร์ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 18 มี.ค.2535
8430 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 86/2537 มอบหมายภารกิจให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติเกี่ยวกับการพระราชทาน ประกาศนียบัตรและเข็มแสดงคุณวุฒิ ประจำปี 2536 [3 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 01 มี.ค.2537
8429 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 86/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 07 มี.ค.2538
8428 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 86/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 05 ก.พ.2539
8427 ไปราชการ บก.อก. 86/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 11 ก.พ.2540
8426 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 86/2541 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 49 [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 25 ก.พ.2541
8425 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 86/2542 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่าเพื่ออยู่อาศัยของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 08 ก.พ.2542
8424 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 86/2543 แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรบ และกองอำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพย์ติดให้โทษ รุ่นที่ 25,26 และหลักสูตรคูรสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติดให้โทษ รุ่นที่ 9 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 16 เม.ย.2543
8423 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 86/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับราชการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 60 - 62 [2 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 07 ก.พ.2544
8422 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 86/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 11 ก.พ.2545
8421 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 86/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอม และแต่งตั้งอาจารย์ คร หลักสูตรผู้ช่วยสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 20 ก.พ.2546
8420 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 86/2547 แต่งตั้งครู - อาจารย์หลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2547 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 19 ก.พ.2547
8419 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 86/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 87 [9 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 04 มี.ค.2548
8418 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 86/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 26 [11 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 25 เม.ย.2549
8417 ไปราชการ บช.ศ. 86/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 23 เม.ย.2550
8416 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 86/2551 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 31 มี.ค.2551
8415 ไปราชการ บก.อก. 86/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 31 มี.ค.2552
8414 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 86/2554 แต่งตั้งว่าที่ยศชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 22 เม.ย.2554
8413 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 86/2555 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 31 มี.ค.2555
8412 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 86/2556 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 29 มี.ค.2556
8411 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 86/2557 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างหลักสูตรสารวัตรเฉพาะทางสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 31 มี.ค.2557
8410 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 87/2535 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 19 มี.ค.2535
8409 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 87/2537 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 01 มี.ค.2537
8408 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 87/2538 ตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 08 มี.ค.2538
8407 - บก.อก. 87/2539 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 30/2539 ลงวันที่ 17 มกราคม 2539 [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 06 ก.พ.2539
8406 ไปราชการ บก.อก. 87/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 12 ก.พ.2540
8405 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 87/2541 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 50 [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 25 ก.พ.2541
8404 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 87/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 08 ก.พ.2542
8403 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 87/2543 เปลี่ยนแปลงอำนวยการสถานฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเกลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 9 (ระดับชั้นประทวน-พลตำรวจ) ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 16 เม.ย.2543
8402 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 87/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2544 ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 09 ก.พ.2544
8401 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 87/2545 แก้ไขเพิ่มเติมการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ผุ้ช่วยผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทนผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 12 ก.พ.2545
8400 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 87/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอม และแต่งตั้งอาจารย์ คร หลักสูตรผู้ช่วยสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 20 ก.พ.2546
8399 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 87/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 88 [9 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 04 มี.ค.2548
8398 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 87/2549 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี [2 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 25 เม.ย.2549
8397 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 87/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 57 [9 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 24 เม.ย.2550
8396 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 87/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 97 [9 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 31 มี.ค.2552
8395 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 87/2554 ตั้งอนุกรรมการดำเนินการรับสมัครในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2554 [2 แผ่น อ่าน 256 ครั้ง] 22 เม.ย.2554
8394 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 87/2555 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 31 มี.ค.2555
8393 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 87/2556 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 29 มี.ค.2556
8392 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 87/2557 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างหลักสูตรสารวัตรเฉพาะทางสายงานจราจร [2 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 31 มี.ค.2557
8391 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 88/2534 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตรวจข้อสอบและรวมคะแนนในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย ประจำปีการศึกษา 2534 [6 แผ่น อ่าน 627 ครั้ง] 26 ก.พ.2534
8390 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 88/2535 เพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 73/2535 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2535 [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 18 มี.ค.2535
8389 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 88/2537 เพิ่มค่าจ้างลุกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 04 มี.ค.2537
8388 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 88/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายและขายทอดตลาด [1 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 08 มี.ค.2538
8387 - บก.อก. 88/2539 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 80/2539 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2539 [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 06 ก.พ.2539
8386 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 88/2540 ตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2540 [3 แผ่น อ่าน 526 ครั้ง] 13 ก.พ.2540
8385 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 88/2541 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ บช.ศ [11 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 26 ก.พ.2541
8384 ไปราชการ บก.อก. 88/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 08 ก.พ.2542
8383 ไปราชการ บก.อก. 88/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 16 เม.ย.2543
8382 ไปราชการ บก.อก. 88/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 09 ก.พ.2544
8381 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 88/2545 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 13 ก.พ.2545
8380 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 88/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอม และแต่งตั้งอาจารย์ คร หลักสูตรผู้ช่วยสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 20 ก.พ.2546
8379 ไปราชการ บก.อก. 88/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 19 ก.พ.2547
8378 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 88/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการและดำเนินการตามแผนพัฒนางานจเรตำรวจแห่งชาติ [3 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 07 มี.ค.2548
8377 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 88/2549 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 26 เม.ย.2549
8376 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 88/2550 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2550 [8 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 24 เม.ย.2550
8375 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 88/2551 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 02 เม.ย.2551
8374 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 88/2552 แต่งตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2552 [2 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 31 มี.ค.2552
8373 ไปราชการ บก.อก. 88/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 26 มี.ค.2553
8372 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 88/2554 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 [1 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 26 เม.ย.2554
8371 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 88/2556 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 245 ครั้ง] 29 มี.ค.2556
8370 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 88/2557 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำการเปรียบเทียบสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) กับเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรการฝึกอบรม [2 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 31 มี.ค.2557
8369 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 88/2557 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจภูธรภาค ๑ - ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หลักสูตรสวาทชั้นชำนาญการ) [5 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 19 มี.ค.2557
8368 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 89/2534 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2534 และให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย [15 แผ่น อ่าน 606 ครั้ง] 26 ก.พ.2534
8367 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 89/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและรายงานสถานภาพการใช้ค่าสาธารณูปโภคของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 828 ครั้ง] 19 มี.ค.2535
8366 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 89/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 04 พ.ค.2536
8365 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 89/2537 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรกองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2537 [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 07 มี.ค.2537
8364 - บก.อก. 89/2539 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 30/2539 ลงวันที่ 17 มกราคม 2539 [1 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 08 ก.พ.2539
8363 ไปราชการ บช.ศ. 89/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 14 ม.ค.2540
8362 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 89/2541 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และกองอำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 21 และ รุ่นที่ 22 [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 02 มี.ค.2541
8361 ไปราชการ บก.อก. 89/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 12 ก.พ.2542
8360 ไปราชการ บก.อก. 89/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 16 เม.ย.2543
8359 ไปราชการ บก.อก. 89/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 09 ก.พ.2544
8358 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 89/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 32 กองกำกับการ โรงเรียนตำรวจภูธร 6 [3 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 13 ก.พ.2545
8357 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 89/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอม และแต่งตั้งอาจารย์ คร หลักสูตรผู้ช่วยสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [3 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 20 ก.พ.2546
8356 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 89/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2546 [2 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 20 ก.พ.2547
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 10  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553